Laden aktiviteiten

Kommende aktiviteiten

aktiviteiten Zoeken en weergeven navigatie

augustus 2021

Pearkekeatsen

15 augustus 12:00 - 18:00

Leden KF Easterein (alle klassen sêfte bal)

Mear ynformaasje »

KNKB generale froulju’s PC

22 augustus 11:00 - 17:00

Froulju haadklasse f.f. 12 partoer

Mear ynformaasje »

Alder-bêrn keatsen

24 augustus 18:30 - 20:00

Jeugd ledenpartij

Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen + slotjûn jeugd

27 augustus 18:00 - 22:00

Jeugd ledenpartij

Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen senioaren

28 augustus 20:00 - 29 augustus 02:00

Leden KF Easterein Wylde partij!

Mear ynformaasje »

september 2021

Stipersdei

5 september 12:00 - 18:00

Stipers + bestjoers- en kommisjeleden KF Easterein

Mear ynformaasje »

Boeren PC

10 september

Keatspartij foar agraryske ûndernimmers   www.boerenpc.frl

Mear ynformaasje »

Slotwedstriid met bbq

19 september 11:00 - 17:00

Ledenpartij

Mear ynformaasje »

december 2021

Sealkeatsen

12 december 13:00 - 19:00

Ledenpartij

Mear ynformaasje »
+ Exporteer Evenementen