Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Wat wie it wer in moai barren: de federaasjedei! Yn ferbân mei ús 115-jierrich lustrum wie de Federaasjedei dit jier foar de 3e kear yn Easterein.

 

Om 10 oere mochten we earst sa'n 65 jeugdige keats(t)ers ferwolkomje op Sportpark de Skoalleseize. Nei 3 omlopen waarden de prizen útdield troch de Kening en Keninginne fan de manlju's én froulju's PC fan ferline jier: Allard Hoekstra en Ilse Tuinenga.

 

 

Welpen

 

A klasse
1e: Floorke de Boer
2e: Sverre Stobbe
3e: Doutzen Twijnstra
4e: Sjoerd Breeuwsma
5e: Zenn Hoitinga
6e: Luuk van Dalfsen
7e: Yorick Visser

 

B klasse
1e: Rens Bos
2e: Jesper Boukes
3e: Siard de Graaf
4e: Maren de Vries
5e: Foke Marij Bakker
6e: Lars Haarsma
7e: Marrit Hoekstra

 


Pupillen

 

A klasse
1e: Sander Zijlstra
2e: Johannes de Boer
3e: Jetske Zijlstra
4e: Sander Velzen
5e: Fianne Dijkstra
6e: Hiske Bos

 

B klasse
1e: Ruben Hendriks
2e: Marit van der Meer
3e: Klaske Gaastra
4e: Jildou Twijnstra
5e: Anna Marit Twijnstra
6e: Jeljer-Sjoerd Kooistra

 

Skoaljeugd


A klasse
1e: Wessel Zijlstra
2e: Judith van der Weerdt
3e: Afke Marij van der Goot
4e: Jurjen van Dalfsen

 

B klasse
1e: Cees Dedmer Kramer
2e: Hessel Jonker
3e: Andries Geertsma
4e: Sacha van Vugt

 

 

Om goed 14 oere wie it de beurt oan de haadklasse manlju t.i.l. en froulju t.i.l.. By sawol de manlju as froulju stie der in Eastereiner yn de finale: Bauke Dijkstra koe it krekt net risse mei syn maten en ferlear de finale mei 5-4/6-2. Imke van der Leest en har partoergenoaten wiene dúdlik te sterk foar harren tsjinstanners en wûnen de finale mei 5-0/6-0.

 

 

Manlju

1e priis

Marten Bergsma

Gabe-Jan van Popta

Laas Pieter van Straten

 

2e priis

Bauke Triemstra (bylotte foar de blesearre Jelle Attema)

Bauke Dijkstra

Tjisse Steenstra

 

3e priis

Enno Kingma

Marten Feenstra

Thomas van Zuiden

 

Froulju

1e priis

Ilse Tuinenga

Imke van der Leest

Melissa Rianne Hiemstra

 

2e priis

Anne Monfils

Magriet Bakker

Martzen Deinum

 

3e priis

Anne Berber Zeinstra

Jeska Terpstra

Jennie Terpstra (bylotte)

 

 

Utslach ferlotting:

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters