Nijs

  • Alles
  • Ferslach Jong Feinte
  • Jongerein
  • Nijs
  • Ut- & ferslaggen

Keatskes wike 22

Ek dizze wike wer in tal oan prizen! Hjirûnder wer in oersicht. Freed 2 juny: federaasje yn Folgeare  Family Sijbesma yn de prizen: Jelke de twadde priis en Sven de …

Ferslach KNKB manlju 2e klasse f.f. 04-06-2023

In slagge en flotte dei mei mooglik makke troch de keatsers, karmasters, frijwilligers en fanatieke blokjerinners!     Priiswinners: 1e priis Bauke Triemstra, René de Haan en Willem Heeringa   …

Skoalkeatsen, finale yn Frentsjer

Nei it sukses fan foariche wike (yn twadde priis by de regio wedstriid yn Folgeare) wie it no de finale yn Frentsjer. Fenne, Marrit en Femke mochten sels op IT …

Ferslach pearkekeatsen 28-05-2023

Hjoed wie wer it tradisjonele pearkekeatsen. Yn 2 klassen waard der fanatyk strieden om de prizen. Troch in ferjitten opjefte en in yn allerijl oproppen partoer (sadat de listen dochs …

Keatskes wike 21

freed 26 maaie Jelke Sijbesma de krâns by de federaasje yn Goënga. Meike en Benthe de 4de priis by de KNKB-kabouters! Hun earste KNKB wedstriid! Marrit van der Weij de …

Skoalkeatsen

Woansdei 24 maaie ha Femke, Fenne en Marrit mei dien mei it skoalkeatsen yn Folgeare. De regiowedstriid. Hjir binne se twadde wurden! In knappe, moaie prestaasje! Nije wike de finales …

Keatskes wike 20

toansdei 18 maaie, himmelveartsdei  Sipke Hiemstra en Roel Sijbesma yn 3de priis by de 50+ freed 19 maaie Jarno van der Weij de krâns yn Tirns, federaasje skoaljongens Jelke Sijbesma …

Keatskes wike 19

sneon 6 maaie: haadklasse froulje yn Frentsjer.  1ste omloop tsjin Sint Anne: 5-2 6-6 winst 2de omloop tsjin Boalsert 5-2 6-2 winst Heale finale tsjin Makkum 5-2 6-6 winst. Yn …

Ferslach KNKB famkes A/B klasse (t.i.l.) 07-05-2023

De earste KNKB wedstriid fan dit jier op ús keastsfjild: famkes A en B klasse.   De A klasse bestie út in poule mei 4 partoer, sy koene allegear dus …

Keatskes wike 17

Snein 30 april: de earste priiswinners fan it bûtenseizoen!! In earste priis yn de ferliezersronde by de KNKB yn Wommels. Fenne Sijbesma, de twadde yn de ferliezersronde by de KNKB …

Ferslach Keningsdei partij 27-04-2023

It keatsseizoen gie hjoed wer fan start! En wat siet it waar ús mei; nei alle rein en wyn fan de ôfrûne tiid hjoed in hearlik sintsje en gjin wyn/rein, …

Fjildtrainingen foar de jeugd

De fjildtrainingen sille dit jier yn de earste wike fan maaie starte. Alle kategoryen traine dit jier yn Easterein, dat betsjut dat de jeugd út Wommels dit jier nei Easterein …

Corrie Kroondijk goud en brûns tidens it WK Keatsen

Bron: www.knkb.nl   Wereldkampioen WALLBALL Team NL heeft op het WK kaatsen in Alzira (Spanje) op het onderdeel ‘Wallball’ goud gewonnen. Marrit Zeinstra en Harmke Siegersma waren in de finale …

Startdei jeugd

Op 30 april gean we spultsjes dwaan!! Komst ek? Fan kabouters oant e mei de skoaljeugd. Jou dy op foar 17 april en we meitsje der in moaie dei fan! …

Ledengearkomste KF Easterein

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine …

Talitha Dijkstra – Jagersma

Yn memoriam Oandien binne wy, no ’t ús trou lid, Talitha Dijkstra der net mear is. Mem fan Bauke Jan, Sanne Frouk, Fianne, Alien, Janieke en Dian en frou fan …

Sealtrainingen 2023

Oan de jongerein fan KF Easterein! Kinst dy no opjaan foar de sealtraining yn 2023!   Sjoch by Jongerein – Trainingen foar it ynfolformulier.  

Jouke Huitema

Ferstoarn is Jouke Huitema. Hy wie ien fan ús trouwe stipers en supporter fan keatsferiening Easterein, foaral foar de Jong-Feintepartij. Troch him waarden der hiel wat lotsjes kocht… Wy sille …

KNKB activiteitenposter 2023

Activiteitenposter 2023   Team Bondsbureau KNKB:   De zomerperiode staat altijd bol van kaatsactiviteiten. In de winterperiode lijkt het rustig, maar niks is minder waar. Daarom in de link een …

Ferslach slotpartij 11-09-2022

Dit is de twadde kear dat ik it ferslach skriuwe mei fan de slotparty. En wer is it moai waar. It kin gjin tafol wêze ?.   Tsjin 11 oere …

Fianne Dijkstra keatser fan it jier 2022!

Dik fertsjinne is Fianne Dijkstra keatser fan it jier 2022 wurden. Mei in hiele bulten krânse krige se der in moaie wikselbeker en blommen by. Lokwinske en geniet der fan …

Keatskes wike 36

Tjeerd Dijkstra en maten de kranse by de 50+ A klasse yn Goutum.   Fianne Dijkstra de krânse yn Reduzum. In moai seizoen Fianne!!

Keatskes wike 35

Fianne de krâns bij de KNKB slotparty yn Stiens.   Roelie en har maten de twadde priis bij de dames haadklasse.

Keatskes wike 34

Freed 26 augustus winne Roelie, Corrie en Gerde Lycklama a Nijeholt de finale wun fan de juniorenkompetisje. De finale wie yn Bolsward. Roelie waard utroppen ta keninginne!!   Snein 27 …

Ferslach nachtkeatsen 27-08-2022

Under in prachtige stjerrehimel, wynstil waar en in prima temperatuer wie it sa as altyd moaie en spektakulêre keatserij tidens it nachtkeatsen. Drave, fleane, falle, glydzje… Elts koe syn lol …

Ek Jeska Terpstra de tredde priis op de PC!

Nei moaie omlopen is de heale finale helaas it einstatjon foar Jeska, Annet en Margriet. In moaie tredde priis! Lokwinkse!

Keatskes wike 33

Sneon behelle Pieter Age in moaie twadde priis by de pupillen yn Surch. Yn Tirns by de KNKB diene de skoalfamkes fan Easterein goed mei! Geertsje de twadde fan de …

Ferslach keats-off froulju’s PC 18-08-2022

In ekstra spannende keats off dit jier; soe it Sietske Okkema en har maten Hiske Zeinstra en Melissa Hiemstra slagje om sich te pleatsen foar de froulju’s PC? De 1e …

Keatskes wike 31 en 32

Sneon 6 augustus wie in Hitzum de jierlikse Ald Meijers party foar famkes. Liset Sijbesma die mei Anouk Delfsma en Inez Bakker fan Wommels mei. Se ha best keatst mar …

Bauke Dijkstra de tredde priis op de PC!

Mei in moaie lot moatte je it altiid noch wol efkes dwaan. Mei best keatsen ha Remmelt, Evert-Pieter en Bauke de tredde priis op de PC behelle! Keurig mannen!  

Keatskes wike 30

Woansdei 27 juli: gjin foto fan Sipke mar wol fan sin priis, in horloge. Hy die mei mei de 50+ PC yn Balk. Freed in moaie krâns foar Jelke Sijbesma …

Keatskes wike 29

Snoen 20 juli Roelie in twadde priis by de dames haadklasse yn Minnertsgea. Jelke Sijbesma de tredde priis by de federaasje party yn Wommels.   Op snein 24 juli behellen …

Keatskes wike 27 en 28

Woansdei 6 juli de twadde priis yn Wier foar Bauke en Jelte-Pieter Dijkstra en Evert Pieter Tolsma. Sneon 9 juli, op de dei fan de Jonge Feinte party behelle Sietske …

Ferslach Jong-Feinte partij 09-07-2022

Eksmoarre 1 mei de keatsers Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar winne de 17e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Foar it publyk in moaie en …

Jong-Feinte earbetoan fam. Stegenga

Us earlid wile Abe Stegenga mei syn frou Annie hawwe it winnersboerd fan de Jong-Feinte partij stipe. Hast alle jierren wurd Annie Stegenga helle en brocht om de Jong-Feinte partij …

Ferslach jeugdregio dei 01-07-2022

Wat in regio middei!  Foarhinne federaasjemiddei   Freed 1 july wie KF Easterein oan beurt: de federaasje partij foar de jeugd stie op it programma! Dit frege foarôf noch in …

Jong-Feinte foarbeskôging

17E JONG-FEINTE PARTIJ Sneon 9 july 2022 giet de 17e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein   Lotting Woansdei 6 july 2022 wie de …

Keatskes wike 25 en 26

Yn Itens op 26 juni in moaie twadde priis foar Bauke en Jelte-Pieter Dijkstra en Evert Pieter Tolsma op de earste klas. Bauke behelle snein 3 july in moaie tredde …

Jeska, Roelie en Corrie winne Jonge Famme!!

Foar de earste kear ea hat Easterein de Jonge Famme party yn Mantgum wûn. Dit jier diene Jeska Terpstra, Roelie Kroondijk en Corrie Kroondijk foar Easterein mei. Se begongen as …

Keatskes wike 24

     Yn Balk by de moaie keatsparty ‘Keatsers foar de Keatsers’ wiene der prizen foar: Bauke Dijkstra twadde priis haadklasse Corrie Kroondijk twadde priis haadklasse en Roelie Kroondijk de 1ste …

Ferslach KNKB partij jonges A t.i.l. en B t.i.l. + herk. 19-06-2022

De jonges kategory hjoed yn Easterein te keatsen. Prachtige keatserij, spannende partijen en hearlik waar. Allegear yngredienten foar in moaie keatsdei! Yn de A klasse waard keatst yn in poule …

Keatskes wike 23

In moaie wike foar ús keatsers!! De wike begûn al op tongersdei mei de krânse foar Corrie Kroondijk by de junioren yn Reduzum. Sneon 4 priiswinners by de feraasje yn …

Bring de keatsers by it keatsen

Sneon 18 juni 2022 K.V. Cannegieter organisearret yn gearwurking mei de ferienings fan Federaasje Snits e.o.: ‘Bring de keatsers by it keatsen’ • 9:00 oere jeugd regiokeatsen Welpen en pupillen …

Ferslach pearkekeatsen 05-06-2022

Tradisjoneel op 1e Pinksterdei it pearkekeatsen. Der waard keatst yn 3 klassen: A en B klasse yn it saneamnde ‘Sneker’ systeem en de C klasse yn in poule mei helaas …

Keatskes wike 22

Nije wike, nije kânsen De wike begûn mei Sanne Frouk Dijkstra (1e priis yn de ferliezers) en Brecht Stegenga (de krânse) by de federaasje yn Goënga. Super! By de KNKB …

Keatskes wike 21

Ek dizze wike wer krânsen en oare prizen!    Bij de federaasje wedstriid in Tirns ha Theunis Ynema, Sander Velzen en Liset Sijbesma de krânse wûn. Fianne Dijkstra behelle in …

Keatskes wike 20

Sneon Roelie Kroondijk wer yn de prizen! In krâns by de dames junioren yn de Hommerts   By de federaasje party in Hartwerd wûn Geertje van der Weide de krâns …

Keatskes wike 19

In nij wiekein, nije kânsen, mei krânsen! Brecht Stegenga sneon yn de finale tsjin Fianne Dijkstra by de federaasje yn Boazum. In moaie krâns en in moaie twadde priis. By …

Ferslach knkb manlju 2e klasse f.f. 15-05-2022

We hawwe in moaie keatsdei hân, prachtich keatswaar, mar in knoerdhurd fjild. De ballen stuiteren by tiden hast oer de keatsers hinne. En wat stûnen ús manmachtige keatsoanmerkers de kreas …

Ferslach ledenpartij 08-05-2022

De 2e ledenpartij alwer fan dit seizoen. Under hearlike waarsomstannigheden waard der fûlein keatst. De manlju keatsten yn it saneamde ‘Sneker systeem’ en de froulju keatsten yn in poule. De …

Keatskes wike 18

It earste keatswykein mei moaie wedstriden. Dit kear ek mei in soad dielname fanút Easterein.   By de federaasje yn Ysbrechtum siet de jeugd fan Easterein goed yn de prizen. …

Lege flessen

Ja it kin no: lever ál jim opsparre flessen yn foar de jeugd fan de keatsferiening Easterein. Yn de Jumbo yn Wommels. Alfêst tige tank!

Webshop

De nije webshop yn gearwurking mei Muta is klear!  https://kfeasterein.teamshop.club/ By in bestelling yn de moanne maaie 2022 (boppe de €25) krije jo in fergees skuonnetaske kado!! D’r binne ek …

Keatskamp 2022 sit der wer op!!

Keatskamp 2022 Op 1 maaie kaam Rikkert de Kikkert it Olympysk fjoer bringen by de Skoalleseize. Hy brocht it fjoer foar it Olympysk Keatskamp. 37 Bern strieden foar de Olympyske …

Ferslach Keningsdei partij 27-04-2022

Nei 3 jier eindelik wer de Keningsdeipartij! Dit sil fêst stramme spieren opleverje; sûnder mar 1 bal sleint te hawwen gie elts der folslein foar en wie it in gesellige …

Simmertrainings 2022!

De wintertrainingen binne noch oan’e gong, mar sjoen kommend wiekein noflike temperaturen wer om it hoekje sjen komme. Wurd it heech tiid om ris wat mear ynformaasje te jaan oer …

Opjefte keatskamp 2022 iepen!

Fanôf no kinne jimme jim opjaan foar it keatskamp 2022! Dit jier mei tema Keats Olympics! We meitsje der wer in moaie dei fan mei spúltsjes, gesellich ite en fansels …

Keatskamp 2022

Op snein 1 maaie fan 11.00-15.30 organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp’ mei it tema Keats Olympics! Dit is foar kabouters oant en mei de skoaljeugd. We sille op ien …

Jeugdtrainingen 2022

De wintertrainingen binne noch oan’e gong, mar sjoen kommend wiekein noflike temperaturen wer om it hoekje sjen komme. Wurd it heech tiid om ris wat mear ynformaasje te jaan oer …

Ferslach sealkeatsen 12-12-2021

Snein 12 desimber stoen ûs jierlykse sealkeatswedstriid wer op de aginda. De leste keatsactiviteit fan it jier 2021. It wie even spannend at it trochgean koe, mar uteindelijk ha 12 …

EK Wallball foar jeugd

Oan de EK Wallball foar jeugd hat Corrie Kroondijk mei dien. En mei sukses! Se mei Fiera silver bij Wallball famkes oant 19 jier en mei har maten in tredde …

keatskes wike 38 en klassementen 2020 en 2021: famkes fan de family Kroondijk ien de prizen

Roelie de 3de priis by de letste party fan de haadklasse froulje ien Ljouwert. Corrie en Roelie Kroondijk ien de prizen by it klassemint ien 2021 En Corrie hie ek …

Ferslach slotpartij 19-09-2021

De dei begûn wat kâld, mar al gau kaam de sinne gelokkich troch de grize loft hinne. In moaie dei om te keatsen. Nei in iepeningswurdsje fan ús foarsitter, gong …

keatskes wike 37

Sietske en Corrie behelle sneon op de haadklasse troch elkoar lotsjen de tredde priis in Marsum. Hokker partij dit wie is net bekend mar Easterein foel goed ien de prizen …

Âlder-bern Partij in súkses!

Op tiisdei 24 augustus wie it wer tiid foar it Âlder-bern keatsen yn Easterein. Dik tweintig partoer op de list en in moaie simmerjûn makken it ta in prachtig barren …

Ferslach nachtkeatsen 28-08-2021

Foar it earst in oere earder begjinne (om 20 oere yn stee fan 21 oere) mei nachtkeatsen makke it wat lestich om elts op ‘e tiid op it fjild te …

Keatskes wike 35

De 50+ by de manlju smite sneon folle prizen op. Tjeerd Dijkstra de 1ste priis bij de A-klasse. Roel Sijbesma de 1ste priis. Jan Vellinga de 1ste priis bij de …

Keatskes wike 34

Sneon bij de federaasje ien Goenga behelle Fenne Sijbesma de twadde priis en Sanne Frouk Dijkstra de twadde priis bij de ferliezers.  

Ferslach pearke-keatsen 15 augustus 2021

Normaliter fêste prik op 1e Pinksterdei mar troch Corona moast it pearke-keatsen ferstten wurde nei letter yn it seizoen. Der waard keatst yn 3 ferskillende klasse: A klasse mei gewoane …

Keatskes wike 33

Fianne Dijkstra behelle sneon de krans by de KNKB ien Hitzum. Sietske en Jeska binne op dreef! Sneon by de haadklasse ien Burgwerd de twadde priis!   Coorie Kroondijk behelle …

Keatskes wike 32

In Zurich behelle Geertje van de Weide in 2de priis en Fianne de krans mei de 1ste priis!   In Peins sneon by de v.f. eerste klas dames Corrie Kroondijk …

keatkes wike 31

Sneon by de 1e klas ien Workum Jeska Terpstra en Sietske Okkema de krans, Roelie Kroondijk de 2de priis en Corrie Kroondijk de 3de priis. Jelte-Pieter Dijkstra in tredde priis …

Utslaggen KNKB manlju 2e klasse f.f. 25-07-2021

1e priis: Rutger Torensma – Oosternijkerk Harold de Boer – Jellum Jurrit Osinga – Ingelum 2e priis: Johan Sipma – Lioessens Marten Leijenaar – Exmorra Jelmer Miedema – Goutum 3e …

Keatskes wike 30

By de dames junioren sneon yn Wommels Corrie Kroondijk de 1ste priis en Roelie Kroondijk de 2de priis. Snein de eerste priis foar Roelie Kroondijk by de dames 1e klas …

Ferslach Okkema partij 11-07-2021

Hjoed wie ús de jierlikse Okkema partij. Dit is in federaasjewedstriid die’t iepen stiet foar alle federaasjes. Mei mar leafst 28 partoeren op de list yn 4 klassen wie der …

Ferslach Okkema partij 11-07-2021

Hjoed wie ús de jierlikse Okkema partij. Dit is in federaasjewedstriid die’t iepen stiet foar alle federaasjes. Mei mar leafst 28 partoeren op de list yn 4 klassen wie der …

Jong-Feinte partij 2021 Ferslach

Berltsum mei de keatsers Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen winne de 16e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Yn de finale wienen Eksmoarre en Berltsum echt …

Jong-Feinte partij 2021 finale

Finale: 11. Eksmoarre – 10. Berltsum 5-5:6-8  

Jong-Feinte partij 2021 heale finale

Utslach heale finale: 20. Dronryp 1 – 10. Berltsum 3-5:2-6 11. Eksmoarre – .  

Jong-Feinte partij 2021 3e omloop

Utslaggen 3e omloop: 20. Dronryp 1 – 21. Dronryp 2 5-5:6-4 5. Bitgum – 10. Berltsum 4-5:0-6 11. Eksmoarre – 18. Ingelum 5-1:6-4  

Jong-Feinte partij 2021 2e omloop

Utslaggen 2e omloop: 21. Dronryp 2 – 1. Moarre-Ljussens 5-5:6-0 3. Boalsert – 5. Bitgum 2-5:2-6 7. Menaam – 10. Berltsum 1-5:6-6 11. Eksmoarre – 14. Frjentsjer 1 5-4:6-0 15. …

Jong-Feinte partij 2021 1e omloop

Utslaggen 1e omloop: 1. Moarre-Ljussens – 2. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 5-3:6-6 3. Boalsert – 4. Winsum 5-3:6-4 5. Bitgum – 6. Frjentsjer 2 5-2:6-6 7. Menaam – 8. Wytmarsum 5-2:6-4 9. St …

Jong-Feinte partij 2021 We binne los!

Spitigernôch ôfmeldings fan Peins en Sint Jakob. Mar nei de koffie mei gebak en de groepsfoto fan de frijwilligers kinne we los! It waar is perfekt, net te waarm en …

Foarbeskôging Jong-Feinte partij 2021

16E JONG-FEINTE PARTIJ Sneon 10 july 2021 giet de 16e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein   Lotting Woansdei 7 july 2021 wie de …

Keatskes wike 26

Sneon wie de Jong Famme Partij yn Mantgum. Foar Easterein keatsten Roelie en Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Sy wûnen de earste omloop fan Jirnsum. Spitigernôch ferlearen sy de 2e …

Ferslach ledenpartij 4 juli 2021

De 3e ledenwedstriid fan it seizoen, wát in moaie keatserij ha we hjoed sjoen. In protte partoeren wiene flink oan mekoar weage, wat resultearre yn lange en spannende partijen. Foar …

Ferslach federaasje jeugd 2 july 2021

Op freed te middei 2 juny rûnen de fjilden fan KF Easterein wer âlderwetsk fol mei bêrn út alle hoeken fan de federaasje. Alle fjilden oant de fjouwerkante meter ta …

Eastereinder keatswykein

Oer 1,5 wike fiere wy ús Eastereinder keatswykein; jeugd, junioaren en senioaren!     We wolle hjir in echt keatswykein fan meitsje, dus dit meie jim net missen. – Jou …

Jong-Feinte partij 2021

  It gjit wer oan! Set it yn de aginda! Us 16e Jong-Feinte partij fanôf no op sneon en yntree is fergees! Oant dan!  

Keatskes wike 24

Der wurdt wer om útens keatst, hoera! En dus falle ek de earste prizen binnen. Hjir in oersjoch fan de behelle prizen fan it ôfrûne wiekein.       Sneon …

Ferslach ledenpartij 20 juny 2021

Snein 20 juny hienen we wer in ledenwedstriid foar senioaren. Mei prachtich waar, in protte keatsers en in iepen kantine, hienen we suver wer in âlderwetske keatsdei.   Utslach froulju: …

Ferslach jeugd ledenpartij 19 juny 2021

Op sneon 19 juny wie ús keatspartij foar de jeugd in echte boppeslach! Allegear yn it oranje, jokers fertsjinje, stroaiprizen, prachtige krânsen… It wie dus in echt oranje feest!   …

Jeugdtrainings ferfalle foar kabouters en welpen op woansdei 16 juny

De trainingen op woansdei 16 juny gean net troch foar de kabouters en welpen. De jongerein gjit op skoalreiske, dêrtroch komme disse trainingen te ferfallen.   In protte wille en …

Ferslach ledenpartij 6 juny 2021

Nei in lange Corona perioade koene we eindelik wer los! Mei 35 keats(t)ers op de list in moaie opkomst: 23 manlju en 12 froulju. De manlju keatsten in ‘gewoane’ list …

Keatskamp 2021

Ferslach keatskamp 2021 Op twa maaie 2021 wie it wer safier, it achtste keatskamp alwer! Dit jier wie it tema; Marble Mania, knikker-gekte. Troch de Corona koene we dit jier spitigernôch …

Jeugdtrainings ferfalle op woansdei 19 maaie

  Trainingen woansdei 19 maaie gean net troch. Moarn is der foar us jongerein in ledenwedstriid. Dertroch komme de trainingen te ferfallen.   In protte wille en sukses foar de …

Keatskamp 2021

Op twa maaie 2021 wie it wer safier, it achtste keatskamp alwer! Dit jier wie it tema; Marble Mania, knikker-gekte. Troch de Corona koene we dit jier spitigernôch mar ien …

Utnoeging gearkomste 19 maaie

  Wez wolkom op ús online gearkomste op 19 maaie 2021!

Keatsclinic jeugd

Beste jeugdkeatsers! Kommende woansdei 05 maaie 2021 stiet der wat leuks te gebeuren. Ús keatstoppers Roelie en Corrie Kroondyk sille mei help fan Liset Sijbesma in clinic jaan wat krekt …

Keatskamp 2021, we binne los!

Hjoed is it dan einliks safier, ús jierlikse keatskamp. Helaas troch corona ek dit jier 1 dei yn plak fan 3, mar wat is it dochs prachtich dat we dochs …

Houlik fan Robert en Wiepkje

Juster wie it dan einlings safier, de brulloft fan ús leden Robert en Wiepkje Sijbesma. Se hawwe sels efkes in baltsje slein op ús keatsfjild yn harren moaie klean.   …

Ledegearkomste 2021

Op woansdei 19 maaie om 20.00 oere hâlde wy ús jierlikse ledengearkomste.   Dit is wat letter as oare jieren, mar hat alles te krijen mei de Corona. Ek de …

Underling potsje keatsen senioaren

  Op 1 april 2021 gienen we wer fan start! Ut hûs wei, elkoar reallife sjen, yn beweging, temperatueren trotseren en genieten!   As bestjoer hienen we beslúten it seizoen …

Keatskamp 2021!!

2021-03_Poster_keatskamp   Op snein 2 maaie fan 11.00-15.30 organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp‘ mei it tema KNIKKERGEKTE, oftewol MARBLE MANIA! Dit is foar kabouters oant en mei de skoaljeugd. …

Opjefte trainings 2021 iepen!

Bêste keatsleafhawwers, It is in gekke tiid wêryn’t sporte yn teamferbân hast net mooglik is troch alle maatregels fan it Kabinet. Mar wy ha net stil sitten en binne hieltyd …

Jeugd pearkekeatsen ‘Valentijnspartij’

Word je een hartenbreker of verover je de harten?   Flyer Valentijnsdag partij  

Speurtocht yn’e krystfakansje

KF-speurtocht: sykje de skat! Dizze fakânsje net nei it swimbad of nei de bioskoop, wat moatte we dan? De speurtocht fan de keatsferiening dwaan fansels! Fanôf hjoed is de speurtocht …

Slotwedstriid op snein 20 septimber 2020

  Foarig jier waard HIlle Meijer útroppen ta keatser fan it jier 2019. Wa nimt syn titel oer? Dat hawwe jim yn de han!   Alle oanwezigen krije in briefke …

Keatskamp 2020

Snein 6 septimber wie it dan einliks safier. De bern koene nei it keatskamp. Y.f.m. korona dit jier ien dei. Mar fan die dei ha we in moai spektakel makke …

Nachtkeatsen senioren

Ferslach nachtkeatsen 29 augustus 2020 Mar leafst 44 keats(t)ers op de list foar it nachtkeatsen! Mei in moai wiet fjild levere dat de meast spektakulêre glydzpartijen op. Altyd leuk om …

Pearkekeatsen 2020

De jierlikse favoriete partij fan de measte leden waard hjoed ferkeatst: pearkekeatsen! Der waard yn 3 klassen keatst. Yn de A klasse sieten 4 partoer dy’t yn in poule keatsten, …

Kleintje kaatskamp 2020

Op snein 6 septimber organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp’ mei it tema SIMMER YN EASTEREIN! Dit is foar kabouters oant en mei  de skoaljeugd. We sille op ien dei: …

Keatsutslagen fanút de útslagen app 2020!

Corrie wint de earste priis op’e earste klasse Marije wint de tredde priis   Imke wint de twadde priis op’ e dames haadklasse Tineke wint de kranse op ‘e dames …

Ferslach ledenpartij 19 july 2020

De 2e ledenpartij fan dit jier. Foar de manlju in gewoane list mei 12 partoer. De froulju keatsten, mei de seêfte bal, yn in poule mei 6 partoer it saneamde …

Jeugdpartij 25-7-2020

Hjoed wie it wer sa fier! De jeugd mocht harren earste ledepartij keatse. Omdat wy as jongereinkommissje ek tige bliid wiene dat we wer keatse koene, ha we der in …

Ferslach ledenpartij 05-07-2020

  De start fan it keatsseizoen hjoed, yn july! Súver apart dat we wer keatse kinne en meie nei de Corona-perioade. Lokkich dat de maatregels wer soepeler wurden binne en …

Corona update (01-07-2020)

Jaaaaa beste keatsers en keatsters, we meie wer los!!!     Kommende snein om 12.00 oere sille wy ús earste ledenpartij organisearje! Opjaan foar dizze wedstriid kin oant 3 july …

Letste training jeugd

Dat wie it alwer. De trainings binne foarby. Dit jier gjin âlders langs de line. Derom hjirby noch efkes in lyts ynsjoch yn de training. Klik hjir Roelie, Corrie, Liset, …

Kompetysjekeatsen senioaren

Wy ha besluten om de opjeftetermyn foar it kompetysjekeatsen te ferlingjen nei tongersdeis 17.00 oere. Foar de trainings bliuwt it tiisdeis 20.00 oere.   Opjaan foar it kompetysjekeatsen en/of training …

Kompetysjekeatsen jongerein

Ferline wike hat de jeugd alwer foar de twadde kear traine kinnen! Mar njonken de trainingen hat de KNKB bekind makke dat der ek wer kompetysjewedstriden spile wurde meie. Dêr …

Trainen en kompetysjekeatsen senioaren

De KNKB hat ôfrûne wike bekend makke alle federaasje- en KNKB-partijen te skrassen oant 1 septimber. At der noch keatst wurdt nei 1 septimber is ôfhinklik fan de ûntwikkeling fan …

Training jongerein 2020!

  Bêste keatsleafhawwers,   It waar wurdt steeds wer better en de swierste tiid fan it thússitten is foar de jongste jeugd efter de rêch. We binne bliid dat we …

Corona update (27-03-2020)

Hjirby in nije update oer de stân fan saken rûnom it coronafirus en ús aktiviteiten as keatsferiening. De KNKB hat ús hjoed mei in brief ynformearre oer de kar dy …

Corona update (15-03-2020)

No’t it coronavirus rap om harren hinne grypt, wurde der oeral maatregels troffen. Ek wy wolle jim op de hichte stellen fan in oantal saken die yn elts gefal op …

Ledegearkomste 11-03-2020

Op woansdei 11 maart wie de jierlikse ledegearkomste. Even nei achten waard de gearkomste iepene troch foarsitter Dirk-Yde Sjaarda foar dik 35 leden, in moaie opkomst.   Op disse jûn …

Opjefte trainings iepen!

GJIT NET TROCH YFM CORONAVIRUS     Útnoeging wintertraining KF Easterein en KF Wommels Op 20 maart begjinne de wintertrainings fan KF Easterein tegearre mei KF Wommels en federaasje Snits. …

Ledegearkomste 2020

Op 11 maart 2020 fynt ús ledegearkomste plak. Hjirby de aginda.   20200311 Utnoeging foarjiergearkomste (1)

Opjefte keatskamp 2020

GJIT NET TROCH YFM CORONAVIRUS     Op kamp! Keatskamp Easterein is al 6 jier in begrip en sa stadich oan komme der ek bern út oare doarpen dy’t meigenietsje …

Sealkeatsen 2019

Sealkeatsen snein 15 desimber   It keatsseizoen is al in oantal wiken foarbij en dat wie spitich genôcht ek te sjen oan de opjefte. Yn totaal wiene der 11 leden …

Rabo ClubSupport

Dyn stim is jild wurdich! De stimperioade fan Rabo ClubSupport is fan start. Stim no op ús sadat wy ús doel realisearje kinne. Brûk de stimkaart mei persoanlike koade die …

It allerlêste nijs fan ‘Kening op sokken’

20 septimber ha we mei syn allen in prachtige, yntensife, moaie, leuke, bysûndere, learsume perioade ôfsletten mei in gesellige jûn mei syn allen. We binne o sa grutsk op de …

Ferslach slotdei 15-09-2019

De slotdei op 15 septimber 2019 wie tige slagge, der waard u.o. keatst mei stroaiprizen. Der wie in springkessen, barbecue, ferlotting en gesellige neisit. Alle priiswinners fan hjoed en it …

Keatskes wike 35

Bauke Dijkstra wint mei syn maten de kranse op de VF earste klasse.   Imke van der Leest wint mei har VF maten de twadde priis op de haadklasse yn …

Sukses op de Frouljus PC

Dit jier hiene we mar leafst 5 leden op de Frouljus PC. Roelie Kroondijk, Sietske Okkema, Tineke Dijkstra, Jeska Terpstra en Imke van der Leest. Twa fan de fiif froulju …

Ferslach nachtkeatsen senioaren 31-08-2019

  Ferslach nachtkeatsen 31-08-2019   Unwaar en rein dearden de keats(t)ers neat; mei 23 man/frou op papier koene we 3 moaie listen ferkeatse. Troch it waar giene we wat letter …

Wisten jimme dat…

… der foar de leafhawwers de kommende wiken op tongersdei noch in potsje keatst wurde kin? … jim dan om 18.45 oanwêzich wêze moatte sadat der om 19.00 oere starten …

Ferslach slotpartij jeugd 30-08-2019

Freed 30 augustus wie alwer de lêste party fan dit jier, lokkich dit kear mei prachtich waar! We begûnen oan’e ein fan’e midddei mei patat, frikandellen en limonade. Foar de …

Keatskes wike 34

Corrie Kroondijk is twadde yn it einklassemint. It wie noch efkes spannend mar mei san moai wiekein koe dit net mear mis gean! In prachtige prestaasje opsich! Corrie Kroondijk wint …

KNKB manlju 50+ A en B klasse t.i.l. 24-08-2019

Op 24 augustus 2019 mochten wy yn in lekker waarm sintsje de manlju 50+ t.i.l. ferwolkomje.   De mannen keatsen yn 2 klassen. De A klasse hienen 2 poules fan …

Keatskes wike 33

Tineke Dijkstra wint de generale foar de Froulju’s PC. Op deselde wedstriid wint Imke van der Leest in 3e priis.   Corrie Kroondijk wint bij de famkes frije formaasje de …

Ferslach keats-off Froulju 15-08-2019

Ferslach keats off froulju 15-08-2019   Foar it earst de keats off foar de froulju’s PC yn Easterein. Yn gearwurking mei KF Wommels wurde de keats off en de generale …

Keatskes wike 32

  Tjeerd Dijksstra is de foarsitter fan de Freule partij yn Wommels. In prachtige dei werby Winsum as winner út de dei kaam! It wie tige foar inoar.   In …

Keatskes wike 31

  Op de heren PC fan 2019 wiene der twa blokjerinners fan Easterein oanwezich. Liset Sijbesma en Brecht Steginga. Sij mochten de hiele dei oanwezich weze en de blokjes by …

Trainen bij Stichting Kaatsfan

Trainen bij Stichting Kaatsfan, nu ook voor Schoolmeisjes en Pupillen Meisjes   Trainen bij Stichting Kaatsfan moet een feest zijn voor iedereen. Het plezier moet eraf spatten en met fanatieke …

Keatskes wike 30

  Corrie en Fiera Europees kampioen wallball under 17 Nederlan wint internatnionaal spul famkes Easterein famkes ofdieling. Hja winne de tredde priis. Ferlieze de finale mei 5-3 6-0 fan Warkum. …

Jong-Feinte Partij deiferslach

Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en Laas Pieter van Straten winne de 15e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein. Yn de finale waard it partoer fan Winsum …

Jong-Feinte Partij finale

27. Hijum-Feinsum – 24. Winsum 1 5 – 3 6 – 6

Jong-Feinte Partij heale finale

27. Hijum-Feinsum – 10. Frjentsjer 5 3 6 6 15. Moarre-Ljussens – 24. Winsum 1 2 5 4 6

Jong-Feinte Partij 3e omloop

27. Hijum-Feinsum – 2. Mantgum 5 – 4 : 6 – 2 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 10. Frjentsjer 4 – 5 : 6 – 6 12. Gaast-Ferwalde – 15. Moarre-Ljussens 2 …

Jong-Feinte Partij 2e omloop

2e omloop 29. Dronryp 2 – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 6. Hommerts-Jutryp 1 5 – 4 : 6 – 6 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum …

Jong-Feinte Partij – We binne los

https://www.youtube.com/watch?v=ns_LzpWjYis

Jong-Feinte partij 1e omloop

1e omloop 1. Eksmoarre – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 3. Minnertsgea – 4. Seisbierrum-Pitersbierrum 3 – 5 : 6 – 6 5. Reduzum – 6. …

Foarbeskôging Jong-Feinte partij 2019

    15E JONG-FEINTE PARTIJ Woansdei 24 july 2019 giet de 15e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein ________________________________________ Lotting Moandei 22 july 2019 …

KF Wommels vs. KF Easterein 14-07-2019

Ôfrunne snein (14-07-2019) wie ’the battle’. Mei in machtich moaie opkomst wûn uteinliks Wommels de wikselbeker. Fan herte lokwinkse allehjer!      

Ferslach jongerein 13-07-2019

Op sneon 13 july wie de lêste wedstriid foar de simmerfakânsje. Nettsjinsteande de drokte en wurchens fan de lêste skoalle wike, waard der prachtich keatst! We begûnen mei in lyts …

Feestlike ôfsluting keatstrainings

De earste simmertrainigen foar de jeugd yn de gearwurking tusken KF Easterein en KF Wommels sit der hast op. We wolle dit ôfslute mei een feestelike middei op it keatsfjild …

Update Kening op Sokken

Noch mar efkes… en dan giet it écht los! Kening op Sokken!   De cast is der hást klear foar, de lêste puntsjes wurde op de ‘i’ setten en dan …

Update fakatueres bestjoer en kommisjes

Wat bin we bliid mei ús 2 nije kommisjeleden Wietse Vink en Mirjam Reitsma! Beide nimme se sit yn de wedstriidkommisje wêrtroch dizze no wer foltallich is.   Dat nimt …

Update Kening op Sokken

De kaarten foar de Eastereiner ferzje fan ‘Kening op Sokken’ fleane oer de toanbank.   Op dit stuit binne der foar de try-out op woansdei 29 maaie noch in pear …

Keatskes wike 24

De Eastereiners wienen net wolkom yn Wommels wer’t se doarpsfeesten hienen, dus wy koenen massaal de keatsfjilden wer ôf!   Freed 14 juny Federaasje ôfdieling yn Ysbrechtum: Liset Sijbesma en Judith …

Winst foar Easterein op it NK famkes

Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Nynke Paauw binne mei koach Ype Tiemersma yn Menaam Nederlânsk Kampioen wurden by de famkes kategorie!         Easterein wûn de 1e omloop fan …

Utslagen pearkekeatsen 09-06-2019

  Sa as gebrûklik op 1e Pinksterdei it tradysjonele pearkekeatsen. Der waard  yn 3 klassen keatst. Hjirûnder kin jim de útslagen fine.   A klasse 1e priis: Sybren Poelsma en …

Keatskes wike 22

HIMELFEARTSWIEKEIN / JUBILEUMWIKEIN     Tongersdei 30 maaie: Manlju ôfdieling yn Tzummarum. Jan Schurer, Dirk-Yde Sjaarda en Bauke Dijkstra winne de 4e priis.     Sneon 1 juny: Manlju 50+ …

Ferslach lustrumpartij 30-05-2019

  Tongersdei 30 maaie wie ús lustrumpartij. KF Easterein bestiet yntusken alwer 115 jier! Om dit te fieren wie der op Himelfeartsdei in partij foar ús leden. Froulju en manlju …

Keatskes wike 20

Freed 17 maaie We krije in update fan de manlju 50+ yn Sint Annaparochie. Tjeerd Dijkstra hat 1x wûn, 1x ferlern, Ype Tiemersma 2x ferlern en Sipke Hiemstra 1x wûn, 1x ferlern. …

Ferslach KNKB famkes A+B 19-05-2019

    Yn ús jubileumjier mochten wy hjoed de famkes A en B klasse t.i.l. ûntfange yn Easterein. Mei prachtich keatswaar waard der sportyf keatst. De (klup)skiedsrjochters hiene it net …

Ferslach jongerein 14-05-2019

Ledepartij 14-5-2019 Tiisdei 14 maaie stie de earste ledepartij foar jongerein wer op it programma. De jongerein, de âlders en de jongereinkommissje allegear entûsjast om der wer in moaie keatsdei …

Ferslach stiperpartij 05-05-2019

In kâlde stiperpartij dit jier, de wintersportklean moasten oan, al giene yn de rin fan de dei steeds mear klean út.   Foar it earst mochten neist de jildstipers ék …

Lêste dei keatskamp alwer

It lêste bytsje enerzjy wurdt der hjoed noch úthelle. By sawol de lieding as by de bern. No aanst ontbijt, tuskentroch opromje, dêrnei wedstriidsje en survival. We slute ôf om …

Keatskamp dei 1

De earste dei fan it keatskamp sit der alwer op. Binne jim beneid hoe at it gjit? Sjuch efkes op ûs facebookpagina as instagram.

Ferslach Keningsdei partij 27-04-2019

Op Keningsdei hat tradysjoneel wer de earste ledenwedstriid fan it seizoen plak fûn. Hjirby is it altyd ôfwachtsjen wat foar waar at it wurdt. De iene kear kin op 27 …

Opjefte fjildtrainingen 2019

De opjeftetermyn foar de fjildtrainingen stiet op it stuit iepen! Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de trainers, trainingstiden en -data. Ek fine jim dêr it digitale opjefteformulier foar dizze …

Update Kening op Sokken

De kaartferkeap fan Kening op Sokken gjit rap! MARRRRRRRRR…… Wy hawwe ekstra plakken kreëarje kinnen en der binne foar 2 foarstellings wer kaarten beskikbar! Freed 31 maaie en sneon 1 juny bin folslein …

Opjefte 6e keatskamp!

Foar de 6e kear sil KF Easterein in keatskamp organisearje foar de kabouters, welpen, pupillen en de skoaljeugd fan ús feriening. It tema is dit jier ‘kriichsmacht’, dus alles wat …

Ledengearkomst 6 maart 2019

Woansdei 6 maart hie KF Easterein harren jierfergadering foar leden. Hichtepunten wienen u.o. it jierferslach 2018, presintaasje nije webside en update Kening op Sokken. Tidens de jierfergadering waard der ôfskied nommen …

KENING OP SOKKEN – DE MUSICAL

Moai nijs oer Kening op Sokken! De foarige kear hellen wy de kaartferkeap al oan, mar no is dat konkreet! Fanôf 1 maart 2019 kinne de kaarten besteld wurde fia: …

Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 6 maart 2019

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine …

Ferslach sealkeatsen 16-12-2018

Tradysjoneel ús lêste aktiviteit fan it jier; de sealkeatspartij. We hienen in moaie groep fan 18 dielnimmers, ferdield oer 3 klassen. Sjoch hjirûnder foar de priiswinners.   A-klasse 1e) Erwin …

Sealkeatsen op snein 16 desimber

Snein 16 desimber is de jierlikse keatspartij yn de seal. It is foar manlju en froulju, ynkl. de jonges/famkes kategory. Der wurde mei in sêfte bal 3 listen ferkeatst, eltse …

KENING OP SOKKEN – de musical

Beste leden,   Miskien hawwe jimme op’e dyk al wat heard, as net, mar wy rinne al in lytse 2 jier mei in idee rûn. No’t it idee steeds mear …

Slotdei 16-09-2018

Op 16 septimber hienen wy de lêste ledenwedstriid fan it seizoen. Sûnt foarich jier hawwe wy dit oars ynklaaid. We meitsje der in feestelike dei fan mei stroaiprizen, springkessen, barbecue …

Keatskes wike 37

It lêste keatswykein alwer, it seizoen is gebeurd. De want kin foar de measten wer yn it vet. Al sette de stoefe keatsers noch efkes troch op tongersdei te jûn en de 55+ …

Keatskes wike 36

It seizoen rint hast op syn ein en dat betsjut ek dat dit miskien wol de lêste Keatskes binne fan 2018. Takom wykein stean der noch in pear partijen op …

Ferslach nachtkeatsen 08-09-2018

In primeur fannejûn yn Easterein (mar miskien ek wol yn Fryslân?): keatse op keunstgêrs! Soe de bal krekt sa stuitsje as op écht gêrs? En soe it fallen ek searder …

Keatskes wike 35

It ein fan it keatsseizoen komt stadich yn sjoch. De leafhawwers fan de sport (ja dat binne wy stiekem allegear), sille hjirfan bale. Ôfrûne wykein waarden der noch moaie prizen mei …

Slotjûn jeugd 24-08-2018

Nachtkeatsen & kompetysje winners Freed 24 augustus waard it jierlikse nachtkeatsen organisearre foar de jeugd. It begjin fan ‘e wike like it moai waar te wurden, mar op ‘e dei …

Keatskes wike 34

Der is de ôfrûne wike wer om raak keatst, mei ek ûnder oare de froulju’s PC yn Weidum. Hjirby wer ús gebrûklike keatsupdate. Woansdei 22 augustus Froulju’s PCYn Weidum stienen …

KNKB pupillen famkes A+B klasse t.i.l.

Mei in prachtich wolkendek hjoed oer Easterein hinne en de sinne der tuskentroch, koenen de pupillen famkes ûnder goeie omstannichheden hun partijen keatse. De famkes hawwe moai keatst, klaaie net, …

Keatskes wike 33

It is midden yn de boufak, mar noch altyd wurdt der om raak keatst troch ús leden. Der binne sels guon dy’t fanút harren fakânsje-adres hiel Nederlân trochride om in …

Keatser fan it jier 2018

Op 16 septimber fanôf 12.00 oere is it wer safier. It konsept wat wy foarich jier yntreden hawwe, sette we dit jier troch. Us ôfslútende ledenwedstriid, ynklusief bbq (ek foar …

Keatskes wike 32

Fanút ús fakânsjeadres yn in waarm Kroaasje hjirby wer de wyklikse keatsupdate fan de prestaasjes fan de Eastereiners om útens op de keatsfjilden. It wie ek it wykein wêrby de …

Keatskes wike 31

It keatswykein starte al fanôf tiisdei. As einliks foar de PC keatsers ûnder ús moandei te jûn, doe wie namelik de lotting. Dit kear, troch de kulturele haadstêd ynklaaid mei …

Keatskes wike 30

Der binne ôfrûne wykein wer best wat berjochten foarby kaam op de ‘Keats-útslagen-app’. Hjir foar jimme in oersjoch fan de prizen dy’t der wûn binne. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês …

Ferslach 2018

André van Dellen, Patrick Nauta en Patrick van Dellen ha foar Berltsum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en …

Jong-Feintepartij 2018: heale finale

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     22. Hijum-Feinsum – 4. Easterein 1 5-2:6-4 10. Winsum – …

Jong-Feintepartij 2018: 3e omloop

 Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     26. Mantgum – 4. Easterein 1 3-5:4-6 5. Dronryp 1 …

Jong-Feintepartij 2018: 2e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!       1. Eksmoarre – 4. Easterein 1 3-5:6-6 5. Dronryp …

Jong-Feintepartij 2018: 1e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     1. Eksmoarre – 2. Bitgum 5-5:8-6 3. Frjentsjer 1 – …

14E JONG-FEINTEPARTIJ

Woansdei 25 july 2018 giet de 14e Jong-Feintepartij los!Oanfang: 10:00 oereLokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein Lotting Moandei 23 july 2018 wie de lotting. Yn oanwezigens fan it folsleine bestjoer, …

Keatskes wike 29

Alwer in simmerske wike. Wat sille de fjilden droech wêze, de krammen sjitte út de grûn en dûke op de bal jout fuortendaliks branderige skaafplakken. De keatsers hawwe harren broek, …

Ferslach jongerein ledenpartij 14-07-2018

Op sneon 14 july wie der in wedstriid foar de jongerein. It waar wie wer prachtich, bytsje wyn en sinneskyn! Tige spannende partijen, 5 earsten gelyk/6 gelyk en dan yn …

Keatskes wike 28

Ôfrûne wykein binne der yn fjouwer plakken prizen binne helle troch Eastereiners. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 14 july, federaasje wedstriid jeugd.Yn ‘de woestijn’ fan Hommerts is …

Jong-Feintepartij 2018: finale

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!        

Senioaren ledenpartij 08-07-2018

Snein 8 july, in ‘gewoane’ ledenpartij, mar sawol de mannen as froulju keatse hjoed yn 1 klasse! 6 partoeren fan 3 manlju/froulju stiene op de list. Mei in lytse oanpassing yn ’e …

Keatskes wike 27

Ôfrûne keatswykein begûn al op woansdei. Gâns wedstriden binne ferkeatst mei hjir en dêr in moaie oerwinning. Hjirûnder alles op in rige. Woansdei 4 july, útnoeging famkes. De jierlikse Takomstpartij …

Ferslach jeugdwedstriid 27-06-2018

Woansdei 27 juny waard der wer in ledepartij organisearre foar de jeugd fan ‘e KF. It wie prachtich waar en der waard hjoed wer moai en sportyf keatst troch de …

Keatskes wike 26

Der is ôfrûne wykein wer om raak keatst. Hjirby wer ús wyklikse keats-update.Sneon 30 juny: NK pupillen famkesLiset Sijbesma, Fianne Dijkstra en Brecht Stegenga kamen ôfrûne sneon út foar Easterein …

Ferslach de Battle: Easterein-Wommels

Under simmerske omstannigheden waard hjoed foar it earst de Battle tusken KF Easterein en KF Wommels hâlden. Wommels kaam striidlustich oan yn Easterein; mei syn allen op de fiets yn de …

Keatskes wike 25

Dizze wike net allinnich keatsútslagen. Wy hawwe de doarpsfeesten der ek wer opsitten. Twa machtige dagen hawwe we hân en dan is de keatsdielname wat minder as oare wykeinen. Hiel …

Keatskes wike 24

In wykein mei ferskeidene útienrinnende wedstriden ha we hân. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 16 juny, spesjale federaasje ôfdielingswedstriid.Foar it 40-jierrich jubileumbestean fan Goaïïngea wie û.o. dizze …

Battle Easterein vs Wommels

Ferline jier ha de leden fan Keatsferiening Easterein in jûn nei Wommels west om te kompetysjekeatsen. Dit hat tige goed foldien en sa is der, neidat we mei elkoar om …

Wedstriidferslach Okkemapartij

Snein 10 juny wie it wer safier, de (sa letter op de dei blykte) 35e Okkemapartij. Mei 22 partoer op ‘e list waard der keatst yn 3 klassen. It waar …

Keatskes wike 23

Ôfrûne wykein is der wer in soad keatst troch ús leden. In soad wille mei hjir en dêr sels in priiske. Hjirûnder de útslagen op in rige.  7 juny, 50+ lanenkaatsen …

Alder/bernpartij op sneintemiddei 3 juny

Wat wie it in geselliche en sportive middei, mei in hapke en in snapke! Hearlik waar ek, bytsje bewolkt, sa no en dan kaam de sinne der troch. Foar guon …

Federaasje Ofdielingspartij 01–06–2018

Freed 1 juny 2018 keatste de jeugd fan ‘e federaasje Snits en omkriten in ôfdielingspartij in Easterein. Der waarden 7 listen ferkeatst troch te keatsen yn ferskillende poules. Lokkich koene …

Keatskes wike 22

Ek ôfrûne wykein wienen der wer in oantal Eastereiners om útens dy mei prizen nei hús ta gienen. Hjirby wer de wyklikse keatsupdate. Sneon 2 juny – Manlju 50+ t.i.l.Hjir …

Keatskes wike 21

Wat in tropyske temperatueren hawwe we yn Fryslân. Hooplik bliuwt der noch wol wat oer foar de simmer… Mar dat de leden fan Easterein goed dije by de sinne docht …

Ferslach KNKB skoaljonges

Under simmerske waarsomstannigheden hiene we hjoed de skoaljonges op besite yn Easterein.   Om 11 oere wie it earst de beurt oan de 23 ôfdielingspartoeren om in plak yn de …

Ferslach ledenpartij jongerein

Op tiisdei 15 maaie wie de earste wedstriid foar de jongerein. Yn ferbân mei it skoallefuotbal dit kear op tiisdei, it waar wie prachtich, bytsje wyn, sinneskyn en de thermometer …

Keatskes wike 20

Der wie ôfrûne wykein wer genôch te belibjen op de keatsfjilden mei hjir en dêr wat Eastereiner sukses. Hjirby wer de keatskes!

Pearke-keatsen

Pinkstersnein, ien fan de moaiste partijen fan it jier: pearke-keatsen! Under prachtige waarsomstannigheden begie de striid tusken de pearkes om goed 12 oere. Mei 24 partoeren wiene de pearkes ferdield …

Keatskes wike 19

Himelfeart wykein dat betsjut foar ús, keatsleafhawwers, in soad keatsen. Machtich moai al sizze wy dat sels. Tongersdei, sneon en snein wiene der ferskate wedstriden. Der binne sels in pear …

Keatskes wike 18

Yn it twadde keatswykein fan it seizoen 2018 binne der wer in oantal Eastereiners om útens west. Juster organisearren wy wer ús jierlikse partij foar de froulju haad- en earsteklasse. …

KNKB froulju haadklasse en 1e klasse f.f.

Op dizze sinnige snein mochten wy sawol de froulju haadklasse as de froulju 1e klasse f.f. ûntfange. Under belangstelling fan in protte leafhawwers is der fûleindich keatst om de earste …

Keatskamp: dei 3 prachtich ôfslute kinnen

De moarn begûn mei in ferrassings kessengefecht fan de bern. Alles efkes lekker wekker meitsje! Efkes letter kaam de lieding goed werom mei in oanfal. Tiid foar it moarnsbrochje en …

Keatskamp: dei 2 mei Bûnte jûn

Keatskamp: dei 2 mei Bûnte jûn! Dei 2 fan it keatskamp begûn bûten mei rein. Gelokkich skynde yn de Skoalleseize wol de sinne by it wekker wurden. En de bern …

1e feestdei keatskamp sit der op!

De 1e feestdei fan it 5e keatskamp sit der op!Groepsfoto oan de efterkant… Hans Wassenaar Oant moarn!

Keatskes wike 17

It winterskoft hawwe we der op sitten. Guons hawwe oare sporten beoefene, hawwe winterprojekten útwurke, hawwe drok oan it trainen west as hawwe miskien wol lekker neat dien. Wy as …

Ferslach Keningsdeipartij

De kop is der wer ôf… Hjoed de tradysjonele earste ledenwedstriid fan it seizoen: de Keningsdeipartij.   Mei yn totaal 46 keats(t)ers op de list; 40 manlju en (mar…) 6 …

Keatskamp Easterein

FB-side keatskamp

Tjeerd Dijkstra beneamd ta earelid fan de KNKB!

Tjeerd betanke yn syn taspraak Mattie foar har jierrenlange stipe Sjoch hjir foar it fraachpetear fan Tjeerd op KNKB TV. Tidens deselde gearkomste makke de nije direkteur fan de KNKB, Marco …

Koeke-aksje

Ynkoarten giet ús jierlikse Molkwarder koeke-aksje wer los!

Kinst dy opjaan foar de seal- en/as fjildtrainingen!

Wy organisearje ek dit seizoen wer seal- en fjildtrainingen.   Trainingen seal:    woansdei 4 april o/m woansdei 25 april 2018      (4 kear)   Trainingen fjild:      woansdei 9 …

Ledegearkomste 7 maart

Juster hiene we ús jierlikse ledegearkomste. Hjirûnder inkele foto’s en in lyts ferslach.             Marten ferlit it haadbestjoer as foarsitter fan de technyske kommisje, hy …

Ledengearkomste 7 maart

Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de foarjiersgearkomste fan de Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei …

Poiesz Jeugd Sponsor-aksje 2018

Sparje munten foar Keatsferiening Easterein mei de Poiesz Jeugd Sponsor-aksje!    

Corrie Nederlânsk kampioen!

Op it NK Wallball yn Frjentsjer, 21 jannewaris,  is Corrie Kroondijk Nederlânsk Kampioen wurden mei Fiera de Vries yn de kategory -17. Fan herte lokwinske!  

Corrie suksesfol yn Belgie

Alwer hiele moaie suksessen foar Corrie Kroondijk tidens it muorrekeatstoernoai yn Huissignies yn Belgie.   3e priis yn de kategory -17

Sealwintertrainings senioaren

Understeande mail krigen we fia Sipke Hiemstra tastjoerd oer wintertrainings foar senioaren yn de seal.   Beste kaatsvriend(in),   Sinds 2001 wordt een winter­training voor seniorenleden ge­organiseerd. De training vindt …

Junior Open Frjentsjer

Folop sukses foar de suskes Kroondijk yn Frjentsjer op it Junior Open Wallball yn Frjentsjer!   Corrie 1e yn de dûbel -17     Corrie 1e yn de dûbel -15 …

KNKB siket jeugdskiidsrjochters

KNKB siket jeugdskiidsrjochters. Is dit wat foar dy? Sjoch ûndersteand foar mear ynformaasje.   Wat wurdt der fan dy ferwachte? It folgjen fan twa kursus-jûnen Ticht by hûs jeugdwedstriden te …

Utslach sealkeatswedstriid

Op snein 17 desimber ha we wer ús jierlikse ôfsluter fan it jier hân yn sporthal de Greidhoeke.  Nei in list fan 3 omlopen mei wikseljende maten wienen de prizen úteinlik …

Noflike feestdagen!

Fansels wolle wy jim allegear noflike krystdagen tawinskje en in goed, sûn en sportyf 2018!!    

Rabo Ledensponsoring

 Jou € 5 fan it sponsorbudzjet fan de Rabobank oan KF Easterein!      

Sealkeatswedstriid snein 17 desimber

Snein 17 desimber is wer de jierlikse sealkeatswedstriid en dêrmei de offisjele ôfslúting fan dit keatsseizoen.   It begjit om 13.00 oere yn de sporthal yn Easterein. Der wurdt 3x …

Resepsje Ald-Meiers

10 novimber wie de resepsje foar de winners fan de Ald-Meiers Partij. Hjirûnder in foto-ympresje.     Ype, Roelie, Jeska, Selma en Danny sitte klear foar wat kommen giet…..   …

Langeberg Dutch Open Wallball

Takom wykein (11 en 12 novimber) is it Langeberg Dutch Open Wallball yn Frjentsjer.   Dit is in ynternasjonaal Wallball toernoai mei ferskillende leeftiids- en nivoklassen.   Elts is fan herte wolkom …

Kursus Frysk skriuwen

Begjin takom jier sil der op inisjatyf fan de keatsferiening  in kursus ‘Frysk skriuwen’ jûn wurde yn Easterein fia AFUK.  

Pep de Boer stipet €100,-

Yn it kader fan de Rabobank Medewerkerssponsoring hat Pep de Boer fan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland €100,- skonken oan Keatsferiening Easterein. Tige tank, Pep!    

10 novimber resepsje Ald-Meiers winners

Nei de prachtige oerwinning op de Ald-Meiers Partij is it hast tiid foar in feest! Sjoch de understeande utnoeging foar fierdere ynformaasje. Jim bin fan herte wolkom!    

Marco Hoekstra: nije direkteur KNKB

Us lid Marco Hoekstra fan Easterein sil fanôf 1 jannewaris de funksje fan direkteur fan de KNKB oernimme fan Geert Faber die’t dan mei pensjoen giet.  

Keatskes 17-09-2017

De lêste keatskes fan dit seizoen… It keatsseizoen is wer omflein! No is it tiid foar oare sporten as efkes neat dwaan;-).   Dit wykein gjin prizen mear foar de Eastereiner …

Ferslach slotjûn en kompetysje

Nachtkeatsen is eins wol de leukste ledenpartij fan it keatsseizoen. De jûn begjinne mei patat en in frikadel en dêrnei keatse mei in grutte bal op it fjild wêr it …

Keatskes 11-09-2017

Noch in pear Keatskes te gean, it seizoen rint op syn ein. De jeugd is klear en yn Easterein hawwe we de lêtste wedstriid ek hân. Hjir en dêr noch …

Slotwedstriid: grut sukses!

Snein, 10 septimber, ha we foar de twadde keer de slotwedstriid organisearre mei as ôfslúting in barbeque. Omdat der gjin ledegearkomst yn it neijier mear is, like it ús in …

Keatskes 04-09-2017

It keatsseizoen rint op syn ein, noch in pear wykeinen en dan kin de keatswant foarearst efkes opburgen wurde. Mei name de 50 plussers lykje noch tige fit te wêzen …

Slotwedstriid 10 septimber

Snein 10 septimber slotwedstriid mei bbq, muzyk en huldigingen! Elts is fan herte wolkom. Opjaan kin oant en mei 6 septimber 20.00 oere by Romine (opjefte@kfeasterein.nl).  

Ferslach nachtkeatsen 2 septimber

Wat in prachtich waar hiene we tidens ús jierlikse nachtkeatspartij; gjin wyn, droech en in prima temperatuer.  Troch in  protte (buurt)feestjes yn it doarp wie de opkomst net al te …

Ferslach stiperpartij 27 augustus

Snein wie wer de jierlikse keatspartij foar ús stipers. We binne as keatsferiening fansels tige bliid mei ús stipers die’t de keatsferiening in waarm hert tadrage.   Om 12 oere …

Keatskes 28-08-2017

SNEON 26 AUGUSTUS – MANLJU 50+Yn dizze t.i.l. wedstriid wie der yn de A-klasse in 2e priis foar Roel Sijbesma mei syn maten Dirk Machiela (Sint Jacobiparochie) en Lieuwe Althof …

Imke wint de PC!

Wat in super prestaasje hjoed fan Imke van der Leest mei har maten Sjanet Wijnia en Louise Krol: winst op de PC!   Op de skouders!   Fan herte lokwinske …

Keatskes 21-08-2017

Graach wolle wy de priiswinners fan ôfrune wiekein jim noch meidiele!     19-08-2017   Tineke Dijkstra wint mei Hermine Sytema en Jeske de Boer de 1e priis op de …

Frouljus PC 2017

Woansdei 23 augustus fynt de 41e frouljus PC yn Weidum plak. Mar leafst 5 leden fan ús feriening komme hjir ek yn aksje.Nei de lotting fan ôfrune moandei die bliken …

Ferslach KNKB famkes

Nei alle reinbuien wie it waar hjoed geunstich yn Easterein mei de KNKB partij foar de famkes t.i.l. + herk.! Mei in hearlik sintsje en wyntsje en ien buike wie it …

Keatskes 13-08-2017

Ofrûne wike koe elts neigenietsje fan de winst op de Ald Meiers partij! Mar ék wie it genietsjen fan it keatsen tidens de Freule en it feestje dêrnei.   Helaas …

Easterein wint Ald-Meiers!

(boppesteande prachtige foto’s binne makke troch Henk Bootsma) De dei begong mei in sammelik moarnsbrochje mei coaches Ype en Danny. De keatsdei begong mei in earste omloop tsjin Dronryp. Dizze …

Keatskes 30-07-2017

De wike fan de Jong-Feinte partij yn Easterein, fan de keats off yn Frjentsjer én fan it EK (foar jeugd) yn Valencia. Moaie, spannende en suksesfolle dagen!   In wiidweidich …

Foto’s Jong-Feinte partij

Noch efkes neigenietsje fan in tige slagge Jong-Feinte partij!     Noch efkes in geintsje nei alle ynspanningen…       Allard Hoekstra     Marco de Groot     …

Ferslach 2017

Djurre Seerden, Allard Hoekstra en Marco de Groot ha foar Frjentsjer de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Seisbierrum-Pitersbierrum mei de keatsers Durk Ennema, Pieter van der …

Jong-Feinte 2017: finale

22. Frjentsjer – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1   Der wurdt om de punten keatst, in protte keatsen en se wurde om en om pakt. 1-1 2-2, 2-4, en wer 2 keatsen, …

Jong-Feinte 2017: 2e omloop

    4. Easterein – 5. Bitgum 6-6 retourslach fan Bitgum kwea. 1-0 Easterein. 1-1. Hast alles wurdt op 6-6 keatst, Bitgum is goed yn it tuskenspul. 4-2 6-6; 4-3 …

Jong-Feinte 2017: 1e omloop

 5. Bitgum – 6. Wjelsryp Krachtferskil is grut, Wjelsryp soad bûten. Bitgum makket de partij út mei in boppeslach: 5-0 6-0.   7. Berltsum – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1 4-6 lytse …

13E JONG-FEINTE

Woansdei 26 july 2017 giet de 13e Jong-Feinte los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein   Lotting Moandei 24 july 2017 wie de lotting. Yn oanwêzigens fan …

Keatskes 23-07-2017

In ‘doordeweeks’ programma ôfrûne wike mei keatserij op moandei en woansdei. Mar ek yn it wykein waard der folop keatst. Under mear foar de pleatsing foar de manlju’s PC (2 …

Jong-Feinte Partij

Kommende woansdei, 26 july, is it alwer safier: de 13e edysje fan de Jong-Feinte Partij!    

Ferslach jeugdledenpartij 15 july

Foardat eltsenien aanst wer de koffers pakt en op reis gjit yn de grutte fakânsje, koe der nog krekt efkes keatst wurde yn Easterein troch de bêrn. En omdat in soad âlders …

Keatskes 16-07-2017

By de KNKB senioaren begjint de spanning op te rinnen; de PC’s komme der oan en guons moatte harren plakje noch fêststelle. By de jeugd komme de fakânsjes tichtby en …

Keatskes 10-07-2017

It wykein fan 2 NK’s wat foar de junioaren in prachtige 3e priis oplevere!   SNEON 8 JULY   Wier, NK junioaren Bote Jellema, Rémon Tie Bouma en Doede Rients …

Ferslach teatsen 9-7-2017

Snein 9 july wie, yn gearwurking mei tennisferiening Smash, de teatswedstriid.   Mei 6 pertoer binne we om 14.00 oere los gien. Mei in racket keatse, en dan foaral opslaan, …

Keatskes 02-07-2017

It reinde in protte de lêste dagen, mar lokkich reinde it ék wer prizen! Sa’t jim yntusken went binne folgje hjirûnder de ferskillende prestaasjes.   TONGERSDEI 29 JUNY   Easterlittens, …

Keatskes 25-06-2017

It wykein nei de doarpsfeesten moast der alwer folop keatst wurde!   Under oare 3 NK’s stiene op it programma. Hjirûnder kin jim lêze welke prestaasjes der del setten binne. …

NK’s 24 juny

Kommende sneon, 24 juny, stean der mar leafst 3 NK’s op it programma. Op alle NK’s is Easterein fertsjinwurdige!   Foar Easterein keatse Redmer Stegenga, Arjen Stremler en Redmer Wiersma op …

Keatskes 18-06-2017

It wie wer in drokke keatswieke mei it lanenkaatsen en ferskeidene leden, federaasje en KNKB wedstriden. Us Eastereiners om útens kinne jim hjirûnder fine wannear at se yn ‘e prizen fallen …

Ferslach ledenpartij 16 juny

In partij op freedtejûn like ús wol wat; miskien mear dielname sadat elts net in hiele sneon as snein ûnder de pannen is op it keatsfjild. Mar helaas, de opkomst …

Ferslach jeugdledenpartij 14 juny

In wike lynt noch mei de winterjas oan op it keatsfjild by it skoalkeatsen en hjoed koene we lokkich lekker yn de koarte broek en it t-shirt keatse. Hearlik! En …

Keatskes 12-06-2017

Ek it ôfrûne wykein is der troch de Eastereiners wer om raak keatst op de Fryske fjilden. Hjirûnder folget wer ús wyklikse oersjoch fan de wichtichste barrens.  Mochten wy útslaggen …

Ferslach en foto’s pearke-keatsen!

B-klasseYn de B-klasse hienen we in moaie list mei 11 partoeren. Yn de ferliezersronde wienen de prizen foar it pearke Dieuwke en Hans Kooistra (1e) en Sieta Tessemaker en Peter …

Keatskes 05-06-2017

It Pinksterwykein stiet tradisjoneel it pearke-keatsen en it NK senioaren op it programma. Mar dêrneist fansels ek wer in protte oare wedstriden wêrby’t de Eastereiner keats(t)ers harren wer sjen litten …

Ferslach federaasje partij 2 juny

Hjoed in federaasje-wedstriid yn Easterein foar alle jeugd út Federaasje Snits. Wat in pracht gesicht sa’n fjild fol mei entûsjaste bêrn dy’t sa sportyf en gesellich oan it keatsen binne!   It …

Ferslach Okkema partij 28 maaie

Snein 28 maaie ús jierlikse leanbedriuw Okkema partij. In frijeformaasje wedstriid welke iepensteld is foar alle federaasjes.   Goed 12.00 oere wurdt de wedstriid iepene en kinne we in start …

Keatskes 28-05-2017

Ek dit (lange) keatswykein wer in protte prizen foar de Eastereiner keats(t)ers! Hjirûnder kin jim sjen wa’t allegear yn de prizen fallen binne.   25 MAAIE   Hearrenfean, manlju 50+ …

Karmasters 10 juny

10 juny ha we de 1e klasse manlju op besite yn Easterein. Hjirfoar ha we noch karmasters nedich!   De list mei karmasters oant no ta:   Jacob van der …

Keatskes 21-05-2017

De Eastereiners hawwe wer goed harren bêst dyn op de Fryske fjilden! Alle priiswinners stean hjirûnder op in rige:   14 maaie 2017KNKB Holwerd – jonges t.i.l. + herk. ôfdieling1e …

Ferslach lede-partij 21-05-2017

Under prachtige waarsomstannigheden hiene we hjoed in lede-partij foar de senioaren. Helaas wie der net al te folle opjefte, mar dat mocht de pret beslist net drukke. It wie in …