Ferslach KNKB skoaljonges

Under simmerske waarsomstannigheden hiene we hjoed de skoaljonges op besite yn Easterein.   Om 11 oere wie it earst de beurt oan de 23 ôfdielingspartoeren om in plak yn de 2e omloop te bemachtigjen. Foar de ferliezers wie der de mooglikheid om yn de opstapronde oan te slúten. Uteins hiene we nei de 1e omloop …

Pearke-keatsen

Pinkstersnein, ien fan de moaiste partijen fan it jier: pearke-keatsen! Under prachtige waarsomstannigheden begie de striid tusken de pearkes om goed 12 oere. Mei 24 partoeren wiene de pearkes ferdield oer 3 klassen: A, B en C. Yn alle klassen 8 partoer op de list. Opfallend wie it oantal Feyenoord shirts, prachtich! ūüėČ     De …

Ferslach Keningsdeipartij

De kop is der wer √īf‚Ķ Hjoed de tradysjonele earste ledenwedstriid fan it seizoen: de Keningsdeipartij. ¬† Mei yn totaal 46 keats(t)ers op de list; 40 manlju en (mar‚Ķ) 6 froulju waard de earste bal tsjin healwei 11-en slein. It is altyd wer efkes bikkeljen foar it stramme liif en de spieren nei de wintersliep. …

Ledegearkomste 7 maart

Juster hiene we ús jierlikse ledegearkomste. Hjirûnder inkele foto’s en in lyts ferslach.             Marten ferlit it haadbestjoer as foarsitter fan de technyske kommisje, hy wurdt opfolge troch Bauke Dijkstra.     Marije ferlit de technyske kommisje, Marten hie in moai ôfskiedspraatsje foar har en fansels de wolfertsjinne blommen. Nij …

Ledengearkomste 7 maart

Wy wolle jimme fan herte √ļtnoegje foar de foarjiersgearkomste fan de Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 7 maart 2018 om 20.00 oere yn ‚ÄúDe Skoalleseize‚ÄĚ. Wurklist: 1.¬†Iepening 2.¬†Meidielings en ynkommen stikken 3.¬†Oantekens fan de foarjiersgearkomste op 8 maart 2017 4.¬†Finansjeel ferslach:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† …