Skiednis
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg
 

Fan 1950 oant 1968

 

De weroprjochting fynt plak op 1 maaie 1950 en de feriening wurdt lid fan de KNKB.

 

Fan dy earste jierren wurdt neat yn it notuleboek skreaun, earst fanôf maart 1953 binne der notulen en ferslaggen. In belangrike fraach yn die tiid is oft de bûnsfergadering yn Frentsjer ek op in oare dei hâlden wurde kin. It is in spannende jiergearkomste yn 1954, der is nogal wat argewaasje oer herstimming en it lidmaatskip oan de KNKB wurdt opsein. Yn jannewaris 1954 komt it lidmaatskip op’e nei oan de oarder en de foarsitter wit it sa te stjoeren dat de feriening wer lid wurdt fan de KNKB ûnder betinkst dat ús leden net op snein fuort geane te keatsen. Sûnt is de feriening wat stabiler.

1958 Freule2epriis 

Yn 1958 helje Tjalling Stapertsma, Gerrit Okkinga en Oepke de Jager de twadde priis op de Freule. Easterein stiet op’e kop. Ûnder foarsitterskip fan Germ Okkinga giet it om 1960 hinnen noch altyd goed. De keatsferiening wurdt lid fan de federaasje Baarderadiel en organisearret foar de federaasje in jongespartij. Okkinga ferhúzet nei Wommels en wurdt foarsitter ôf.

 

Nei die tiid is it wat stil om de feriening hinne. Yn it jierferslach fan 1968 stiet: It keatsen yn Easterein is net mear wat it west hat. Wol wurdt der gelokkich in soad keatst troch jongeren en âlderen en wy belibje der in soad wille oan”.
Der wurde gelokkich ek noch tal fan sukseskes helle.

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters