Bestjoer en kommisjes
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Wedstriidkommisje

2015 KFE Wedstriidkommisje 

Mattie Dijkstra - Foarsitter 

Tjerk Politiek - Wedstriidsekretaris (wedstriidsekretariaat@kfeasterein.nl)

Anny Sjaarda - Skriuwer

Fakatuere - Wedstriidsaken

Romine Jelsma - Wedstriidsaken

 

Wat docht de wedstriidkommisje?
De taak fan de wedstriidkommisje is de organisaasje fan de K.N.K.B. partijen. Sa is der in draaiboek makke wêryn festlein is wa ferantwurdlik is foar bepaalde taken lykas fjildlizzen, prizen regelje, ûntfangst skiedsrjochter ensfh. Ek it regeljen fan (foldwaande) karmasters en oanmerkers is in taak fan de wedstriidkommisje. It freegjen fan karmasters barde meastal op het lêste momint en wie sadwaande faaks in ûnsekere faktor. As wedstriidkommisje wolle wy hjir mear struktuer yn oanbringe en rom fan te foaren de saken regelje.
Taakferdieling:
Mattie: Foarsitter, oanfraach masseurs, kontact stipers, skiedsrjochters, opjefte ôfdielingswedstriden
Romine: opjefte, lotsje
Jelle: frijwilligers
Tjerk: wedstriidoanfraach KNKB, wedstriidoanfraach federataasje, wedstriidaginda KF Easterein, prizen
Anny: draaiboek en jierskema , notuleren, blokjerinners oanskriuwe, aantal kransen trochjaan oan de leveransier

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters