It allerlêste nijs fan ‘Kening op sokken’

20 septimber ha we mei syn allen in prachtige, yntensife, moaie, leuke, bysûndere, learsume perioade ôfsletten mei in gesellige jûn mei syn allen. We binne o sa grutsk op de 5 prachtige foarstellings dy we op de planken brocht ha. Guon spilers hawwe talinten ûntdutsen wêr’t se it bestean net fan wisten en it hat …

Kinst dy opjaan foar de seal- en/as fjildtrainingen!

Wy organisearje ek dit seizoen wer seal- en fjildtrainingen.   Trainingen seal:    woansdei 4 april o/m woansdei 25 april 2018      (4 kear)   Trainingen fjild:      woansdei 9 maaie o/m woansdei 4 july 2018      (8 kear + reservejûn) tongersdei 3 maaie o/m tongersdei 5 july 2018   (8 kear + reservejûn)   …

Flessenbonnen-aksje by de Jumbo

Yn de moanne april is Keatsferiening Easterein útlotte foar de flessenbonnen-aksje by de Jumbo yn Wommels. De KF docht dit tegearre mei de keatskampkommisje. Sy sil de dielnimmende bern ynformearje dat de bern de flessen ek meinimme kinne nei it keatskamp (24-26 april 2017)en dan levert de keatskampkommisje de flessen yn.  Mar fansels kinne jimme …