Keatskes wike 36

It seizoen rint hast op syn ein en dat betsjut ek dat dit miskien wol de lêste Keatskes binne fan 2018. Takom wykein stean der noch in pear partijen op it programma. Hjir yn Easterein ha we ús slotpartij en in ôfslútende barbecue. Ferjit net om jim op te jaan by Romine fia opjefte@kfeasterein.nl. Allinich …

Keatskes wike 30

Der binne ôfrûne wykein wer best wat berjochten foarby kaam op de ‘Keats-útslagen-app’. Hjir foar jimme in oersjoch fan de prizen dy’t der wûn binne. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 25 july, Jong Feinte Partij Junioaren ôfdieling EastereinWoansdei is de Jong Feinte Partij yn Easterein fansels net ûnopmurken foarby gongen. Mei Berltsum as winner …

Keatskes wike 28

Ôfrûne wykein binne der yn fjouwer plakken prizen binne helle troch Eastereiners. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 14 july, federaasje wedstriid jeugd.Yn ‘de woestijn’ fan Hommerts is der in federaasje wedstriid organisearre foar de jeugd. Liset Sijbesma kaam dêr wei fersierd mei de krânse. 15 july, 50+ troch inoar lotsjen.Yn Hurdegaryp fûn …

Keatskes wike 24

In wykein mei ferskeidene útienrinnende wedstriden ha we hân. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 16 juny, spesjale federaasje ôfdielingswedstriid.Foar it 40-jierrich jubileumbestean fan Goaïïngea wie û.o. dizze ôfdielingswedstriid holden. Elk doarp mocht mei in A, B en C maat komme en út Easterein gongen Robert, Roel en Peter Sijbesma. Se wûnen de …