Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

De Eastereiners wienen net wolkom yn Wommels wer't se doarpsfeesten hienen, dus wy koenen massaal de keatsfjilden wer ôf!

 

 2019 06 15 wommels

 

 

Freed 14 juny Federaasje ôfdieling yn Ysbrechtum:

Liset Sijbesma en Judith v/d Weerdt, Sander Velzen en Sibrand Stremler, Brecht Stegenga en Fianne Dijkstra, Tryntsje de Jong en Sanne Frouk Dijkstra stean hjoed op de list foar Easterein. Foar Tryntsje en Sanne Frouk wie it de allerearste kear op de federaasje. In ervaring ryker sil we mar sizze, jammer genôch 2x ferlern. Judith en Liset winne de krânse by de skoalfamkes!

 

 2019 06 14 federaasje ofdieling welpen

 

2019 06 14 federaasje ofdieling skoalfamkes

 

 

Sneon 15 juny

 

KNKB ôfdieling yn Arum: de pupillen famkes binne hjir ôflast troch it wiete waar.

KNKB ôfdieling yn Menaam: de famkes wurde Nederlânsk Kampioen! En wy wienen dan net wolkom, mar fansels gjit de rûnrit dan wol efkes TROCH Wommels!

 

2019 06 15 pupillen famkes

 

2019 06 15 nk famkes 8

 

 

Snein 16 juny

 

KNKB froulju 1e klasse f.f. yn Seisbierum: Sietske Okkema wint de krânse en Roelie en Corrie keatse hjir 'gewoan' nei harren NK titel, sy winne de 2e priis yn de herkansingsronde.

KNKB froulju haadklasse f.f. yn Sint Jabik: Imke v/d Leest wint de krânse.

 

 2019 06 16 froulju 1e klasse ff

 

 2019 06 16 froulju 1e klasse ff roelie corrie

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters