Skiednis
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

 

Yn 2004 100 jier.

 

It boek “Bûkelje en Boppeslaan” dat de boekekommisje gearstald hat ûnder einredaksje fan Jan Hiemstra jowt in prachtich byld fan hoe’t de Keatsferiening Easterein troch de jierren hinne har ûntwikkele hat. Foar in kompleet oersicht soe ik jimme oanriede wolle it boek te keapjen. Hjir de skiednis yn’t koart.
 

It is dit jier 100 jier lyn dat der yn Easterein in keatsferiening oprjochte is. Yn de Frentsjerter Krante fan 27 septimber stie: ‘Op initiatief van enkele liefhebbers der kaatssport is ook hier eene kaatsvereniging opgericht, aanvankelijk met een ledental van ruim 40. Mei it oprjochtsjen fan dizze feriening is it keatsen yn Easterein net mear in saak fan de kastlein, hoewol’t kastlein Heeringa yn it bestjoer komt, mar wurdt it in sport. Hjirmei komt dan ek in dúdlike skiedsline mei de tiid foar 1904, want ek doe waard der yn Easterein al keatst.

56546 

Der waard al keatst yn 1878

 

De tiid foar de oprjochting yn 1904

 

56544Foar 1904 waard der keatst yn Easterein, dit docht bliken út adfertinsjes en útslaggen dy’t yn de njoggentjinde ieu yn de krante stiene.

 

P. Heeringa is de kastlein dêr’t de keatsers harren opjaan kinne. Mar ek út in oare boarne docht bliken dat der yn Easterein al keatst waard. De heer H.L. Hylarides te Zandvoort is yn it besit fan in sulveren bal dy’t al yn 1750 yn dit doarp ferkeatst waard.

 

De sulveren bal dy’t al yn 1750 yn dit doarp ferkeatst waard.

 

Yn 1904 hellet it Eastereiner jongespartoer dat bestiet út Albert Terpstra, Minne Bonnema en Andries Dijkstra de earste priis op de twadde Freulepartij troch fan Littens te winnen. Dizze priis wurdt wûn foardat yn Easterein in keatsferiening bestiet.


Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters