Ferslach 2016

Ferslach Jong-Feinte Partij 2016 – 12e edysje Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot ha foar Seisbierrum-Pitersbierrum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Jelsum-Koarnjum-Britsum mei de keatsers Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay mei 4-5 2-6 ferslein. Op dizze stân slacht Kees …

KFE: Sealkeatsen 11-12-2016

Snein 11 desimber is de jierlikse keatspartij yn de seal.   It is foar manlju en froulju fanôf de jonges/famkes kategory. Der wurde 3 listen ferkeatst, eltse kear op’e nij troch elkoar lotte It begjint om 13.00 oere en de ynlis is € 5.   Jimme kinne jimme oant freed 9 desimber foar 20.00 oere …

KFE: WallBall sukses foar Corrie Kroondijk

Corrie Kroondijk en Fiera de Vries hebben zaterdag 26-11-2016 mee gedaan aan het Score Wallball toernooi. Er waren 3 poules, Corrie en Fiera zaten in een poule met alleen maar jongens. De kwart finale moesten ze tegen Jeroen Haarsma en Allard van Wigcheren die hebben ze gewonnen met 11-7. De finale moesten ze tegen Mark Minnesma …

KFE: Rabo Ledesponsoring 2016

Rabo Ledesponsoring   Donearje € 5 fan it sponsorbudget fan de Rabobank oan keatsferiening Easterein   Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland hâldt ek dit jier wer de aksje Rabo Ledesponsoring. Binne jo lid fan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kinne jo € 5 fan it sponsorbudget fan de bank fuort jaan oan jo favorite feriening, stichting of ynstelling. Ek keatsferiening …

KFE: Neijiersgearkomste 2016

Utnoeging neijiersgearkomste Leden KF Easterein   Bêste minsken,   Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de neijiersgearkomste fan Keatsferiening Easterein. Op dizze jûn wolle wy graach mei jimme werom sjen op it ôfrûne jier en ús plannen foar it kommende keatsseizoen beprate. Alders fan ús jongereinleden binne ek fan herte wolkom. De gearkomste sil …