Home

Keatskes wike 19

In nij wiekein, nije kânsen, mei krânsen! Brecht Sijbesma sneon yn de finale tsjin Fianne Dijkstra by de federaasje yn Boazum. In moaie krâns en in moaie twadde priis. By …

Ferslach knkb manlju 2e klasse f.f. 15-05-2022

We hawwe in moaie keatsdei hân, prachtich keatswaar, mar in knoerdhurd fjild. De ballen stuiteren by tiden hast oer de keatsers hinne. En wat stûnen ús manmachtige keatsoanmerkers de kreas …

Ferslach ledenpartij 08-05-2022

De 2e ledenpartij alwer fan dit seizoen. Under hearlike waarsomstannigheden waard der fûlein keatst. De manlju keatsten yn it saneamde ‘Sneker systeem’ en de froulju keatsten yn in poule. De …

Keatskes wike 18

It earste keatswykein mei moaie wedstriden. Dit kear ek mei in soad dielname fanút Easterein.   By de federaasje yn Ysbrechtum siet de jeugd fan Easterein goed yn de prizen. …

Aginda

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Bos mechanisatie
Installatiebedrijf De Jong
Eco Style
Posthuma skilderbedriuw
Drukkerij van der Eeems
Buro Ligthart
Leanbedriuw okkema
MRW Accounts