Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Sa as gebrûklik op 1e Pinksterdei it tradysjonele pearkekeatsen. Der waard  yn 3 klassen keatst. Hjirûnder kin jim de útslagen fine.

 

A klasse
1e priis: Sybren Poelsma en Sietske Okkema
2e priis: Robert Sijbesma en Wiepkje Hiemstra

 

B klasse
1e priis: Bote Jellema en Anouk van Berkum
2e priis: Harm Auke Dijkstra en Tineke Kamstra
1e priis ferl.: Tymen Dijkstra en Dian Dijkstra

 

C klasse
1e priis: Tom Couperus en Talitha Dijkstra
2e priis: Stefan van der Velde en Jacqueline Buma
1e priis ferl.: Mebius de Boer en Petra Jellema

 

Tank oan ús stipersgroep foar it mei mooglik meitsjen fan dizze partij!

 

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters