Ferslach slotjûn en kompetysje

Nachtkeatsen is eins wol de leukste ledenpartij fan it keatsseizoen. De jûn begjinne mei patat en in frikadel en dêrnei keatse mei in grutte bal op it fjild wêr it steeds mar donkerder wurdt. De grutte lampen gean oan om it fjild en je komme ek noch let op bêd. Altyd in grut sukses!   …

Slotwedstriid: grut sukses!

Snein, 10 septimber, ha we foar de twadde keer de slotwedstriid organisearre mei as ôfslúting in barbeque. Omdat der gjin ledegearkomst yn it neijier mear is, like it ús in moaie gelegenheid om dan dizze dei ek de huldigingen te dwaan. Past goed yn de sfeer die we ha woenen op dizze dei. Der waard …

Jong-Feinte 2017: finale

22. Frjentsjer – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1   Der wurdt om de punten keatst, in protte keatsen en se wurde om en om pakt. 1-1 2-2, 2-4, en wer 2 keatsen, it wurdt 4-6. Wer in keats, in lytse en oerrûn troch Frjentsjer dus 1-2 foar Seisbierrum                   …

Jong-Feinte 2017: 2e omloop

    4. Easterein – 5. Bitgum 6-6 retourslach fan Bitgum kwea. 1-0 Easterein. 1-1. Hast alles wurdt op 6-6 keatst, Bitgum is goed yn it tuskenspul. 4-2 6-6; 4-3 6-6; 4-4 4-6; 4-5 (foar Doede Rients, boppe Bitgum, kwea Doede Rients, sitbal Doede Rients, lytse keats, ruilje – bûten Gerard de Vries, 4-6 Bitgum, …

Jong-Feinte 2017: 1e omloop

 5. Bitgum – 6. Wjelsryp Krachtferskil is grut, Wjelsryp soad bûten. Bitgum makket de partij út mei in boppeslach: 5-0 6-0.   7. Berltsum – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1 4-6 lytse keats, Berltsum pakt m 1-0; 1-0 4-4, 4-6, 1-1; 1-1 4-4, 4-6 best opslachwurk fan Durk en Pieter, keats, Joran boppe 1-2; fan beide kanten …

13E JONG-FEINTE

Woansdei 26 july 2017 giet de 13e Jong-Feinte los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein   Lotting Moandei 24 july 2017 wie de lotting. Yn oanwêzigens fan it folsleine bestjoer en stiper en earelid Jan Hiemstra, stiper Jouke Huitema fan Nylân en de beide skiedsrjochters Sieperda en Hiemstra  en in tal fan …

Ferslach en foto’s pearke-keatsen!

B-klasseYn de B-klasse hienen we in moaie list mei 11 partoeren. Yn de ferliezersronde wienen de prizen foar it pearke Dieuwke en Hans Kooistra (1e) en Sieta Tessemaker en Peter Stuiver (2e). Yn dizze finale like it in iensidige striid te wurden yn it foardiel fan Dieuwke en Hans. Mar as echte ‘diesels’ kamen Sieta …