KNKB froulju haadklasse en 1e klasse f.f.

Op dizze sinnige snein mochten wy sawol de froulju haadklasse as de froulju 1e klasse f.f. ûntfange. Under belangstelling fan in protte leafhawwers is der fûleindich keatst om de earste sykluspunten binnen te slepen. By de haadklasse wienen der 8 partoer en by de 1e klasse wienen der 13 partoer mei herkânsingsronde.     Yn …

Keatskes wike 17

It winterskoft hawwe we der op sitten. Guons hawwe oare sporten beoefene, hawwe winterprojekten útwurke, hawwe drok oan it trainen west as hawwe miskien wol lekker neat dien. Wy as Keatsferiening Easterein hawwe yn elts gefal ien winterprojekt fan de grûn krigen. En dat is ús nije fjildlizzersklub, dizze saneamde ‘fitte futters’ sille takom seizoen …

Keatskes 11-09-2017

Noch in pear Keatskes te gean, it seizoen rint op syn ein. De jeugd is klear en yn Easterein hawwe we de lêtste wedstriid ek hân. Hjir en dêr noch in wylde partij as lêtste KNKB wedstriid. En dan hat elts it der wer ôfswitten, alwer in seizoen foarby!     Foar earst kinne we …

Keatskes 21-08-2017

Graach wolle wy de priiswinners fan ôfrune wiekein jim noch meidiele!     19-08-2017   Tineke Dijkstra wint mei Hermine Sytema en Jeske de Boer de 1e priis op de froulju 1e klasse yn Hitzum.     20-08-2017   By de manlju 1 klasse yn Froubuurt binne de rollen no omdraait. Bauke Dijkstra, Hendrik Bouwhuis …

Frouljus PC 2017

Woansdei 23 augustus fynt de 41e frouljus PC yn Weidum plak. Mar leafst 5 leden fan ús feriening komme hjir ek yn aksje.Nei de lotting fan ôfrune moandei die bliken dat de twa topfavorieten elkoar yn de 1e omloop al treffe…     Om 11.00 oere byt Imke van der Leest mei har maten Louise Krol …

Ferslach jeugdledenpartij 15 july

Foardat eltsenien aanst wer de koffers pakt en op reis gjit yn de grutte fakânsje, koe der nog krekt efkes keatst wurde yn Easterein troch de bêrn. En omdat in soad âlders ek frij wiene, wie it in gesellige drokte op it fjild. Lekker yn it sintsje mei in bakje koffie fan Anny en Tinie, it koe …

Keatskes 16-07-2017

By de KNKB senioaren begjint de spanning op te rinnen; de PC’s komme der oan en guons moatte harren plakje noch fêststelle. By de jeugd komme de fakânsjes tichtby en kinne der no noch punten binnen helle wurde om aanst gerêst op fakânsje te gean. Mar foaral is der wer manmachtig foar it plesier de …

Keatskes 18-06-2017

It wie wer in drokke keatswieke mei it lanenkaatsen en ferskeidene leden, federaasje en KNKB wedstriden. Us Eastereiners om útens kinne jim hjirûnder fine wannear at se yn ‘e prizen fallen binne:     16-06-2017 Federaasjepartij yn Goaiingea1e priis: Redmer Stegenga (pupillen)   18-06-2017 KNKB jubileumpartij yn Huizum3e priis: Jeska Terpstra en Julia Paauw (famkes)   18-06-2017 …

Keatskes 21-05-2017

De Eastereiners hawwe wer goed harren bêst dyn op de Fryske fjilden! Alle priiswinners stean hjirûnder op in rige:   14 maaie 2017KNKB Holwerd – jonges t.i.l. + herk. ôfdieling1e priis: Kees v/d Horst   20 maaie 2017KNKB Berltsum – manlju 1e klasse t.i.l.1e priis: Bauke Dijkstra   KNKB Ysbrechtum – famkes ôfdieling3e priis: Roelie …