Bestjoer en kommisjes
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Haadbestjoer

Dirk Yde Sjaarda   Foarsitter                (foarsitter@kfeasterein.nl)
Wilma Sjaarda      Skriuwer                 (sekretariaat@kfeasterein.nl)
René Rijpma        Ponghâlder              (ponghalder@kfeasterein.nl)
Danny Roos         Foarsitter JK           (foarsitterjongerein@kfeasterein.nl)
Bauke Dijkstra       Foarsitter TK           (tk@kfeasterein.nl) net op de foto
Fakatuere             Fjilden & Materialen (fmk@kfeasterein.nl)
Wiepkje Hiemstra  Algemiene saken     (algemien@kfeasterein.nl)

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters