Keatskamp

Op freed 25 en sneon 26 augustus wurdt it keatskamp hâlden!

Hâld de webside/Facebook/Instagram yn’ e gaten.

 

Groetnis,

Halbe Willem, Selma, Tjalie en Sieta.

 


ARGYF KEATSKAMP EASTEREIN

FB-side keatskampfacebook-like-logo