Sealwintertrainings senioaren

Understeande mail krigen we fia Sipke Hiemstra tastjoerd oer wintertrainings foar senioaren yn de seal.   Beste kaatsvriend(in),   Sinds 2001 wordt een winter­training voor seniorenleden ge­organiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee in Bolsward. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Gesteld …

KNKB siket jeugdskiidsrjochters

KNKB siket jeugdskiidsrjochters. Is dit wat foar dy? Sjoch ûndersteand foar mear ynformaasje.   Wat wurdt der fan dy ferwachte? It folgjen fan twa kursus-jûnen Ticht by hûs jeugdwedstriden te lieden In minimale leeftiid fan 16 jier Lidmaatskip by de KNKB   Wat krijst fan de KNKB? Oplieding en in coach In fergoeding fan 55 …

Sealkeatswedstriid snein 17 desimber

Snein 17 desimber is wer de jierlikse sealkeatswedstriid en dêrmei de offisjele ôfslúting fan dit keatsseizoen.   It begjit om 13.00 oere yn de sporthal yn Easterein. Der wurdt 3x in list ferkeatst. Opjaan kin oant freed 15 desimber 20.00 oere by Romine fia opjefte@kfeasterein.nl.   Der kin maksimaal 24 dielnimmers meidwaan, dus jou dy …

Resepsje Ald-Meiers

10 novimber wie de resepsje foar de winners fan de Ald-Meiers Partij. Hjirûnder in foto-ympresje.     Ype, Roelie, Jeska, Selma en Danny sitte klear foar wat kommen giet…..       Eddy de Boer oan it wurd     De fammen nimme de prachtige Ald-Meiers dei nochris mei ús troch     In prachtige …

Langeberg Dutch Open Wallball

Takom wykein (11 en 12 novimber) is it Langeberg Dutch Open Wallball yn Frjentsjer.   Dit is in ynternasjonaal Wallball toernoai mei ferskillende leeftiids- en nivoklassen.   Elts is fan herte wolkom op 11 en 12 novimber yn sporthal De Trije yn Frjentsjer. De oanfang op beide dagen is 9.00 oere.