Keatskes 30-07-2017

De wike fan de Jong-Feinte partij yn Easterein, fan de keats off yn Frjentsjer én fan it EK (foar jeugd) yn Valencia. Moaie, spannende en suksesfolle dagen!   In wiidweidich ferslach en in protte foto’s fan de Jong-Feinte partij ha jim earder dizze wike al op ús webside fine kinnen.       Europeesk kampioen …

Foto’s Jong-Feinte partij

Noch efkes neigenietsje fan in tige slagge Jong-Feinte partij!     Noch efkes in geintsje nei alle ynspanningen…       Allard Hoekstra     Marco de Groot     De krânswinners en harren coach     Tjeerd en Mattie wûnen de haadpriis fan de ferlotting; in wykeintsje fuort nei Skylge. Ek jim fansels lokwinske! …

Keatskes 23-07-2017

In ‘doordeweeks’ programma ôfrûne wike mei keatserij op moandei en woansdei. Mar ek yn it wykein waard der folop keatst. Under mear foar de pleatsing foar de manlju’s PC (2 augustus). Bauke Dijkstra is al fersekere fan dielname oan de PC. Jan Schurer en âld-Eastereiner Jelte Pieter Dijkstra moatte tongersdei tidens de Keats-off prebearje it …

Keatskes 10-07-2017

It wykein fan 2 NK’s wat foar de junioaren in prachtige 3e priis oplevere!   SNEON 8 JULY   Wier, NK junioaren Bote Jellema, Rémon Tie Bouma en Doede Rients Okkema moasten it yn de 1e omloop opnimme tsjin Ie, se wûnen nei in spannende striid mei 5-4/6-4. Weidum wie de tsjinstanner yn de 2e …

Ferslach teatsen 9-7-2017

Snein 9 july wie, yn gearwurking mei tennisferiening Smash, de teatswedstriid.   Mei 6 pertoer binne we om 14.00 oere los gien. Mei in racket keatse, en dan foaral opslaan, foel foar guon net altyd mei. Der waard dan ek wol gauris bûtenslein.De bal mocht ek net yn ien keer boppe slein wurde en at …

Keatskes 02-07-2017

It reinde in protte de lêste dagen, mar lokkich reinde it ék wer prizen! Sa’t jim yntusken went binne folgje hjirûnder de ferskillende prestaasjes.   TONGERSDEI 29 JUNY   Easterlittens, IFK Jeu de Peloten   2e priis, welpenfamkes: Fianne Dijkstra, Brecht Stegenga, Nienke Zijlstra     1e priis, pupillenjonges: Arjen Stremler, Redmer Stegenga, Jesper Paauw …

Keatskes 25-06-2017

It wykein nei de doarpsfeesten moast der alwer folop keatst wurde!   Under oare 3 NK’s stiene op it programma. Hjirûnder kin jim lêze welke prestaasjes der del setten binne.   Earst efkes werom nei foarrich wykein. Op de Federaasjepartij yn Winsum (17 juny) behelle Jorrit Stap de 2e priis by de pupillen.     …