Keatsoplieding
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Keatsoplieding KF Easterein 


Easterein, maart 2017
 
Trainingen foarmje in essinsjele basis foar in optimale ûntwikkeling fan eltse keats(t)er. Om dy reden wolle wy as keatsferiening Easterein graach jimme jongereinleden fanôf de kabouters oant en mei de jonges-/famkeskategory in ekstra trainingsmooglikheid biede.
Yn Easterein ha wy de beskikking oer in geskikte trainingslokaasje. Dêrneist wurde de trainingen lieden troch diplomearre trainers, wêrûnder in protte noch as keats(t)er op de haadklasse en earsteklasse aktyf binne.

 

Trainingen
De sealtrainingen (4 kear) fine plak yn sporthal ‘de Greidhoeke’ yn Easterein fan woansdei 29 maart o/m woansdei 19 april 2017. Nei dizze perioade begjinne de fjildtrainingen (8 kear) op sportkompleks ‘de Skoalleseize’ yn Easterein. Dizze trainingen binne dit jier sawol op woansdei en op tongersdei fan 3 maaie o/m 28 juny 2017. Dit is ynklusyf in reservejûn mocht der in training útfalle.

 

Kosten
Om diel te nimmen oan de trainingen hoege je net lid te wurden fan keatsferiening Easterein. Der wurdt in bydrage frege fan € 12,50 foar de sealtrainingen en € 17,50 foar de fjildtrainingen. At der keazen wurdt foar sawol de seal- as de fjildtraining dan jildt der in koarting fan € 5,- en komt it totale bedrach út op € 25,-. Dit binne deselde tariven as de jongereinleden fan keatsferiening Easterein.

 

Opjefte
De opjefte foar de trainingen fynt plak fia it digitale opjefteformulier.
 

Fragen?
Mochten der noch fragen of opmerkings wêze oangeande it boppesteande, nim dan kontakt op mei Bauke Dijkstra (trainingskoördinator K.F. Easterein) fia training@kfeasterein.nl.
 

Foar mear ynformaasje sjoch de folsleine brief:

 

Keatsopleiding K.F. Easterein (Frysk)

Keatsopleiding K.F. Easterein (Nederlands)


OPJEFTE FORMULIER

 

Keatsoplieding

Ferieningsnamme en - plak(*)
Ongeldige invoer

Foarbyld K.F. Easterein te Easterein

Efternamme(*)
Ongeldige invoer

Foarnamme(*)
Ongeldige invoer

Geboartedatum(*)
- - Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postkoade(*)
Ongeldige invoer

Wenplak(*)
Ongeldige invoer

Tillefoan(*)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0515331700

Mobyl (06)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0612345678

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Ik jou my op foar(*)

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters