Karmasters roaster
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Karmasters en kateraars op de Jong Feinte fan 26 juli 2017


• Eefje Hiemstra   
• Pep de Boer
• Philippus Hingst                                 
• Gerrit de Jong
• Karin Sjaarda                                      
• Jan Terpstra
• Imke van der Leest                            
• Harm Akkerman
• Judy Bergsma                                     
• Pietrik Brouwer
• Tineke Dijkstra                                   
• Hendrik Bouwhuis
• Tineke Kamstra                                 
• Auke de Boer
• Rinse van der Berg                          
• Helga Sjaarda
• Siemke Andela
• Anco Elgersma
• Carin Ypma                                         
• Geert Dijkstra
• Tineke Yntema                                   
• Sybren Wassenaar
• Jan Reitsma 
• Jacob van der Velde
• Klaske Plantinga                              
• Han Kooistra                                    
• Gert Jan Hiemstra                           
• Roel Sijbesma
• Martine Tiemersma
• Elly Tiemersma
• Ype Tiemersma
• Froukje Dijkstra


Elts wurdt úterlik 09.30 oere ferwachte. Earst kofje/thee mei gebak en om 09.50 oere mei syn allen op de foto sadat om 10.00 oere elts syn/har plak op ‘e line ynnimme kin.

We kin noch wol inkele frijwilligers brûke! Opjaan kin by Jelle de Boer: j.i.deboer@outlook.com

 


FRIJWILLIGERS
 
De ynset fan ús leden is nedich foar in goed ferrin fan dizze wedstriden.

De wedstriidkommisje jout elts (aktyf) lid in formulier wer hja him / har oanmelde kin as karmaster. Betink hjirby wol dat de organisaasje en it goed ferrinnen fan in K.N.K.B.-wedstriid de ferantwurding fan elts lid is!</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black;"> 
 
Jou jimme dêrom op om minimaal 1 kear, mar leafst faker te funksjonearen as karmaster. Kofje, sop en broadsjes binne foar rekken fan keatsferiening Easterein! It formulier graach ynfolje en ynleverje by Jelle de Boer as Mattie Dijkstra.

As men op hokker wize dan ek ferhindere is dan is it saak om earst sels in ferfanger te sykjen en dit troch te jaan en oars efkes te skiljen mei de wedstriidkommmisje!

Wedstriidkommisje KF Easterein

 
 
 
FJILDLIZZEN
 
Eltse jûn foar in wedstriid wurde de fjilden lein.  We begjinne altyd om 19.15 oere.
We kinne altyd help brûke!  Jong en âld is fan herte wolkom om efkes te helpen!
Wa helpe wol kin kontakt opnimme mei immen fan it haadbestjoer.

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters