Stipepunt Manlju
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Stipepunttrainingen KF Easterein 


Stipepunttraining mânlju junioaren/senioaren

Lykas ferline jier organisearret Keatsferiening Easterein dit seizoen wer trainingen foar froulju junioaren en senioaren. Nei dit súkses begjint KF Easterein dit jier ek mei stipepunttrainingen foar de mânlju junioaren/senioaren.

Wat hâldt de stipepunttraining yn:

• In trainingsmooglikheid (12 trainingen) foar de mânlju junioaren/senioaren;

• Profesjonele trainingen oanbean troch diplomearre trainers.

Trainingen

De sealtrainingen (4 kear) fine plak yn sporthal ‘de Greidhoeke’ yn Easterein en starte op tiisdei 2 april 2017 fan 19.00 - 20.00 oere (de tiiden en dagen fan de sealtrainingen binne noch efkes ûnder foarbehâld en ôfhinklik fan de opjefte). Nei dizze perioade begjinne oanslútend de fjildtrainingen (8 kear) op sportkompleks ‘de Skoalleseize’ yn Easterein. Dizze trainingen starte fanôf 1 maaie 2017 en fine plak op moandei te jûn fan 19:00 oant 20:00.

Kosten

Om diel te nimmen oan de trainingen wurdt in bydrage frege fan € 12,50 foar de sealtrainingen en € 17,50 foar de fjildtrainingen. At der keazen wurdt foar sawol de seal- as de fjildtraining dan jildt der in koarting fan € 5,- en komt it totale bedrach út op € 25,-.

Opjefte

De opjefte foar de trainingen fynt plak fia in digitaal opjefteformulier op de webside fan keatsferiening Easterein (www.kfeasterein.nl). Sjoch ûnder it kopke trainingen en dan stipepunt. Opjaan kin oant en mei snein 18 maart 2018!

Fragen?

Mochten der noch fragen of opmerkings wêze, nim dan kontakt op mei Bauke Dijkstra (trainingskoördinator K.F. Easterein) fia training@kfeasterein.nl

 

Foar mear ynformaasje sjoch de folsleine brief

Stipepunttrainingen (Frysk)

Steunpunttrainingen (Nederlands)


OPJEFTE FORMULIER

Stipepunttrainingen Manlju junioaren/senioaren

Ferieningsnamme en - plak(*)
Ongeldige invoer

Foarbyld K.F. Easterein te Easterein

Efternamme(*)
Ongeldige invoer

Foarnamme(*)
Ongeldige invoer

Geboartedatum(*)
- - Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postkoade(*)
Ongeldige invoer

Wenplak(*)
Ongeldige invoer

Tillefoan(*)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0515331700

Mobyl (06)
Ongeldige invoer

Foarbyld 0612345678

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Ik jou my op foar(*)

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters