Keatskes wike 34

Der is de ôfrûne wike wer om raak keatst, mei ek ûnder oare de froulju’s PC yn Weidum. Hjirby wer ús gebrûklike keatsupdate. Woansdei 22 augustus Froulju’s PCYn Weidum stienen Tineke (Dijkstra), Martine (Tiemersma), Sietske (Okkema) en de debutanten Jeska (Terpstra) en Roelie (Kroondijk) op de list fan de 42e Froulju’s PC. Helaas gjin sportyf …

Keatskes wike 32

Fanút ús fakânsjeadres yn in waarm Kroaasje hjirby wer de wyklikse keatsupdate fan de prestaasjes fan de Eastereiners om útens op de keatsfjilden. It wie ek it wykein wêrby de pleatsing foar de froulju’s PC op it spul stie. Der steane 4 leden fan keatsferiening Easterein op it fjild fan Weidum: Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma, …

Keatskes wike 26

Der is ôfrûne wykein wer om raak keatst. Hjirby wer ús wyklikse keats-update.Sneon 30 juny: NK pupillen famkesLiset Sijbesma, Fianne Dijkstra en Brecht Stegenga kamen ôfrûne sneon út foar Easterein op harren bûnspartij. Yn de earste omloop waard mei dikke sifers wûn fan it partoer fan Berltsum (5-0). Yn de twadde omloop wie it partoer …

Keatskes wike 22

Ek ôfrûne wykein wienen der wer in oantal Eastereiners om útens dy mei prizen nei hús ta gienen. Hjirby wer de wyklikse keatsupdate. Sneon 2 juny – Manlju 50+ t.i.l.Hjir wie der in 3e priis foar Sipke Hiemstra. Bewiismateriaal yn de foarm fan in foto ha we (helaas) net. Sneon 2 juny – Famkes t.i.l.De …

Keatskes wike 18

Yn it twadde keatswykein fan it seizoen 2018 binne der wer in oantal Eastereiners om útens west. Juster organisearren wy wer ús jierlikse partij foar de froulju haad- en earsteklasse. It ferslach fan dizze dei stiet al ûnder ‘nijs’ op ús webside. Fan alle oare wedstriden hjirby wer ús wyklikse ferslach út ús ‘keatsútslaggen’ WhatsApp-groep. …

Keatskamp: dei 3 prachtich ôfslute kinnen

De moarn begûn mei in ferrassings kessengefecht fan de bern. Alles efkes lekker wekker meitsje! Efkes letter kaam de lieding goed werom mei in oanfal. Tiid foar it moarnsbrochje en dan rap opromje. Dit is serieus beoardield troch in geheime sjuery en wûn troch de Party Pupillen Famkes. Foar bern dy’t klear wienen wie der …

Keatskamp: dei 2 mei Bûnte jûn

Keatskamp: dei 2 mei Bûnte jûn! Dei 2 fan it keatskamp begûn bûten mei rein. Gelokkich skynde yn de Skoalleseize wol de sinne by it wekker wurden. En de bern hienen ferrassend lang slipt! Nei it moarnsbrochje binne hast alle groepen de seal yn gongen om te trainen. De skoaljeugd ha earst bûten bikkele, mar …