Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/

Hjir binne mear foto's en video's te sjen!

 

 

1. Eksmoarre - 2. Bitgum

5-5:8-6

3. Frjentsjer 1 - 4. Easterein 1

3-5:0-6

5. Dronryp 1 - 6. Dronryp 2

5-4:6-6

7. Dronryp 3 - 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2

4-5:6-6

9. Easterein 2 - 10. Winsum

0-5:4-6

11. Makkum - 12. Boalsert

5-4:6-0

13. Frjentsjer 2 - 14. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk

5-2:6-2

15. Grou - 16. Minnertsgea

3-5:6-6

17. Wytmarsum - 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1

0-5:2-6

19. Arum - 20. Berltsum

0-5:0-6

21. Ingelum - 22. Hijum-Feinsum

4-5:2-6

23. Seisbierrum-Pitersbierrum - 24. Menaam

5-5:6-2

25. Wommels - 26. Mantgum

3-5:6-6

 

Omloop 1 1

 

 

Omloop 1 3

 

 

 

 

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters