Organisaasje K.F. Easterein
De organisaasje fan de keatsferiening Easterein bestiet út in haadbestjoer fan 7 leden en ferskate kommisjes.  De kommisjes wurde wer oanstjoerd troch de bestjoersleden. Foar dizze organisaasjestruktuer is keazen omdat je dermei de taken oer mear minsken ferdiele kin. Dermei bliuwt it frijwilligerswurk aardich om te dwaan. By elts bestjoers- as kommisjelid stiet in koarte beskriuwing fan de taken. Neist it bestjoer en kommisjes kin keatsferiening Easterein ek noch beskikke oer 15-25 trainers, 30 team- en partoerbegelieders en ± 100 oare frijwilligers. It bestjoer is tige wiis mei al har frijwilligers en meinammen mei de altiid positive wize wêrop hja harren ynsette foar ús keatsferiening. Fan de KNKB út krije wy as feriening ûndersteuning yn de foarm fan in ôfdielingskonsulint en eltse feriening dy oansletten is by de KNKB hat de beskikking oer in útwreidich hânboek foar bestjoerlike, technyske en organisatoaryske saken.


Haadbestjoer

Dirk Yde Sjaarda   Foarsitter                (foarsitter@kfeasterein.nl)
Wilma Sjaarda      Skriuwer                 (sekretariaat@kfeasterein.nl)
René Rijpma        Ponghâlder              (ponghalder@kfeasterein.nl)
Danny Roos         Foarsitter JK           (foarsitterjongerein@kfeasterein.nl)
Bauke Dijkstra       Foarsitter TK           (tk@kfeasterein.nl) net op de foto
Fakatuere             Fjilden & Materialen (fmk@kfeasterein.nl)
Wiepkje Hiemstra  Algemiene saken     (algemien@kfeasterein.nl)

 

 


Jongereinkommisje

 

Danny Roos - Foarsitter (foarsitterjongerein@kfeasterein.nl)

Annebeth de Jong- Skriuwer (jongerein@kfeasterein.nl)

Fakatuere - Kontaktpersoan teamlieders

Geertje Sijbesma - Kompetysjesaken (kompetysje@kfeasterein.nl)

Marijke Jellema - Wedstriidsaken jongerein (opjeftejongerein@kfeasterein.nl)

Marit Kuperus - Algemien en fasilitaire saken

Klaas Sixma - Algemien en fasilitaire saken

 

 


Technyske kommisje

Bauke Dijkstra - Foarsitter (tk@kfeasterein.nl) - Begelieder skoaljonges/jonges

Jan Schurer - Trainers koördinator (training@kfeasterein.nl)

Fakatuere - Technysk koördinator - Begelieder froulju junioaren/senioaren

Fakatuere - Technysk koördinator - Begelieder manlju; junioaren-senioaren en 50+

Lysbet Schilstra - Technysk koördinator - Begelieder skoalfamkes/famkes 

Sietske Okkema - Technysk koördinator - Begelieder pupillenjonges/famkes (net op de foto)

Johannes Hazenberg - Technysk koördinator - Begelieder welpen/kabouters


Finansjele- & Stipekommisje

 

Tjeerd Dijkstra - Foarsitter

René Rijpma -  Ponghâlder/Kontakt HB

Anco Elgersma - Relaasjebehear stipers (fsk@kfeasterein.nl)

Tymen Dijkstra - Relaasjebehear stipers

Hendrik Okkema - Relaasjebehear stipers

Hendrik Kuiper - Relaasjebehear stipers


PR kommisje

 

Mattie Dijkstra - Foarsitter/fisefoarsitter@kfeasterein.nl 

Judy Bergsma - Skriuwer (pr@kfeasterein.nl) (net op de foto)

Jetske Sieperda - Redaksje Jong-Feinte (pr@kfeasterein.nl)

Froukje Dijkstra - Foarmjouwing

Akke Jikke van Berkum - Ferieningsklean

Greet Jorritsma - Redaksje programmaboekje, jierferslach


Wedstriidkommisje

 

Wilma Sjaarda - Foarsitter 

Tjerk Politiek - Wedstriidsekretaris (wedstriidsekretariaat@kfeasterein.nl)

Tineke Kamstra - Skriuwer

Romine Jelsma - Wedstriidsaken

Wietse Vink - algemien (net op de foto)

Mirjam Reitsma - algemien (net op de foto)

 

Wat docht de wedstriidkommisje?
De taak fan de wedstriidkommisje is de organisaasje fan de K.N.K.B. partijen. Sa is der in draaiboek makke wêryn festlein is wa ferantwurdlik is foar bepaalde taken lykas fjildlizzen, prizen regelje, ûntfangst skiedsrjochter ensfh. Ek it regeljen fan (foldwaande) karmasters en oanmerkers is in taak fan de wedstriidkommisje. It freegjen fan karmasters barde meastal op het lêste momint en wie sadwaande faaks in ûnsekere faktor. As wedstriidkommisje wolle wy hjir mear struktuer yn oanbringe en rom fan te foaren de saken regelje.


Fjilde- en Materialekommisje

Fakatuere - Foarsitter (fmk@kfeasterein.nl)

Klaas Sixma - Fjilden jongerein

 

2012 Materiaal_KFEasterein2

 

De fitte vutters fjildlismannen!

 

 Theo Jelsma, Geert Dijkstra, Roel Sijbesma, Jan de Jong, Lolke Bouma, Yde Sjaarda, Willem Twijnstra, Jelle de Boer (net op de foto)


Keatskampkommisje

 

Imke van der Leest (keatskamp@kfeasterein.nl)

Selma de Boer (net op de foto)

Sieta Tessemaker

Marco Rijpkema


Webredaksje

 

Marije Hiemstra (webbehear@kfeasterein.nl)

Fakatuere