Home

Keatskes wike 30

Woansdei 27 juli: gjin foto fan Sipke mar wol fan sin priis, in horloge. Hy die mei mei de 50+ PC yn Balk. Freed in moaie krâns foar Jelke Sijbesma …

Keatskes wike 29

Snoen 20 juli Roelie in twadde priis by de dames haadklasse yn Minnertsgea. Jelke Sijbesma de tredde priis by de federaasje party yn Wommels.   Op snein 24 juli behellen …

Keatskes wike 27 en 28

Woansdei 6 juli de twadde priis yn Wier foar Bauke en Jelte-Pieter Dijkstra en Evert Pieter Tolsma. Sneon 9 juli, op de dei fan de Jonge Feinte party behelle Sietske …

Jong-Feinte partij ferslach 09-07-2022

Eksmoarre 1 mei de keatsers Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar winne de 17e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Foar it publyk in moaie en …

Aginda

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Leanbedriuw okkema
Installatiebedrijf De Jong
Eco Style
Drukkerij van der Eeems
MRW Accounts
Bos mechanisatie
Posthuma skilderbedriuw
Buro Ligthart