Skiednis
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg
 

De tiid fanôf de oprjochting oant 1930


Yn de neisimmer fan 1904 wurdt der yn Easterein troch inkele minsken, dy’t fan de frijsinnige kant komme, in keatsferiening oprjochte. Yn die tiid waarden yn Fryslân oeral keatsferieningen oprjochte. De otterdoks herfoarmen en grifformearden moasten yn dy begjinjierren net safolle fan it keatsen ha.

Fan de nije keatsferiening gong wis en warachtich it ien en oar út. Jierliks waard der oan de bûnsparij en de freulepartij meidien. Yn Easterein waarden der geregeld ledepartijen hâlden, mar der wie ek jierliks in ‘grutte keatserij’ dêr’t de toppers fan doe oan meidiene. De feriening hie yn trochsnee sa’n 55 leden, dy’t net allinne út Easterein mar ek út de omlizzende doarpen kamen.
 

Op de earste Bûnspartij winne Wytze Ennema, Lolke Bouma en Albert terpstra in 4e priis. Dit kin better want yn 1920 wurdt de 3e priis wûn troch Jan van Vliet, Albert Terpstra en Jan Heeg. Op de Freule is it ek rekke: yn 1911 wurdt it Freulegoud wûn troch Laas Bonnema, Bartele de Haan en Jan Heeg.

Ein twintiger jierren giet it minder mei de keatsferiening. Tusken de herfoarme tsjerkfâden en it (net tsjerklike) bestjoer wol it net rjocht. Der is ûnienichheid oer it fjild. Op de Bûnsgearkomste fan 1931 wurdt wiidweidich by de Eastereiner sitewaasje stilstien. Mei-oprjochter Wytze Ennema soarget derfoar dat de f 4,-- kontribúsje oan de bûn betelle wurdt. Easterein wurdt dan net royearre, mar it keatsen hat net in soad mear om’e hakken.

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters