Keatskamp

Op snein 2 maaie fan 11.00-15.30 organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp’ mei it tema KNIKKERGEKTE, oftewol MARBLE MANIA! Dit is foar kabouters oant en mei  de skoaljeugd. We sille op ien dei: keatse, allegear spultsjes dwaan en fansels gesellich pankoek ite. Nei it kamp sille jimme hielendal klear wêze foar it kamp

Hâld ús webside/Facebook/Instagram yn’ e gaten.

Der sil in dresskoade wêze, dit krije jim letter te hearen.

Promoasjefilmke: https://youtu.be/t3wTP2jskno

Groetnis en oant gau,

Halbe Willem, Selma, Sieta en Imke.

———————————————————————–

Elts jier organisearje wy (de keatskampkommisje) in keatskamp foar bern. Fan 2014 oant ‘e mei 2019 trije dagen en in 2020 (i.f.m.) korona ien dei.

Gekjaaije, spultsje dwaan, sliepe en fansels keatse. De bern sjuche altiid út nei dizze dagen.

Hjirûnder in oersicht fan de ôfrunde jirren.

Groetnis en oant gau by it kommende keatskamp

Halbe Willem, Selma, Sieta, Imke en Marije

 

 

 


ARGYF KEATSKAMP EASTEREIN

FB-side keatskampfacebook-like-logo