Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

 

Op Keningsdei hat tradysjoneel wer de earste ledenwedstriid fan it seizoen plak fûn.

Hjirby is it altyd ôfwachtsjen wat foar waar at it wurdt. De iene kear kin op 27 april de koarte broek en slippers oan en de oare kear moatte de mûtse en wanten út de kast. Dit kear wiene de waarberjochten op foarhân ek net sa denderjend. Mei it oantal graden nimt faaks ek it oantal opjeftes ta wêrtroch dat yn earste ynstanzje in bytsje op harren wachtsje liet. Uteinlik kaam it dochs goed op gong wêrtroch wy mei in moaie list fan yn totaal 16 partoeren los koene. Der waard keatst yn 3 klassen en de measte partoeren bestiene út 2-tallen. Oan it ein fan de dei kamen de folgende partoeren as winners út de bus.


Mânlju A-Klasse

1ste priis                                 

Peter Sijbesma

Douwe Durk Reitsma


 

2de priis                                 

Erwin de Boer

Roel Sijbesma

Tom Couperus


 

1ste priis ferliezersronde         

Peter Stuiver

Johannes Hazenberg


 

Mânlju B-Klasse


 

1ste priis                     

Jan Bouke Bouma

Geert Dijkstra


 

2de priis                                 

Jelle de Boer

René Rijpma


 

Froulju


 

1ste priis          

Janieke Dijkstra

Mattie Dijkstra


 

2de priis                                 

Jitske Plantinga

Dian Dijkstra


 

Al mei al in tige slagge dei.

 

 


 


 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters