Foto’s en ferslach keatskamp dei 2!

It ljocht skimere troch de ôfplakte rúten, de hotelgasten ûntwaakten út in djippe sliep en wienen klear foar it moarnsbrochje. Mar foar de skoaljeugd wie it earst tiid foar de drege moarnsrin troch it doarp!  De trainers en bern stienen te trappeljen om wer te trainen. Nei de earste training fan de dei namen we …

Kompetysjekeatsen

Fanôf de earste tiisdei yn maaie begjint it kompetysjekeatsen en trainen foar de jongerein! Dit jier sil it de 2e tiisdei wêze, 8 maaie, yn ferbân mei it keatskamp. Foar jongerein oant en mei 16 jier (14-16 jierrigen meie ek by de snenioaren op tongersdei meidwaan).Tiisdeitejûn om 19.00 oere (de 1e kompetysjejûn is de earste …

Jierferslach 2016

Besjoch it jierferslach fan 2016 ûnder ‘ynformaasje’. It is in prachtich moai neislagwurk fan foarich jier!   Klik op it plaatsje foar it iepenjen fan it jierferslach 2016                                          

Opset doarpenkompetysje Wallball

De wurkgroep Wallball is fan plan in doarpenkompetysje op te starten foar Wallball.Ynteresse? Sjoch ûndersteand foar mear ynformaasje!  Teams fan ferskate doarpen, ferienings as stêden spielje tsjinmekoar Op tiisdei –as tongersdeitejûn, oanfang 19 oere, yn maaie, juny en july By foarkar wurdt spiele op in  bûtenmuorre, mar as alternatyf kin ek keazen wurde foar in …