Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 6 maart 2019

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 6 maart 2019 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”.   Wurklist:   1.    Iepening 2.    Meidielings en ynkommen stikken 3.      Oantekens fan de …

Slotjûn jeugd 24-08-2018

Nachtkeatsen & kompetysje winners Freed 24 augustus waard it jierlikse nachtkeatsen organisearre foar de jeugd. It begjin fan ‘e wike like it moai waar te wurden, mar op ‘e dei sels wiene de foarspellings dochs wat wikseljend. De dei begûn mei patat, frikadellen en limonade foar eltsenien. Doe’t alle bern en frijwilligers hast op it …

Battle Easterein vs Wommels

Ferline jier ha de leden fan Keatsferiening Easterein in jûn nei Wommels west om te kompetysjekeatsen. Dit hat tige goed foldien en sa is der, neidat we mei elkoar om tafel sitten ha, in lede-wedstriid foar beide ferienings delsetten.     1 july sil it heve op fjild fan de Skoalleseize De organisaasje is dit …

Alder/bernpartij op sneintemiddei 3 juny

Wat wie it in geselliche en sportive middei, mei in hapke en in snapke! Hearlik waar ek, bytsje bewolkt, sa no en dan kaam de sinne der troch. Foar guon âlders wie it de earste kear binnen it keatsfjild, mar de bern joegen goeie oanwizings. 16 âlders/omkes/buorjonge/sus en 16 bern dienen mei yn trije kategoryen …

Federaasje Ofdielingspartij 01–06–2018

Freed 1 juny 2018 keatste de jeugd fan ‘e federaasje Snits en omkriten in ôfdielingspartij in Easterein. Der waarden 7 listen ferkeatst troch te keatsen yn ferskillende poules. Lokkich koene al dizze listen hielendal ferkeatst wurde en kamen de foarspellingen fan buienradar net út. We ha op it ein in pear drippen rein hân, mar …

Ferslach ledenpartij jongerein

Op tiisdei 15 maaie wie de earste wedstriid foar de jongerein. Yn ferbân mei it skoallefuotbal dit kear op tiisdei, it waar wie prachtich, bytsje wyn, sinneskyn en de thermometer tikte krekt net de 25 graden oan. De Jeu de Boulers wienen ek aktief op dizze middei, in gesellige drokte, mei hjir en dêr in …