Skiednis
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

 

It keatsen nei 1968

 

Yn 1968 hellet it skoaljongespartoer mei Pier Santema, Klaas de Jager en Klaas Okkema yn Wommels in 2e en yn Ljouwert in 5e priis. Yn 1969 dogge de skoaljonges Klaas Okkema, Klaas de Jager en Jan Reitsma it ek bêst mei as grutste sukses de 2e priis op de Bûnspartij yn Wytmarsum.

1969 Schooljongensbond

 

Yn 1971 winne Klaas de Jager, Pier Santema en Klaas Okkema by de jonges de 2e priis op de bûnspartij en in 1e yn Dokkum. Ein jierren santich krijt de keatsferiening har earste sponsor. Leanbedriuw Okkema stiet oan de widze fan de noch altyd besteande Okkemapartij.

 

De jongerein krijt in wichtiger plak. Yn 1979 waard der in bestjoerslid foar jongereinsaken oansteld, dat wie in goede saak want it trainen wurdt hieltyd belangriker. Ek komme der minsken foar de begelieding fan de jongerein. 

Yn 1987 komme de sjirtsjes foar de jongerein. De nije sjirtsjes en it nije jongereinbeliid dogge fertúten: der komt in nije generaasje fan Priiswinners opsetten: Floris Hioemstra, Marco Reijnhoudt, Gert-Jan Hiemstra, Robert Sybesma, Robert Hoekstra, Marco Hoekstra, Bert Dijkstra en Feite de Haan binne dêr foarbylden fan.

Yn 1989 wurdt troch Floris Hiemstra, Willem Veninga en Hein Hoekstra de 2e priis op’e freule wûn.

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters