Training

  De sealtrainingen begjinne yn de 1e wike fan april  (4x). Fanôf begjin maaie starte de fjildtrainingen (8x).Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de trainingskoordinator Bauke Dijkstra (training@kfeasterein.nl) De jonges en famkes yn de kategory 14-16 jier meie ek gebrûk meitsje, neist harren eigen training, fan de training foar de manlju en froulju …