Skiednis
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Sukses yn 1991!

57144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Freule-winners fan 1991. f.l.n.r. Robert Hoekstra, Robert Sijbesma, begelieder Abe Stegenga, Gert Jan Hiemstra

 

 

1993 Freule2epriis

 

 

Yn 1993 winne Bert Dijkstra, Feite de Haan en Marco Hoekstra de twadde priis op de Freule yn Wommels.

 

 

 

1997 Schooljongensbond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It hichtepunt komt yn 1997: Durk Yde Sjaarda, Samme Overal en Tsjipke Klaas Okkema winne ûnder lieding fan Ynze Jorritsma de 1e priis op de skoaljongesbûn!

 

 

Ek foar de âldere jongerein komt der einliks nei safolle jier sukses. Durk Yde Sjaartda, Gerard van Asselt en Tjipke Klaas Okkema komme yn 2002 mei de 3e priis fan de Jong Nederland thús. Foar’t earst yn de hiostoarje hellet Easterein in priis op dizze partij, dy’t dan it ‘Nederlands Kampioenschap voor Jongeren’ hjit.
 

Om it nivo fan it keatsen omheech te krijen komt der yn 1987 in technyske kommisje. Under lieding fan de yn 1998 keazen foarsitter Tjeerd Dijkstra giet it tige goed mei de keatsferiening. Bestjoer en feriening krije in hieltyd profesjoneler oansjen. Op 1 jannewaris 2004 telt de feriening mar leafst 320 leden!!  Dizze leden moatte der meiinoar foar soargje dat Easterein op de keatskaart bliuwt.

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters