Thússide
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Graach ûndersteand formulier ynfolje en dêrnei op 'Ferstjoere' klikke. Allinnich folslein ynfolle formulieren wurde yn behanneling nommen. Foar leden oant 18 jier moat ien fan de âlders / fersoargers akkoard jaan en it formulier ferstjoere.
Foarnamme(*)
Ongeldige invoer

Ynfoeging
Ongeldige invoer

Efternamme(*)
Ongeldige invoer

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Geboartedatum(*)
- - Ongeldige invoer

Strjitte(*)
Ongeldige invoer

Husnumer(*)
Ongeldige invoer

Tafoeging
Ongeldige invoer

Postkoade(*)
Ongeldige invoer

Wenplak(*)
Ongeldige invoer

Tillefoan(*)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0515331700

Mobyl (06)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0612345678

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Ynskriuwdatum
- - Ongeldige invoer

Banknumer (IBAN)(*)
Voer geldig banknummer in

Bank(*)
Ongeldige invoer

Rekken op namme fan(*)
Ongeldige invoer

Plak(*)
Ongeldige invoer

Machtiging foar ynkasso kontribúsje- en/of trainingsjilden

Troch ûnderoan foar ‘Ferstjoere’ te kiezen giesto akkoard mei de opjefte.
Tagelyk joust, oant weropsizzen, machtiging oan K.F. Easterein om bedragen foar kontribúsje, trainingsjilden, kosten keatskamp, ensfh. ôf te skriuwen fan dyn bank- as girorekken.
Datum akkoard(*)
- - Ongeldige invoer

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters