Ferslach stiperpartij 27 augustus

Snein wie wer de jierlikse keatspartij foar ús stipers. We binne as keatsferiening fansels tige bliid mei ús stipers die’t de keatsferiening in waarm hert tadrage.   Om 12 oere ha we earst mei elkoar sop en broadsjes iten en dêrnei is de earste omloop los gien. Der is keatst yn trije kear een oare …

keatskes 07-05-2017

6 maaie Hilversum, manlju t.i.l. ,50 plus 1e priis ferliezersronde foar Tjeerd Dijkstra   7 maaie Huizum, t.i.l., famkes 2e priis foar Roelie Kroondijk en Selma de Boer, se ferlearen de finale mei alles oan ‘e hang.   Frjentsjer, manlju haadklasse t.i.l. 2e priis foar Jan Schurer.