Home

Ferslach Jong-Feinte partij

Dronryp 1 mei de keatsers Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma winne de 19e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein, foar de 2e kear op rige! Se …

Westriidlist Jong Feinte Partij 2024

De Jong Feinte komt der wer oan! De partoeren binne opjûn, en dit jier dogge der 26 partoeren mei. Ek stjit der dit jier wer in partoer fan Easterein op …

Útslagen KNKB froulju HK en 1e kl. yn Easterein 23-06-2025

Ferslach KNKB haadklasse en 1e klasse froulju 23-06-2024 In prachtige keatsdei hjoed yn Easterein wêr’t we de froulju haadklassers en 1e klassers op besite hiene. Under lieding fan skiedsrjochter Sybren …

Famylje keatsen 7 july 2024

Ferslach famyljekeatsen 7 july 2024 Nei jierren wer werom: it famyljekeatsen! En dat it yn de smaak foel wie wol te sjen oan it oantal opjeftes; mar leafst 20 partoeren …

Aginda

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Installatiebedrijf De Jong
Buro Ligthart
Eco Style
MRW Accounts
Drukkerij van der Eeems
Posthuma skilderbedriuw
Bos mechanisatie
Leanbedriuw okkema