Leden
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Jongerein KF Easterein 


Wy organisearje ek dit seizoen wer seal- en fjildtrainingen ûnder begelieding fan (diplomearre) trainers. Alle jongerein dy al lid binne fan ús feriening wurde persoanlik oanskreaun mei de útnoeging foar de seal- en fjildtrainingen. De sealtrainingen binne yn sporthal ‘De Greidhoeke’ yn Easterein. De fjildtrainingen binne op sportfjilden ‘De Skoalleseize’ yn Easterein en sille dit jier plakfine op sawol woansdei as tongersdei.

 

Trainingen seal:   

woansdei 4 april o/m woansdei 25 april 2018      (4 kear)

 

Trainingen fjild:     

woansdei 9 maaie o/m woansdei 4 july 2018      (8 kear + reservejûn)

tongersdei 3 maaie o/m tongersdei 5 july 2018   (8 kear + reservejûn)

 

Omdat wij jimme allegearre graach yn de seal en op it fjild sjen wolle ha wy ek dit jier wer in ynteressante oanbieding! Wij kinne jimme it hiele pakket (seal- en fjildtrainingen) dit jier oanbiede foar in moai priiske. Mochten jimme dit graach wolle, dan krije jimme in koarting fan € 5,00 op it hiele trainingspakket.        

 

Kosten hiele pakket (seal- en fjildtraining)   € 25,00                     

Kosten allinnich sealtraining                          € 12,50

Kosten allinnich fjildtraining                           € 17,50                             

 

Graach krije we fan eltsenien reaksje! Ek as men net meidwaan wol oan de trainingen. Sadwaande kinne wy de groepen op tiid yndiele en ferjitte wy net ien.

 

Opjefte kin oant snein 11 maart 2018!

 

Foar fragen kinne jimme kontakt opnimme mei Jan Schurer fia training@kfeasterein.nl


OPJEFTE FORMULIER

Trainingen

Efternamme(*)
Ongeldige invoer

Foarnamme(*)
Ongeldige invoer

Geboartedatum(*)
- - Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postkoade(*)
Ongeldige invoer

Wenplak(*)
Ongeldige invoer

Tillefoan(*)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0515331700

Mobyl (06)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0612345678

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Ik jou my op foar(*)

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters