Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

 

molkwarder koeke

 

 

Bêste leden en âlders fan jeugdleden fan KF Easterein,


Ynkoarten giet de Molkwarder Koeke – aksje wer los!


Dit jier is dat op moandei 1 april en tiisdei 2 april 2019.


We ha fansels wer entûsjaste frijwilligers nedich om mei te helpen mei de ferkeap. Hoe mear minsken at dan helpe kinne, hoe earder at de koeken ferkocht binne!


Past it net? Dan kinne jimme dochs noch helpe troch gebrûk te meitsjen fan de bestellist. Jimme kollega’s/wurkjouwer(s) wolle fêst wol in pear lekkere koeken keapje.


Meld jimme oant 29 maart 2019 oan en/as download de Bestellist. Jim kinne jim oanmelde troch te mailen nei algemien@kfeasterein.nl en oanjaan hokker dagen at jimme helpe kinne: moandei en/as tiisdei fanôf 17.45 oere.


Ut namme fan KF Easterein alfêst tige tank foar jimme reaksje!
Mei freonlike groetnis,


Wiepkje Hiemstra

Bestjoer Keatsferiening Easterein

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters