Opjaan fjildtrainingen 2019
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Keatstrainingen KF Easterein 


Wy organisearje ek dit seizoen wer seal- en fjildtrainingen ûnder begelieding fan (diplomearre) trainers. Wy sille dat dit jier dwaan yn gearwurking mei de keatsferiening fan Wommels. Hjirmei wolle wy de groepen grutter meitsje sadat eltse keatser en keatster safolle mooglik op harren eigen nivo traine kin. 

Fjildtrainingen 2019
Nij dit jier is dat ús jongerein (útsein de kabouters en welpen) tegearre trainen gean mei de leden fan KF Wommels. Sjoch hjirûnder foar ynformaasje oer de trainingen:
 

Kategory

Woansdei

Lokaasje

Trainers

Kabouters

17:00 – 18:00

Easterein

Corrie Kroondijk & Roelie Kroondijk

Welpen

18:00 – 19:00

Easterein

Jeska Terpstra & Roelie Kroondijk

Pupillen

17:45 – 18:45

Easterein

Sjanet Wijnja & Matzen Deinum

Skoaljeugd

19:15 – 20:15

Wommels

Sjanet Wijnja & Matzen Deinum

Jongens/famkes

18:30 – 19:30 (op tongersdei!)

Easterein

Hendrik Sweering en Sieta Tessemaker

 

De trainingsdata binne:

 • Op woansdei 8, 15, 22, 29 maaie, 5, 12, 19 en 26 juny, 3 en 10 july.
 • Op tongersdei 9, 16, 23 en 30 maaie, 6, 13, 20 juny en 4 en 11 july.

Neist de gearwurking mei KF Wommels wolle we dit jier de 4e en 8e training in saneamde funksjetraining hâlde foar de pupillen, skoaljeugd en jonges/famkes. Jim kin dan oanjaan hokker funksje jim traine wolle en de senioarenkeats(t)ers fan KF Easterein en KF Wommels sille jim dan twa kear trainen jaan. Wa wol dat no net?!

Binne jim lykas ús entûsjast wurden, jou jim dan gau op foar dizze fjildtrainings fia ûndersteand digitaal opjefteformulier. Ast dy earder al opjûn hast foar de folsleine trainingen (seal én fjild), dan hoechst dy fansels net noch in kear oan te melden.

De kosten foar dizze trainings binne € 17,50. Foar de keats(t)ers dy't ek al yn de seal traint ha jildt in koarting op it hiele pakket. Sjoch hjirûnder:

Kosten hiele pakket (seal- en fjildtraining)   € 25,00                     

Kosten allinnich sealtraining                          € 12,50

Kosten allinnich fjildtraining                           € 17,50                             


Graach krije we fan eltsenien reaksje! Ek as men net meidwaan wol oan de trainingen. 
Sadwaande kinne wy de groepen op tiid yndiele en ferjitte wy net ien.

 

Opjefte kin oant moandei 6 maaie 2019!

 

Foar fragen kinne jimme kontakt opnimme mei Jan Schurer fia training@kfeasterein.nl


OPJEFTE FORMULIER

Trainingen

Efternamme(*)
Ongeldige invoer

Foarnamme(*)
Ongeldige invoer

Geboartedatum(*)
- - Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postkoade(*)
Ongeldige invoer

Wenplak(*)
Ongeldige invoer

Tillefoan(*)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0515331700

Mobyl (06)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0612345678

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Ik jou my op foar(*)

Woansdei

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters