• 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg
Graach ûndersteand formulier folslein ynfolje en dêrnei op 'Ferstjoere' klikke.
Allinnich folslein ynfolle formulieren wurde yn behanneling nommen. Foar leden oant 18 jier moat ien fan de âlders / fersoargers akkoard jaan en it formulier ferstjoere.

It opsizzen fan it lidmaatskip kinne wy allinne ferwurkje at it skriftlik foar 1 jannewaris bart.
By opsizzen yn it rinnende jier sil noch wol de kontribúsje yn rekken brocht wurde. Dit hat te krijen mei de ôfdracht fan in diel fan de kontribúsje fan elts lid oan de KNKB.
Lidnûmer
Ongeldige invoer

Foarnamme(*)
Ongeldige invoer

Ynfoeging
Ongeldige invoer

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Efternamme(*)
Ongeldige invoer

Geboartedatum(*)
- - Ongeldige invoer

Strjitte(*)
Ongeldige invoer

Husnumer(*)
Ongeldige invoer

Tafoeging
Ongeldige invoer

Postkoade(*)
Ongeldige invoer

Wenplak(*)
Ongeldige invoer

E-mailadres
Ongeldige invoer

Jammer datst gjin aktyf lid mear bist.
Mar is it ek wat om yn it nije jier as Ald-Feintelid (donateur) oan te bliuwen by KF Easterein? Dit kost € 10,00 per jier.
Ast akkoard giest mei de oersetting fan aktyf lid nei Ald Feint dan joust, oant weropsizzen, machtiging oan K.F. Easterein om it donateursjild ôf te skriuwen fan it by ús bekende bank- as girorekken.
Akkoard

Ongeldige invoer

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters