Home

Slotwedstriid op snein 20 septimber 2020

  Foarig jier waard HIlle Meijer útroppen ta keatser fan it jier 2019. Wa nimt syn titel oer? Dat hawwe jim yn de han!   Alle oanwezigen krije in briefke wer op ynfolt wurde kin wa at jim fine wa keatser fan it jier wurde moat. Jong as wat alder, de beste keats(t)er, degene mei …

Nachtkeatsen senioren

Ferslach nachtkeatsen 29 augustus 2020 Mar leafst 44 keats(t)ers op de list foar it nachtkeatsen! Mei in moai wiet fjild levere dat de meast spektakulêre glydzpartijen op. Altyd leuk om nei te sjen, al moat je as dielnimmer je eagen oeral ha! Yn eltse omloop wol in drege partij wêrtroch it in lange nacht wie… …

Pearkekeatsen 2020

De jierlikse favoriete partij fan de measte leden waard hjoed ferkeatst: pearkekeatsen! Der waard yn 3 klassen keatst. Yn de A klasse sieten 4 partoer dy’t yn in poule keatsten, elts koe dus 3x keatse. Yn de lêtste partij troffen de 2 beste partoeren mekoar: Dirk-Yde Sjaarda, Marije Schurer en Robert Sijbesma, Wiepkje Hiemstra. Beide …

Kleintje kaatskamp 2020

Op snein 6 septimber organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp’ mei it tema SIMMER YN EASTEREIN! Dit is foar kabouters oant en mei  de skoaljeugd. We sille op ien dei: keatse, allegear spultsjes dwaan, gesellich pankoek ite en noch folle mear! Dizze dei is foar eltsenien (lid as gjin lid) en is hielendal fergees!! Allinnich …

Keatsutslagen fanút de útslagen app 2020!

Corrie wint de earste priis op’e earste klasse Marije wint de tredde priis   Imke wint de twadde priis op’ e dames haadklasse Tineke wint de kranse op ‘e dames haadklasse   Corrie wint wederom de kranse op ‘e earste klasse. Die PC plaatsing is wol binnen as net?! 😉 Selma wint de earste yne …

Ferslach ledenpartij 19 july 2020

De 2e ledenpartij fan dit jier. Foar de manlju in gewoane list mei 12 partoer. De froulju keatsten, mei de seêfte bal, yn in poule mei 6 partoer it saneamde Sneker systeem.   By de manlju in spannende finale mei ‘alles oan de hang’. De striid gie tusken Ids de Boer, Johannes Hazenberg en Robert …

Jeugdpartij 25-7-2020

Hjoed wie it wer sa fier! De jeugd mocht harren earste ledepartij keatse. Omdat wy as jongereinkommissje ek tige bliid wiene dat we wer keatse koene, ha we der in feestje fan makke. Der waard hjoed net allinech keatst om de kransen, mar ek koene de bern genietsje fan in springkessen en wie der foar …

Ferslach ledenpartij 05-07-2020

  De start fan it keatsseizoen hjoed, yn july! Súver apart dat we wer keatse kinne en meie nei de Corona-perioade. Lokkich dat de maatregels wer soepeler wurden binne en we ús favoriete balspultsje wer útoefenje meie. Fyn ek dat it waar meiwurke; juster rein en hurde wyn, hjoed allinnich mar hurde wyn en lokkich …

Corona update (01-07-2020)

Jaaaaa beste keatsers en keatsters, we meie wer los!!!     Kommende snein om 12.00 oere sille wy ús earste ledenpartij organisearje! Opjaan foar dizze wedstriid kin oant 3 july 20.00 oere op ferskate manieren: fia de KF opjefte-@pp as fia de mail opjefte@kfeasterein.nl   De earste jeugdledenpartij is op 25 july om 10.00 oere. …

Letste training jeugd

Dat wie it alwer. De trainings binne foarby. Dit jier gjin âlders langs de line. Derom hjirby noch efkes in lyts ynsjoch yn de training. Klik hjir Roelie, Corrie, Liset, Redmer en Jeska tige tank foar jim tiid en ynset!    

Kompetysjekeatsen senioaren

Wy ha besluten om de opjeftetermyn foar it kompetysjekeatsen te ferlingjen nei tongersdeis 17.00 oere. Foar de trainings bliuwt it tiisdeis 20.00 oere.   Opjaan foar it kompetysjekeatsen en/of training fynt plak fia ús nije WhatsApp-groep (KF opjefte-@pp). Sa kinne we de trainings goed tariede en alfêst in yndieling meitsje fan de partoeren foar it …

Kompetysjekeatsen jongerein

Ferline wike hat de jeugd alwer foar de twadde kear traine kinnen! Mar njonken de trainingen hat de KNKB bekind makke dat der ek wer kompetysjewedstriden spile wurde meie. Dêr binne wy tige bliid mei!   Om it kompetysjekeatsen yn goeie banen te lieden, hawwe we jimme help nedich. It giet om it begelieden fan …

Trainen en kompetysjekeatsen senioaren

De KNKB hat ôfrûne wike bekend makke alle federaasje- en KNKB-partijen te skrassen oant 1 septimber. At der noch keatst wurdt nei 1 septimber is ôfhinklik fan de ûntwikkeling fan it firus. Yntern ûndersiket de KNKB de mooglikheden foar in alternative ferkoarte wedstriidaginda.   As keatsferiening binne wy yntusken starten mei de trainings foar ús …

Training jongerein 2020!

  Bêste keatsleafhawwers,   It waar wurdt steeds wer better en de swierste tiid fan it thússitten is foar de jongste jeugd efter de rêch. We binne bliid dat we jimme fia dizze wei útnoegje kinne foar de fjildtrainings fanôf woansdei 6 maaie. Fanwege de RIVM maatregels wolle we starte yn fjouwer groepen. Dit betsjut: …

Corona update (27-03-2020)

Hjirby in nije update oer de stân fan saken rûnom it coronafirus en ús aktiviteiten as keatsferiening. De KNKB hat ús hjoed mei in brief ynformearre oer de kar dy de keatsbûn makke hat oangeande harren aktiviteiten en keatspartijen. De KNKB annuleart al harren aktiviteiten oant 1 juni en de start fan it keatsseizoen wurdt …

Corona update (15-03-2020)

No’t it coronavirus rap om harren hinne grypt, wurde der oeral maatregels troffen. Ek wy wolle jim op de hichte stellen fan in oantal saken die yn elts gefal op koarte termyn ferfalle as útstelt wurde.   Jeugd trainingen Fanôf 20 maart soenen de trainingen yn de seal starten, disse wurde foarearst útstelt oant 6 …

Ledegearkomste 11-03-2020

Op woansdei 11 maart wie de jierlikse ledegearkomste. Even nei achten waard de gearkomste iepene troch foarsitter Dirk-Yde Sjaarda foar dik 35 leden, in moaie opkomst.   Op disse jûn waard werom sjoen nei ús geweldige lustrumjier yn 2019, is it finansjeel ferslach meidielt, hienen we de presintaasje fan it prachtige jierferslach, binne de hammerstikken …

Opjefte trainings iepen!

GJIT NET TROCH YFM CORONAVIRUS     Útnoeging wintertraining KF Easterein en KF Wommels Op 20 maart begjinne de wintertrainings fan KF Easterein tegearre mei KF Wommels en federaasje Snits. De trainingen sille plak fyne yn ‘Sporthal de Greidhoeke’ yn Easterein. Der sil traint wurde op de folgende data: Freed 20 maart           15:45 oant 17:45 …

Ledegearkomste 2020

Op 11 maart 2020 fynt ús ledegearkomste plak. Hjirby de aginda.   20200311 Utnoeging foarjiergearkomste (1)

Opjefte keatskamp 2020

GJIT NET TROCH YFM CORONAVIRUS     Op kamp! Keatskamp Easterein is al 6 jier in begrip en sa stadich oan komme der ek bern út oare doarpen dy’t meigenietsje fan ús wille. Fan 28 oant 30 april sille we mei de kabouters oant en mei de skoaljeugd der wer trije machtich moaie dagen fan …

Sealkeatsen 2019

Sealkeatsen snein 15 desimber   It keatsseizoen is al in oantal wiken foarbij en dat wie spitich genôcht ek te sjen oan de opjefte. Yn totaal wiene der 11 leden dy harren opjoen hiene foar de sealkeatswedstriid. Dêr hiene natuerlik noch wol in oantal bij kinnen mar y.f.m. Sinteklaasvieringen en oare droktes slagge dat net. …

Rabo ClubSupport

Dyn stim is jild wurdich! De stimperioade fan Rabo ClubSupport is fan start. Stim no op ús sadat wy ús doel realisearje kinne. Brûk de stimkaart mei persoanlike koade die Rabo-leden fia de post krigen hawwe. Stimme kin o/m 11 oktober 2019.   Sjoch op Rabobank.nl/clubsupport   Bestedingsdoel Mei de sinten dy’t wy ophelje mei …

It allerlêste nijs fan ‘Kening op sokken’

20 septimber ha we mei syn allen in prachtige, yntensife, moaie, leuke, bysûndere, learsume perioade ôfsletten mei in gesellige jûn mei syn allen. We binne o sa grutsk op de 5 prachtige foarstellings dy we op de planken brocht ha. Guon spilers hawwe talinten ûntdutsen wêr’t se it bestean net fan wisten en it hat …

Ferslach slotdei 15-09-2019

De slotdei op 15 septimber 2019 wie tige slagge, der waard u.o. keatst mei stroaiprizen. Der wie in springkessen, barbecue, ferlotting en gesellige neisit. Alle priiswinners fan hjoed en it ôfrune seizoen waarden huldige. Disse dei waard mei mooglik makke troch ús stipersgroep en de ekstra luxe krânsen waarden beskikbar stelt troch Faber Grafmonumenten.   …

Keatskes wike 35

Bauke Dijkstra wint mei syn maten de kranse op de VF earste klasse.   Imke van der Leest wint mei har VF maten de twadde priis op de haadklasse yn Damwald. Damwald hie der wat moais fan makke mei priizenjild lyke heech as de manlju haadklasse.   Tineke Dijkstra wint har (fertrouwde) tredde priis op …

Sukses op de Frouljus PC

Dit jier hiene we mar leafst 5 leden op de Frouljus PC. Roelie Kroondijk, Sietske Okkema, Tineke Dijkstra, Jeska Terpstra en Imke van der Leest. Twa fan de fiif froulju winne ek noch in priis. Jeska Terpstra wurd mei harren maten (Martzen Deinum en Anna-Berber Zeinstra) 3e. Imke fan der Leest wint de twadde priis. …

Ferslach nachtkeatsen senioaren 31-08-2019

  Ferslach nachtkeatsen 31-08-2019   Unwaar en rein dearden de keats(t)ers neat; mei 23 man/frou op papier koene we 3 moaie listen ferkeatse. Troch it waar giene we wat letter los mar om 21.30 oere koe  de earste bal slein wurde. Yn de 1e omloop ien drege en lange partij: Sieta en Petra tsjin Jitske …

Wisten jimme dat…

… der foar de leafhawwers de kommende wiken op tongersdei noch in potsje keatst wurde kin? … jim dan om 18.45 oanwêzich wêze moatte sadat der om 19.00 oere starten wurde kin?   … wy op 15 septimber de slotdei hawwe wer’t u.o. keatst én bbq wurdt? … tidens disse slotdei de Keatser fan it …

Ferslach slotpartij jeugd 30-08-2019

Freed 30 augustus wie alwer de lêste party fan dit jier, lokkich dit kear mei prachtich waar! We begûnen oan’e ein fan’e midddei mei patat, frikandellen en limonade. Foar de bern is it altiid in moaie party, it is hiel oars om mei in grutte bal te keatsen, trije kear by inoar te sitten en …

Keatskes wike 34

Corrie Kroondijk is twadde yn it einklassemint. It wie noch efkes spannend mar mei san moai wiekein koe dit net mear mis gean! In prachtige prestaasje opsich! Corrie Kroondijk wint de dubbel by de famkes. Sawol sneon as snein wint se de kranse. De twadde kranse jout har in moaie twadde priis yn it algemiene …

KNKB manlju 50+ A en B klasse t.i.l. 24-08-2019

Op 24 augustus 2019 mochten wy yn in lekker waarm sintsje de manlju 50+ t.i.l. ferwolkomje.   De mannen keatsen yn 2 klassen. De A klasse hienen 2 poules fan 4 en de B klasse keatsten mei in list fan 14 partoeren. Der dienen mar leafst 11 Eastereiners mei, dus dat der guons yn de …

Keatskes wike 33

Tineke Dijkstra wint de generale foar de Froulju’s PC. Op deselde wedstriid wint Imke van der Leest in 3e priis.   Corrie Kroondijk wint bij de famkes frije formaasje de 1e priis in de ferliezersronde.   Roel Sijbesma wint de kranse yn de A-klasse 50+. Jan Vellinga wint yn’e B-klasse de 2e priis.   Roelie …

Ferslach keats-off Froulju 15-08-2019

Ferslach keats off froulju 15-08-2019   Foar it earst de keats off foar de froulju’s PC yn Easterein. Yn gearwurking mei KF Wommels wurde de keats off en de generale om beurten yn Wommels en Easterein organisearre. De publyke belangstelling wie grut! Moai foar de froulju dy’t noch om it lêste plakje foar de PC …

Keatskes wike 32

  Tjeerd Dijksstra is de foarsitter fan de Freule partij yn Wommels. In prachtige dei werby Winsum as winner út de dei kaam! It wie tige foar inoar.   In moaie 3e priis foar Corrie yn Ferwert.

Keatskes wike 31

  Op de heren PC fan 2019 wiene der twa blokjerinners fan Easterein oanwezich. Liset Sijbesma en Brecht Steginga. Sij mochten de hiele dei oanwezich weze en de blokjes by de haadklasse keatsers dellizze. Se diene it geweldich. Nei ofrin mochten hja ek noch mei Tjisse Steenstra en Kening Hans Wassenaar op’ e foto. Goed …

Trainen bij Stichting Kaatsfan

Trainen bij Stichting Kaatsfan, nu ook voor Schoolmeisjes en Pupillen Meisjes   Trainen bij Stichting Kaatsfan moet een feest zijn voor iedereen. Het plezier moet eraf spatten en met fanatieke trainingen en sportief plezier kunnen de prijzen binnen worden gesleept. Met deze insteek heeft Stichting Kaatsfan al mooie resultaten geboekt en dat willen we ook …

Keatskes wike 30

  Corrie en Fiera Europees kampioen wallball under 17 Nederlan wint internatnionaal spul famkes Easterein famkes ofdieling. Hja winne de tredde priis. Ferlieze de finale mei 5-3 6-0 fan Warkum.     Imke wint mei har partoer yn’ e dames haadklasse yn Arum de earste priis.   Tineke Dykstra is op deselde wedstriid 3e. Bauke …

Jong-Feinte Partij deiferslach

Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en Laas Pieter van Straten winne de 15e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein. Yn de finale waard it partoer fan Winsum 1 mei de keatsers Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Evert Pieter Tolsma mei 5-3 6-6 ferslein. Op dizze stân dwingt Hijum-Feinsum Winsum oant in kweaslach …

Jong-Feinte Partij finale

27. Hijum-Feinsum – 24. Winsum 1 5 – 3 6 – 6

Jong-Feinte Partij heale finale

27. Hijum-Feinsum – 10. Frjentsjer 5 3 6 6 15. Moarre-Ljussens – 24. Winsum 1 2 5 4 6

Jong-Feinte Partij 3e omloop

27. Hijum-Feinsum – 2. Mantgum 5 – 4 : 6 – 2 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 10. Frjentsjer 4 – 5 : 6 – 6 12. Gaast-Ferwalde – 15. Moarre-Ljussens 2 – 5 : 0 – 6 19. Boalsert – 24. Winsum 1 4 – 5 : 2 – 6      

Jong-Feinte Partij 2e omloop

2e omloop 29. Dronryp 2 – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 6. Hommerts-Jutryp 1 5 – 4 : 6 – 6 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 – 10. Frjentsjer 4 – 5 : 4 – 6 12. Gaast-Ferwalde – 14. Berltsum 1 5 – 5 : 8 – 6 15. …

Jong-Feinte Partij – We binne los

https://www.youtube.com/watch?v=ns_LzpWjYis

Jong-Feinte partij 1e omloop

1e omloop 1. Eksmoarre – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 3. Minnertsgea – 4. Seisbierrum-Pitersbierrum 3 – 5 : 6 – 6 5. Reduzum – 6. Hommerts-Jutryp 1 4 – 5 : 0 – 6 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 – 8. Arum 5 – 4 : 6 – 6 9. Baard – …

Foarbeskôging Jong-Feinte partij 2019

    15E JONG-FEINTE PARTIJ Woansdei 24 july 2019 giet de 15e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein ________________________________________ Lotting Moandei 22 july 2019 wie de lotting. Yn oanwezigens fan it bestjoer, stiper en earelid Jan Hiemstra, stiper Jouke Huitema fan Nylân, earelid Tjeerd Dijkstra, beide skiedsrjochters en in …

KF Wommels vs. KF Easterein 14-07-2019

Ôfrunne snein (14-07-2019) wie ‘the battle’. Mei in machtich moaie opkomst wûn uteinliks Wommels de wikselbeker. Fan herte lokwinkse allehjer!      

Ferslach jongerein 13-07-2019

Op sneon 13 july wie de lêste wedstriid foar de simmerfakânsje. Nettsjinsteande de drokte en wurchens fan de lêste skoalle wike, waard der prachtich keatst! We begûnen mei in lyts snitterke, mar dernei wie it drûch en it wie net kâld! Der wie spitich genôch net folle opjefte, mar it wie in tige slagge dei! …

Feestlike ôfsluting keatstrainings

De earste simmertrainigen foar de jeugd yn de gearwurking tusken KF Easterein en KF Wommels sit der hast op. We wolle dit ôfslute mei een feestelike middei op it keatsfjild yn Wommels op tiisdei 09 july 2019 fanôf 16:45 oere en nei ôfrin patat ite op it fjild! Jou jim bern gau op, dit wolle echt net …

Update Kening op Sokken

Noch mar efkes… en dan giet it écht los! Kening op Sokken!   De cast is der hást klear foar, de lêste puntsjes wurde op de ‘i’ setten en dan kinne se flamme.   Der bin op it stuit allinnich noch kaarten te ferkrijen foar de ekstra foarstelling op moandei 3 juny, 20.00 oere. Kaarten …

Update fakatueres bestjoer en kommisjes

Wat bin we bliid mei ús 2 nije kommisjeleden Wietse Vink en Mirjam Reitsma! Beide nimme se sit yn de wedstriidkommisje wêrtroch dizze no wer foltallich is.   Dat nimt net wei dat we noch wol in pear fakatueres ha… Understeand in oersjoch.   Skriuwer yn it haadbestjoer Algemien lid yn de jeugdkommisje 2 algemiene …

Update Kening op Sokken

De kaarten foar de Eastereiner ferzje fan ‘Kening op Sokken’ fleane oer de toanbank.   Op dit stuit binne der foar de try-out op woansdei 29 maaie noch in pear kaarten. De oare 3 jûnen binne útferkocht! Dêrom dogge we in ekstra foarstelling! Op moandei 3 juny wurdt ‘Kening op Sokken’ foar de lêste kear …

Keatskes wike 24

De Eastereiners wienen net wolkom yn Wommels wer’t se doarpsfeesten hienen, dus wy koenen massaal de keatsfjilden wer ôf!   Freed 14 juny Federaasje ôfdieling yn Ysbrechtum: Liset Sijbesma en Judith v/d Weerdt, Sander Velzen en Sibrand Stremler, Brecht Stegenga en Fianne Dijkstra, Tryntsje de Jong en Sanne Frouk Dijkstra stean hjoed op de list foar Easterein. Foar Tryntsje …

Winst foar Easterein op it NK famkes

Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Nynke Paauw binne mei koach Ype Tiemersma yn Menaam Nederlânsk Kampioen wurden by de famkes kategorie!         Easterein wûn de 1e omloop fan Reduzum mei 5-0 6-0. De 2e omloop moasten se tsjin Grou en dat wûnen se mei 3-5 2-6. De 3e omloop stûn Stiens harren op …

Utslagen pearkekeatsen 09-06-2019

  Sa as gebrûklik op 1e Pinksterdei it tradysjonele pearkekeatsen. Der waard  yn 3 klassen keatst. Hjirûnder kin jim de útslagen fine.   A klasse 1e priis: Sybren Poelsma en Sietske Okkema 2e priis: Robert Sijbesma en Wiepkje Hiemstra   B klasse 1e priis: Bote Jellema en Anouk van Berkum 2e priis: Harm Auke Dijkstra …

Keatskes wike 22

HIMELFEARTSWIEKEIN / JUBILEUMWIKEIN     Tongersdei 30 maaie: Manlju ôfdieling yn Tzummarum. Jan Schurer, Dirk-Yde Sjaarda en Bauke Dijkstra winne de 4e priis.     Sneon 1 juny: Manlju 50+ t.i.l. yn Gytsjerk. Jelle de Boer wint de 2e priis. Famkes A klasse t.i.l. yn Reduzum. Corrie en Roelie Kroondijk winne de 2e priis. Froulju …

Ferslach lustrumpartij 30-05-2019

  Tongersdei 30 maaie wie ús lustrumpartij. KF Easterein bestiet yntusken alwer 115 jier! Om dit te fieren wie der op Himelfeartsdei in partij foar ús leden. Froulju en manlju keatsten yn aparte klassen. It waar siet mei; it wie droech mei sa no en dan in sintsje. Helaas waaide it wol hurd, wêrtroch it …

Keatskes wike 20

Freed 17 maaie We krije in update fan de manlju 50+ yn Sint Annaparochie. Tjeerd Dijkstra hat 1x wûn, 1x ferlern, Ype Tiemersma 2x ferlern en Sipke Hiemstra 1x wûn, 1x ferlern. Hjirnei heare wy niks mear, dus de mannen sille wol gjin priis hawwe 😉 Brecht Stegenga is yn Boazum te federaasjekeatsen en wint hjir de …

Ferslach KNKB famkes A+B 19-05-2019

    Yn ús jubileumjier mochten wy hjoed de famkes A en B klasse t.i.l. ûntfange yn Easterein. Mei prachtich keatswaar waard der sportyf keatst. De (klup)skiedsrjochters hiene it net dreech yn dizze kategory. De fammen keatse fûleinich mar earlik. Lit it in moaie opstap wêze nei de froulju’s kategory!   Yn de A klasse …

Ferslach jongerein 14-05-2019

Ledepartij 14-5-2019 Tiisdei 14 maaie stie de earste ledepartij foar jongerein wer op it programma. De jongerein, de âlders en de jongereinkommissje allegear entûsjast om der wer in moaie keatsdei fan te meitsjen. Spitigernoch koe de jongereinkommissje net folledich oanwêzich wêze by de start fan dizze dei. Lokkich wiene dêr in pear fanatyke famyljeleden fan …

Ferslach stiperpartij 05-05-2019

In kâlde stiperpartij dit jier, de wintersportklean moasten oan, al giene yn de rin fan de dei steeds mear klean út.   Foar it earst mochten neist de jildstipers ék de tiidstipers (kommisjeleden) meidwaan. Dit levere in bûnt geselskip op op ús moaie keatsfjild. Sa as altyd wiene de manlju en froulju 3 x troch …

Lêste dei keatskamp alwer

It lêste bytsje enerzjy wurdt der hjoed noch úthelle. By sawol de lieding as by de bern. No aanst ontbijt, tuskentroch opromje, dêrnei wedstriidsje en survival. We slute ôf om 13.30 oere en jim binne earder al wolkom fansels! Sjoch ek op Facebook en Instagram foar mear filmpkes en foto’s.

Keatskamp dei 1

De earste dei fan it keatskamp sit der alwer op. Binne jim beneid hoe at it gjit? Sjuch efkes op ûs facebookpagina as instagram.

Ferslach Keningsdei partij 27-04-2019

Op Keningsdei hat tradysjoneel wer de earste ledenwedstriid fan it seizoen plak fûn. Hjirby is it altyd ôfwachtsjen wat foar waar at it wurdt. De iene kear kin op 27 april de koarte broek en slippers oan en de oare kear moatte de mûtse en wanten út de kast. Dit kear wiene de waarberjochten op …

Opjefte fjildtrainingen 2019

De opjeftetermyn foar de fjildtrainingen stiet op it stuit iepen! Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de trainers, trainingstiden en -data. Ek fine jim dêr it digitale opjefteformulier foar dizze trainingen. Opjaan kin oant moandei 6 maaie. At der fragen of opmerkings binne oer de fjildtrainingen, dan kinne jim kontakt opnimme mei Jan Schurer fia …

Update Kening op Sokken

De kaartferkeap fan Kening op Sokken gjit rap! MARRRRRRRRR…… Wy hawwe ekstra plakken kreëarje kinnen en der binne foar 2 foarstellings wer kaarten beskikbar! Freed 31 maaie en sneon 1 juny bin folslein útferkocht. Woansdei 29 maaie 20.00 oere Freed 31 maaie 20.00 oere (útferkocht) Sneon 1 juny 20.00 oere (útferkocht) Snein 2 juny 16.00 oere Wêz der …

Opjefte 6e keatskamp!

Foar de 6e kear sil KF Easterein in keatskamp organisearje foar de kabouters, welpen, pupillen en de skoaljeugd fan ús feriening. It tema is dit jier ‘kriichsmacht’, dus alles wat mei it leger te krijen hat. Dit keatskamp sil plak fine op woansdei 1, tongersdei 2 en freed 3 maaie 2019.   Wy wolle jimme …

Ledengearkomst 6 maart 2019

Woansdei 6 maart hie KF Easterein harren jierfergadering foar leden. Hichtepunten wienen u.o. it jierferslach 2018, presintaasje nije webside en update Kening op Sokken. Tidens de jierfergadering waard der ôfskied nommen fan haadbestjoerslid Mattie Dijkstra.   En ek fan kommisjeleden Robert Sijbesma, Fetsje Terpstra en Anny Sjaarda waard ôfskied nommen. Anco Elgersma wie net oanwêzich.  

KENING OP SOKKEN – DE MUSICAL

Moai nijs oer Kening op Sokken! De foarige kear hellen wy de kaartferkeap al oan, mar no is dat konkreet! Fanôf 1 maart 2019 kinne de kaarten besteld wurde fia: –       info@kfeasterein.nl –       Wilma Sjaarda, 0515-851878 –       Noflik Easterein De foarstellings binne op: Woansdei 29 maaie 2019       20.00 oere try-out                   €10,00 Freed 31 maaie 2019              …

Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 6 maart 2019

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 6 maart 2019 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”.   Wurklist:   1.    Iepening 2.    Meidielings en ynkommen stikken 3.      Oantekens fan de …

Ferslach sealkeatsen 16-12-2018

Tradysjoneel ús lêste aktiviteit fan it jier; de sealkeatspartij. We hienen in moaie groep fan 18 dielnimmers, ferdield oer 3 klassen. Sjoch hjirûnder foar de priiswinners.   A-klasse 1e) Erwin de Boer (21 foar – 6 tsjin) 2e) Rémon Tie Bouma (18 foar – 13 tsjin) 3e) Ype Tiemersma (16 foar – 14 tsjin) B-klasse …

Sealkeatsen op snein 16 desimber

Snein 16 desimber is de jierlikse keatspartij yn de seal. It is foar manlju en froulju, ynkl. de jonges/famkes kategory. Der wurde mei in sêfte bal 3 listen ferkeatst, eltse kear op’e nij troch elkoar lotte. It begjint om 13.00 oere en de ynlis is € 5,00. Jimme kinne jimme oant freed 14 desimber foar 20.00 oere …

KENING OP SOKKEN – de musical

Beste leden,   Miskien hawwe jimme op’e dyk al wat heard, as net, mar wy rinne al in lytse 2 jier mei in idee rûn. No’t it idee steeds mear foarm krijt, is it tiid om jimme by te praten oer                             …

Slotdei 16-09-2018

Op 16 septimber hienen wy de lêste ledenwedstriid fan it seizoen. Sûnt foarich jier hawwe wy dit oars ynklaaid. We meitsje der in feestelike dei fan mei stroaiprizen, springkessen, barbecue en ferlotting. Ek huldigje wy drekt alle priiswinners fan it ôfrûne seizoen, dit binne de kompetysjeprizen, keatser fan it jier en de eventuele bysûndere priiswinners. …

Keatskes wike 37

It lêste keatswykein alwer, it seizoen is gebeurd. De want kin foar de measten wer yn it vet. Al sette de stoefe keatsers noch efkes troch op tongersdei te jûn en de 55+ giet de seal yn. Mar foar de measten giet it fuotbal- en follybalseizoen wer fan start en dan is it ek goed west. We hawwe …

Keatskes wike 36

It seizoen rint hast op syn ein en dat betsjut ek dat dit miskien wol de lêste Keatskes binne fan 2018. Takom wykein stean der noch in pear partijen op it programma. Hjir yn Easterein ha we ús slotpartij en in ôfslútende barbecue. Ferjit net om jim op te jaan by Romine fia opjefte@kfeasterein.nl. Allinich …

Ferslach nachtkeatsen 08-09-2018

In primeur fannejûn yn Easterein (mar miskien ek wol yn Fryslân?): keatse op keunstgêrs! Soe de bal krekt sa stuitsje as op écht gêrs? En soe it fallen ek searder dwaan?;-) It is allegear útwreidich testen fannejûn/fannacht troch de keats(t)ers. En oan de gelûden te hearen kin it wol wer ‘es; elts wie posityf!   …

Keatskes wike 35

It ein fan it keatsseizoen komt stadich yn sjoch. De leafhawwers fan de sport (ja dat binne wy stiekem allegear), sille hjirfan bale. Ôfrûne wykein waarden der noch moaie prizen mei pikt. Hjirûnder it oersjoch.      Snein 2 septimber, 50+ Sint Jacob.  Ype Tiemersma keatst in spannende wedstriid tsjin Sipke Hiemstra om de tredde priis. Úteinlik koe Sipke …

Slotjûn jeugd 24-08-2018

Nachtkeatsen & kompetysje winners Freed 24 augustus waard it jierlikse nachtkeatsen organisearre foar de jeugd. It begjin fan ‘e wike like it moai waar te wurden, mar op ‘e dei sels wiene de foarspellings dochs wat wikseljend. De dei begûn mei patat, frikadellen en limonade foar eltsenien. Doe’t alle bern en frijwilligers hast op it …

Keatskes wike 34

Der is de ôfrûne wike wer om raak keatst, mei ek ûnder oare de froulju’s PC yn Weidum. Hjirby wer ús gebrûklike keatsupdate. Woansdei 22 augustus Froulju’s PCYn Weidum stienen Tineke (Dijkstra), Martine (Tiemersma), Sietske (Okkema) en de debutanten Jeska (Terpstra) en Roelie (Kroondijk) op de list fan de 42e Froulju’s PC. Helaas gjin sportyf …

KNKB pupillen famkes A+B klasse t.i.l.

Mei in prachtich wolkendek hjoed oer Easterein hinne en de sinne der tuskentroch, koenen de pupillen famkes ûnder goeie omstannichheden hun partijen keatse. De famkes hawwe moai keatst, klaaie net, stean fluch op it fjild nei it omroppen, binne fleurich en enthousiast. Gean foaral sa troch! Hâld it plesier yn it spultsje, dan hoopje wy …

Keatskes wike 33

It is midden yn de boufak, mar noch altyd wurdt der om raak keatst troch ús leden. Der binne sels guon dy’t fanút harren fakânsje-adres hiel Nederlân trochride om in baltsje op de Fryske greiden slaan te kinnen. Under it mom fan dat de frou dan efkes waskje kin, neame wy dat gewoan echte leafhawwers …

Keatser fan it jier 2018

Op 16 septimber fanôf 12.00 oere is it wer safier. It konsept wat wy foarich jier yntreden hawwe, sette we dit jier troch. Us ôfslútende ledenwedstriid, ynklusief bbq (ek foar oanhang/family dy net lid binne), huldiging fan priiswinners op de grutte partijen, mar ek fan it kompetysjekeatsen én de Keatser fan it jier 2018.   …

Keatskes wike 32

Fanút ús fakânsjeadres yn in waarm Kroaasje hjirby wer de wyklikse keatsupdate fan de prestaasjes fan de Eastereiners om útens op de keatsfjilden. It wie ek it wykein wêrby de pleatsing foar de froulju’s PC op it spul stie. Der steane 4 leden fan keatsferiening Easterein op it fjild fan Weidum: Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma, …

Keatskes wike 31

It keatswykein starte al fanôf tiisdei. As einliks foar de PC keatsers ûnder ús moandei te jûn, doe wie namelik de lotting. Dit kear, troch de kulturele haadstêd ynklaaid mei in moai toanielstik. Wêr sawol ús leden Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Jan Schurer as keatsers oan mei diene, en as ‘lotsjes’ Roelie en Corrie …

Keatskes wike 30

Der binne ôfrûne wykein wer best wat berjochten foarby kaam op de ‘Keats-útslagen-app’. Hjir foar jimme in oersjoch fan de prizen dy’t der wûn binne. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 25 july, Jong Feinte Partij Junioaren ôfdieling EastereinWoansdei is de Jong Feinte Partij yn Easterein fansels net ûnopmurken foarby gongen. Mei Berltsum as winner …

Ferslach 2018

André van Dellen, Patrick Nauta en Patrick van Dellen ha foar Berltsum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en Laas Pieter van Straten mei 5-0 6-4 ferslein. Op dizze stân moat Laas Pieter van Straten in lytse keats behâlde by de opslach. Patrick van …

Jong-Feintepartij 2018: heale finale

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     22. Hijum-Feinsum – 4. Easterein 1 5-2:6-4 10. Winsum – 20. Berltsum 3-5:4-6            

Jong-Feintepartij 2018: 3e omloop

 Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     26. Mantgum – 4. Easterein 1 3-5:4-6 5. Dronryp 1 – 10. Winsum 0-5:2-6 13. Frjentsjer 2 – 20. Berltsum 3-5:4-6 22. Hijum-Feinsum            

Jong-Feintepartij 2018: 2e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!       1. Eksmoarre – 4. Easterein 1 3-5:6-6 5. Dronryp 1 – 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 5-2:6-4 10. Winsum – 11. Makkum 5-3:6-6 13. Frjentsjer 2 – 16. Minnertsgea 5-3:6-2 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1 – 20. Berltsum …

Jong-Feintepartij 2018: 1e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     1. Eksmoarre – 2. Bitgum 5-5:8-6 3. Frjentsjer 1 – 4. Easterein 1 3-5:0-6 5. Dronryp 1 – 6. Dronryp 2 5-4:6-6 7. Dronryp 3 – 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 4-5:6-6 9. Easterein 2 – 10. …

14E JONG-FEINTEPARTIJ

Woansdei 25 july 2018 giet de 14e Jong-Feintepartij los!Oanfang: 10:00 oereLokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein Lotting Moandei 23 july 2018 wie de lotting. Yn oanwezigens fan it folsleine bestjoer, stiper en earelid Jan Hiemstra, stiper Jouke Huitema fan Nylân en in oantal oare belangstellenden waard de lotting iepene troch foarsitter Dirk-Yde Sjaarda. Om bar …

Keatskes wike 29

Alwer in simmerske wike. Wat sille de fjilden droech wêze, de krammen sjitte út de grûn en dûke op de bal jout fuortendaliks branderige skaafplakken. De keatsers hawwe harren broek, shirt en sokken fêst hielendal ‘yn it fel’ sitten troch de sinne. Mar we klaaie net! It smyt noch altyd útslagen op yn ús útslagen-app! …

Ferslach jongerein ledenpartij 14-07-2018

Op sneon 14 july wie der in wedstriid foar de jongerein. It waar wie wer prachtich, bytsje wyn en sinneskyn! Tige spannende partijen, 5 earsten gelyk/6 gelyk en dan yn it tuskenspul de bal wer yn it perk slaan… By de kabouters noch wol, prachtich! We moasten by alle kategorieen de earsten telle, it lei …

Keatskes wike 28

Ôfrûne wykein binne der yn fjouwer plakken prizen binne helle troch Eastereiners. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 14 july, federaasje wedstriid jeugd.Yn ‘de woestijn’ fan Hommerts is der in federaasje wedstriid organisearre foar de jeugd. Liset Sijbesma kaam dêr wei fersierd mei de krânse. 15 july, 50+ troch inoar lotsjen.Yn Hurdegaryp fûn …

Jong-Feintepartij 2018: finale

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!        

Senioaren ledenpartij 08-07-2018

Snein 8 july, in ‘gewoane’ ledenpartij, mar sawol de mannen as froulju keatse hjoed yn 1 klasse! 6 partoeren fan 3 manlju/froulju stiene op de list. Mei in lytse oanpassing yn ’e rigels (manlju mochten de opslach fan de froulju net yn 1 kear boppe slaan) is der hartstikke leuk keatst. Gâns partoeren wienen oan elkoar weage. …

Keatskes wike 27

Ôfrûne keatswykein begûn al op woansdei. Gâns wedstriden binne ferkeatst mei hjir en dêr in moaie oerwinning. Hjirûnder alles op in rige. Woansdei 4 july, útnoeging famkes. De jierlikse Takomstpartij foar de jonges en famkes kategory waard wer organisearre. Foar it meidwaan oan dizze wedstriid moatte jo earst selektearre wurde. Allinne de bêste keatsers meie …

Ferslach jeugdwedstriid 27-06-2018

Woansdei 27 juny waard der wer in ledepartij organisearre foar de jeugd fan ‘e KF. It wie prachtich waar en der waard hjoed wer moai en sportyf keatst troch de oanwêzige bern. Yn eltse kategory koene wy poule keatse en by de kabouters waard dit sels dien mei seis partoer. Dizze jongste kategory waard hjoed …

Keatskes wike 26

Der is ôfrûne wykein wer om raak keatst. Hjirby wer ús wyklikse keats-update.Sneon 30 juny: NK pupillen famkesLiset Sijbesma, Fianne Dijkstra en Brecht Stegenga kamen ôfrûne sneon út foar Easterein op harren bûnspartij. Yn de earste omloop waard mei dikke sifers wûn fan it partoer fan Berltsum (5-0). Yn de twadde omloop wie it partoer …

Ferslach de Battle: Easterein-Wommels

Under simmerske omstannigheden waard hjoed foar it earst de Battle tusken KF Easterein en KF Wommels hâlden. Wommels kaam striidlustich oan yn Easterein; mei syn allen op de fiets yn de ôfdielingsklean en mei in auto mei lûdsprekkers foarop. It gie oan, elts stie fuort op skerp!     De priiswinners fan hjoed     Froulju …

Keatskes wike 25

Dizze wike net allinnich keatsútslagen. Wy hawwe de doarpsfeesten der ek wer opsitten. Twa machtige dagen hawwe we hân en dan is de keatsdielname wat minder as oare wykeinen. Hiel begryplik… Mar yn dizze perioade steane der ek altyd NK’s op it programma en dêrom moat de wekker dochs wer setten wurde foar de keatsers, …

Keatskes wike 24

In wykein mei ferskeidene útienrinnende wedstriden ha we hân. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 16 juny, spesjale federaasje ôfdielingswedstriid.Foar it 40-jierrich jubileumbestean fan Goaïïngea wie û.o. dizze ôfdielingswedstriid holden. Elk doarp mocht mei in A, B en C maat komme en út Easterein gongen Robert, Roel en Peter Sijbesma. Se wûnen de …

Battle Easterein vs Wommels

Ferline jier ha de leden fan Keatsferiening Easterein in jûn nei Wommels west om te kompetysjekeatsen. Dit hat tige goed foldien en sa is der, neidat we mei elkoar om tafel sitten ha, in lede-wedstriid foar beide ferienings delsetten.     1 july sil it heve op fjild fan de Skoalleseize De organisaasje is dit …

Wedstriidferslach Okkemapartij

Snein 10 juny wie it wer safier, de (sa letter op de dei blykte) 35e Okkemapartij. Mei 22 partoer op ‘e list waard der keatst yn 3 klassen. It waar wie lekker, wat bewolkt en in moaie temperatuer en letter de sinne der ek noch wol by. De stiper fan dizze partij, Leanbedriuw Okkema, hie …

Keatskes wike 23

Ôfrûne wykein is der wer in soad keatst troch ús leden. In soad wille mei hjir en dêr sels in priiske. Hjirûnder de útslagen op in rige.  7 juny, 50+ lanenkaatsen yn Harns Sipke Hiemstra wint hjir in 3e priis! Wy krigen dit kear in foto fan it publyk yn stee fan de priis. Wol 6 rijen …

Alder/bernpartij op sneintemiddei 3 juny

Wat wie it in geselliche en sportive middei, mei in hapke en in snapke! Hearlik waar ek, bytsje bewolkt, sa no en dan kaam de sinne der troch. Foar guon âlders wie it de earste kear binnen it keatsfjild, mar de bern joegen goeie oanwizings. 16 âlders/omkes/buorjonge/sus en 16 bern dienen mei yn trije kategoryen …

Federaasje Ofdielingspartij 01–06–2018

Freed 1 juny 2018 keatste de jeugd fan ‘e federaasje Snits en omkriten in ôfdielingspartij in Easterein. Der waarden 7 listen ferkeatst troch te keatsen yn ferskillende poules. Lokkich koene al dizze listen hielendal ferkeatst wurde en kamen de foarspellingen fan buienradar net út. We ha op it ein in pear drippen rein hân, mar …

Keatskes wike 22

Ek ôfrûne wykein wienen der wer in oantal Eastereiners om útens dy mei prizen nei hús ta gienen. Hjirby wer de wyklikse keatsupdate. Sneon 2 juny – Manlju 50+ t.i.l.Hjir wie der in 3e priis foar Sipke Hiemstra. Bewiismateriaal yn de foarm fan in foto ha we (helaas) net. Sneon 2 juny – Famkes t.i.l.De …

Keatskes wike 21

Wat in tropyske temperatueren hawwe we yn Fryslân. Hooplik bliuwt der noch wol wat oer foar de simmer… Mar dat de leden fan Easterein goed dije by de sinne docht wol bliken. Der binne in protte prizen wûn ôfrune wike!       25 maaie Reahûs federaasje jeugd t.i.l. Brecht Stegenga wint de krânse.   …

Ferslach KNKB skoaljonges

Under simmerske waarsomstannigheden hiene we hjoed de skoaljonges op besite yn Easterein.   Om 11 oere wie it earst de beurt oan de 23 ôfdielingspartoeren om in plak yn de 2e omloop te bemachtigjen. Foar de ferliezers wie der de mooglikheid om yn de opstapronde oan te slúten. Uteins hiene we nei de 1e omloop …

Ferslach ledenpartij jongerein

Op tiisdei 15 maaie wie de earste wedstriid foar de jongerein. Yn ferbân mei it skoallefuotbal dit kear op tiisdei, it waar wie prachtich, bytsje wyn, sinneskyn en de thermometer tikte krekt net de 25 graden oan. De Jeu de Boulers wienen ek aktief op dizze middei, in gesellige drokte, mei hjir en dêr in …

Keatskes wike 20

Der wie ôfrûne wykein wer genôch te belibjen op de keatsfjilden mei hjir en dêr wat Eastereiner sukses. Hjirby wer de keatskes!

Pearke-keatsen

Pinkstersnein, ien fan de moaiste partijen fan it jier: pearke-keatsen! Under prachtige waarsomstannigheden begie de striid tusken de pearkes om goed 12 oere. Mei 24 partoeren wiene de pearkes ferdield oer 3 klassen: A, B en C. Yn alle klassen 8 partoer op de list. Opfallend wie it oantal Feyenoord shirts, prachtich! 😉     De …

Keatskes wike 19

Himelfeart wykein dat betsjut foar ús, keatsleafhawwers, in soad keatsen. Machtich moai al sizze wy dat sels. Tongersdei, sneon en snein wiene der ferskate wedstriden. Der binne sels in pear fan ús leden yn Hilversum west. Hjirûnder de resultaten dy at wy troch krigen hawwe fia ús WhatsApp-groep ‘keatsútslaggen’.         Tongersdei 10 maaie, …

Keatskes wike 18

Yn it twadde keatswykein fan it seizoen 2018 binne der wer in oantal Eastereiners om útens west. Juster organisearren wy wer ús jierlikse partij foar de froulju haad- en earsteklasse. It ferslach fan dizze dei stiet al ûnder ‘nijs’ op ús webside. Fan alle oare wedstriden hjirby wer ús wyklikse ferslach út ús ‘keatsútslaggen’ WhatsApp-groep. …

KNKB froulju haadklasse en 1e klasse f.f.

Op dizze sinnige snein mochten wy sawol de froulju haadklasse as de froulju 1e klasse f.f. ûntfange. Under belangstelling fan in protte leafhawwers is der fûleindich keatst om de earste sykluspunten binnen te slepen. By de haadklasse wienen der 8 partoer en by de 1e klasse wienen der 13 partoer mei herkânsingsronde.     Yn …

Keatskamp: dei 3 prachtich ôfslute kinnen

De moarn begûn mei in ferrassings kessengefecht fan de bern. Alles efkes lekker wekker meitsje! Efkes letter kaam de lieding goed werom mei in oanfal. Tiid foar it moarnsbrochje en dan rap opromje. Dit is serieus beoardield troch in geheime sjuery en wûn troch de Party Pupillen Famkes. Foar bern dy’t klear wienen wie der …

Keatskamp: dei 2 mei Bûnte jûn

Keatskamp: dei 2 mei Bûnte jûn! Dei 2 fan it keatskamp begûn bûten mei rein. Gelokkich skynde yn de Skoalleseize wol de sinne by it wekker wurden. En de bern hienen ferrassend lang slipt! Nei it moarnsbrochje binne hast alle groepen de seal yn gongen om te trainen. De skoaljeugd ha earst bûten bikkele, mar …

1e feestdei keatskamp sit der op!

De 1e feestdei fan it 5e keatskamp sit der op!Groepsfoto oan de efterkant… Hans Wassenaar Oant moarn!

Keatskes wike 17

It winterskoft hawwe we der op sitten. Guons hawwe oare sporten beoefene, hawwe winterprojekten útwurke, hawwe drok oan it trainen west as hawwe miskien wol lekker neat dien. Wy as Keatsferiening Easterein hawwe yn elts gefal ien winterprojekt fan de grûn krigen. En dat is ús nije fjildlizzersklub, dizze saneamde ‘fitte futters’ sille takom seizoen …

Ferslach Keningsdeipartij

De kop is der wer ôf… Hjoed de tradysjonele earste ledenwedstriid fan it seizoen: de Keningsdeipartij.   Mei yn totaal 46 keats(t)ers op de list; 40 manlju en (mar…) 6 froulju waard de earste bal tsjin healwei 11-en slein. It is altyd wer efkes bikkeljen foar it stramme liif en de spieren nei de wintersliep. …

Keatskamp Easterein

FB-side keatskamp

Tjeerd Dijkstra beneamd ta earelid fan de KNKB!

Tjeerd betanke yn syn taspraak Mattie foar har jierrenlange stipe Sjoch hjir foar it fraachpetear fan Tjeerd op KNKB TV. Tidens deselde gearkomste makke de nije direkteur fan de KNKB, Marco Hoekstra, syn ‘debút’ op de ALV. Dit die hy treflik.

Koeke-aksje

Ynkoarten giet ús jierlikse Molkwarder koeke-aksje wer los!

Kinst dy opjaan foar de seal- en/as fjildtrainingen!

Wy organisearje ek dit seizoen wer seal- en fjildtrainingen.   Trainingen seal:    woansdei 4 april o/m woansdei 25 april 2018      (4 kear)   Trainingen fjild:      woansdei 9 maaie o/m woansdei 4 july 2018      (8 kear + reservejûn) tongersdei 3 maaie o/m tongersdei 5 july 2018   (8 kear + reservejûn)   …

Ledegearkomste 7 maart

Juster hiene we ús jierlikse ledegearkomste. Hjirûnder inkele foto’s en in lyts ferslach.             Marten ferlit it haadbestjoer as foarsitter fan de technyske kommisje, hy wurdt opfolge troch Bauke Dijkstra.     Marije ferlit de technyske kommisje, Marten hie in moai ôfskiedspraatsje foar har en fansels de wolfertsjinne blommen. Nij …

Ledengearkomste 7 maart

Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de foarjiersgearkomste fan de Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 7 maart 2018 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”. Wurklist: 1. Iepening 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Oantekens fan de foarjiersgearkomste op 8 maart 2017 4. Finansjeel ferslach:          …

Poiesz Jeugd Sponsor-aksje 2018

Sparje munten foar Keatsferiening Easterein mei de Poiesz Jeugd Sponsor-aksje!    

Corrie Nederlânsk kampioen!

Op it NK Wallball yn Frjentsjer, 21 jannewaris,  is Corrie Kroondijk Nederlânsk Kampioen wurden mei Fiera de Vries yn de kategory -17. Fan herte lokwinske!  

Corrie suksesfol yn Belgie

Alwer hiele moaie suksessen foar Corrie Kroondijk tidens it muorrekeatstoernoai yn Huissignies yn Belgie.   3e priis yn de kategory -17

Sealwintertrainings senioaren

Understeande mail krigen we fia Sipke Hiemstra tastjoerd oer wintertrainings foar senioaren yn de seal.   Beste kaatsvriend(in),   Sinds 2001 wordt een winter­training voor seniorenleden ge­organiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee in Bolsward. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Gesteld …

Junior Open Frjentsjer

Folop sukses foar de suskes Kroondijk yn Frjentsjer op it Junior Open Wallball yn Frjentsjer!   Corrie 1e yn de dûbel -17     Corrie 1e yn de dûbel -15 Roelie 2e yn de dûbel -15    

KNKB siket jeugdskiidsrjochters

KNKB siket jeugdskiidsrjochters. Is dit wat foar dy? Sjoch ûndersteand foar mear ynformaasje.   Wat wurdt der fan dy ferwachte? It folgjen fan twa kursus-jûnen Ticht by hûs jeugdwedstriden te lieden In minimale leeftiid fan 16 jier Lidmaatskip by de KNKB   Wat krijst fan de KNKB? Oplieding en in coach In fergoeding fan 55 …

Utslach sealkeatswedstriid

Op snein 17 desimber ha we wer ús jierlikse ôfsluter fan it jier hân yn sporthal de Greidhoeke.  Nei in list fan 3 omlopen mei wikseljende maten wienen de prizen úteinlik foar: A-klasse1e: Tymen Dijkstra2e: Abe-Jan Stegenga B-klasse1e: René Velzen2e: Wiepkje Hiemstra C-klasse1e: Mattie Dijkstra2e: Jelle de Boer

Noflike feestdagen!

Fansels wolle wy jim allegear noflike krystdagen tawinskje en in goed, sûn en sportyf 2018!!    

Rabo Ledensponsoring

 Jou € 5 fan it sponsorbudzjet fan de Rabobank oan KF Easterein!      

Sealkeatswedstriid snein 17 desimber

Snein 17 desimber is wer de jierlikse sealkeatswedstriid en dêrmei de offisjele ôfslúting fan dit keatsseizoen.   It begjit om 13.00 oere yn de sporthal yn Easterein. Der wurdt 3x in list ferkeatst. Opjaan kin oant freed 15 desimber 20.00 oere by Romine fia opjefte@kfeasterein.nl.   Der kin maksimaal 24 dielnimmers meidwaan, dus jou dy …

Resepsje Ald-Meiers

10 novimber wie de resepsje foar de winners fan de Ald-Meiers Partij. Hjirûnder in foto-ympresje.     Ype, Roelie, Jeska, Selma en Danny sitte klear foar wat kommen giet…..       Eddy de Boer oan it wurd     De fammen nimme de prachtige Ald-Meiers dei nochris mei ús troch     In prachtige …

Langeberg Dutch Open Wallball

Takom wykein (11 en 12 novimber) is it Langeberg Dutch Open Wallball yn Frjentsjer.   Dit is in ynternasjonaal Wallball toernoai mei ferskillende leeftiids- en nivoklassen.   Elts is fan herte wolkom op 11 en 12 novimber yn sporthal De Trije yn Frjentsjer. De oanfang op beide dagen is 9.00 oere.      

Kursus Frysk skriuwen

Begjin takom jier sil der op inisjatyf fan de keatsferiening  in kursus ‘Frysk skriuwen’ jûn wurde yn Easterein fia AFUK.  

Pep de Boer stipet €100,-

Yn it kader fan de Rabobank Medewerkerssponsoring hat Pep de Boer fan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland €100,- skonken oan Keatsferiening Easterein. Tige tank, Pep!    

10 novimber resepsje Ald-Meiers winners

Nei de prachtige oerwinning op de Ald-Meiers Partij is it hast tiid foar in feest! Sjoch de understeande utnoeging foar fierdere ynformaasje. Jim bin fan herte wolkom!    

Marco Hoekstra: nije direkteur KNKB

Us lid Marco Hoekstra fan Easterein sil fanôf 1 jannewaris de funksje fan direkteur fan de KNKB oernimme fan Geert Faber die’t dan mei pensjoen giet.  

Keatskes 17-09-2017

De lêste keatskes fan dit seizoen… It keatsseizoen is wer omflein! No is it tiid foar oare sporten as efkes neat dwaan;-).   Dit wykein gjin prizen mear foar de Eastereiner leden op de Oldehove partij yn Ljouwert. Ek gjin prizen op de Kippetjespartij, dizze gie net troch yn ferbân mei it wiete waar.   Fansels noch …

Ferslach slotjûn en kompetysje

Nachtkeatsen is eins wol de leukste ledenpartij fan it keatsseizoen. De jûn begjinne mei patat en in frikadel en dêrnei keatse mei in grutte bal op it fjild wêr it steeds mar donkerder wurdt. De grutte lampen gean oan om it fjild en je komme ek noch let op bêd. Altyd in grut sukses!   …

Keatskes 11-09-2017

Noch in pear Keatskes te gean, it seizoen rint op syn ein. De jeugd is klear en yn Easterein hawwe we de lêtste wedstriid ek hân. Hjir en dêr noch in wylde partij as lêtste KNKB wedstriid. En dan hat elts it der wer ôfswitten, alwer in seizoen foarby!     Foar earst kinne we …

Slotwedstriid: grut sukses!

Snein, 10 septimber, ha we foar de twadde keer de slotwedstriid organisearre mei as ôfslúting in barbeque. Omdat der gjin ledegearkomst yn it neijier mear is, like it ús in moaie gelegenheid om dan dizze dei ek de huldigingen te dwaan. Past goed yn de sfeer die we ha woenen op dizze dei. Der waard …

Keatskes 04-09-2017

It keatsseizoen rint op syn ein, noch in pear wykeinen en dan kin de keatswant foarearst efkes opburgen wurde. Mei name de 50 plussers lykje noch tige fit te wêzen oan it oantal prizen te sjen!   SNEIN 3 SEPTIMBER   Reduzum, froulju 1e klasse, f.f.   1e priis, A klasse: Roel Sijbesma   1e …

Slotwedstriid 10 septimber

Snein 10 septimber slotwedstriid mei bbq, muzyk en huldigingen! Elts is fan herte wolkom. Opjaan kin oant en mei 6 septimber 20.00 oere by Romine (opjefte@kfeasterein.nl).  

Ferslach nachtkeatsen 2 septimber

Wat in prachtich waar hiene we tidens ús jierlikse nachtkeatspartij; gjin wyn, droech en in prima temperatuer.  Troch in  protte (buurt)feestjes yn it doarp wie de opkomst net al te grut, mar dêr wie de wille net minder om; der waard fanatyk, gesellich en sportyf keatst.   Troch in lette oanmelding (Harm Dijkstra) moasten we …

Ferslach stiperpartij 27 augustus

Snein wie wer de jierlikse keatspartij foar ús stipers. We binne as keatsferiening fansels tige bliid mei ús stipers die’t de keatsferiening in waarm hert tadrage.   Om 12 oere ha we earst mei elkoar sop en broadsjes iten en dêrnei is de earste omloop los gien. Der is keatst yn trije kear een oare …

Keatskes 28-08-2017

SNEON 26 AUGUSTUS – MANLJU 50+Yn dizze t.i.l. wedstriid wie der yn de A-klasse in 2e priis foar Roel Sijbesma mei syn maten Dirk Machiela (Sint Jacobiparochie) en Lieuwe Althof (Stiens).  

Imke wint de PC!

Wat in super prestaasje hjoed fan Imke van der Leest mei har maten Sjanet Wijnia en Louise Krol: winst op de PC!   Op de skouders!   Fan herte lokwinske froulju!!   Moarn (24 augustus) wurde de froulju huldige yn it wenplak fan de keninginne. Allegear dus nei Wommels! Rûn  20.30 oere is der in …

Keatskes 21-08-2017

Graach wolle wy de priiswinners fan ôfrune wiekein jim noch meidiele!     19-08-2017   Tineke Dijkstra wint mei Hermine Sytema en Jeske de Boer de 1e priis op de froulju 1e klasse yn Hitzum.     20-08-2017   By de manlju 1 klasse yn Froubuurt binne de rollen no omdraait. Bauke Dijkstra, Hendrik Bouwhuis …

Frouljus PC 2017

Woansdei 23 augustus fynt de 41e frouljus PC yn Weidum plak. Mar leafst 5 leden fan ús feriening komme hjir ek yn aksje.Nei de lotting fan ôfrune moandei die bliken dat de twa topfavorieten elkoar yn de 1e omloop al treffe…     Om 11.00 oere byt Imke van der Leest mei har maten Louise Krol …

Ferslach KNKB famkes

Nei alle reinbuien wie it waar hjoed geunstich yn Easterein mei de KNKB partij foar de famkes t.i.l. + herk.! Mei in hearlik sintsje en wyntsje en ien buike wie it prachtich keatswaar.   Mei in list fan 10 partoer koene we om 10 oere los. Troch in ôfmelding fan Lobke Vlasbloem moast de list hjir …

Keatskes 13-08-2017

Ofrûne wike koe elts neigenietsje fan de winst op de Ald Meiers partij! Mar ék wie it genietsjen fan it keatsen tidens de Freule en it feestje dêrnei.   Helaas koene ús jonges it, op de Freule, net rêde yn de 2e omloop tsjin ien fan de favoriete partoeren Eksmoarra (5-0/6-2). Yn de 1e omloop …

Easterein wint Ald-Meiers!

(boppesteande prachtige foto’s binne makke troch Henk Bootsma) De dei begong mei in sammelik moarnsbrochje mei coaches Ype en Danny. De keatsdei begong mei in earste omloop tsjin Dronryp. Dizze partij waard oertsjûgjend wûn mei 5-0 6-6. Dêrnei moasten se oantrede tsjin Arum. Ek dizze partij waard mei dúdlike sifers wûn mei 5-0 6-6. Mei …

Keatskes 30-07-2017

De wike fan de Jong-Feinte partij yn Easterein, fan de keats off yn Frjentsjer én fan it EK (foar jeugd) yn Valencia. Moaie, spannende en suksesfolle dagen!   In wiidweidich ferslach en in protte foto’s fan de Jong-Feinte partij ha jim earder dizze wike al op ús webside fine kinnen.       Europeesk kampioen …

Foto’s Jong-Feinte partij

Noch efkes neigenietsje fan in tige slagge Jong-Feinte partij!     Noch efkes in geintsje nei alle ynspanningen…       Allard Hoekstra     Marco de Groot     De krânswinners en harren coach     Tjeerd en Mattie wûnen de haadpriis fan de ferlotting; in wykeintsje fuort nei Skylge. Ek jim fansels lokwinske! …

Ferslach 2017

Djurre Seerden, Allard Hoekstra en Marco de Groot ha foar Frjentsjer de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Seisbierrum-Pitersbierrum mei de keatsers Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Joran Gerbranda mei 5-3 6-6 ferslein. Op dizze stân slacht Allard in tuskenynse bal dy’t Joran tsjin de fuotten fan Pieter oanslacht en …

Jong-Feinte 2017: finale

22. Frjentsjer – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1   Der wurdt om de punten keatst, in protte keatsen en se wurde om en om pakt. 1-1 2-2, 2-4, en wer 2 keatsen, it wurdt 4-6. Wer in keats, in lytse en oerrûn troch Frjentsjer dus 1-2 foar Seisbierrum                   …

Jong-Feinte 2017: 2e omloop

    4. Easterein – 5. Bitgum 6-6 retourslach fan Bitgum kwea. 1-0 Easterein. 1-1. Hast alles wurdt op 6-6 keatst, Bitgum is goed yn it tuskenspul. 4-2 6-6; 4-3 6-6; 4-4 4-6; 4-5 (foar Doede Rients, boppe Bitgum, kwea Doede Rients, sitbal Doede Rients, lytse keats, ruilje – bûten Gerard de Vries, 4-6 Bitgum, …

Jong-Feinte 2017: 1e omloop

 5. Bitgum – 6. Wjelsryp Krachtferskil is grut, Wjelsryp soad bûten. Bitgum makket de partij út mei in boppeslach: 5-0 6-0.   7. Berltsum – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1 4-6 lytse keats, Berltsum pakt m 1-0; 1-0 4-4, 4-6, 1-1; 1-1 4-4, 4-6 best opslachwurk fan Durk en Pieter, keats, Joran boppe 1-2; fan beide kanten …

13E JONG-FEINTE

Woansdei 26 july 2017 giet de 13e Jong-Feinte los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein   Lotting Moandei 24 july 2017 wie de lotting. Yn oanwêzigens fan it folsleine bestjoer en stiper en earelid Jan Hiemstra, stiper Jouke Huitema fan Nylân en de beide skiedsrjochters Sieperda en Hiemstra  en in tal fan …

Keatskes 23-07-2017

In ‘doordeweeks’ programma ôfrûne wike mei keatserij op moandei en woansdei. Mar ek yn it wykein waard der folop keatst. Under mear foar de pleatsing foar de manlju’s PC (2 augustus). Bauke Dijkstra is al fersekere fan dielname oan de PC. Jan Schurer en âld-Eastereiner Jelte Pieter Dijkstra moatte tongersdei tidens de Keats-off prebearje it …

Jong-Feinte Partij

Kommende woansdei, 26 july, is it alwer safier: de 13e edysje fan de Jong-Feinte Partij!    

Ferslach jeugdledenpartij 15 july

Foardat eltsenien aanst wer de koffers pakt en op reis gjit yn de grutte fakânsje, koe der nog krekt efkes keatst wurde yn Easterein troch de bêrn. En omdat in soad âlders ek frij wiene, wie it in gesellige drokte op it fjild. Lekker yn it sintsje mei in bakje koffie fan Anny en Tinie, it koe …

Keatskes 16-07-2017

By de KNKB senioaren begjint de spanning op te rinnen; de PC’s komme der oan en guons moatte harren plakje noch fêststelle. By de jeugd komme de fakânsjes tichtby en kinne der no noch punten binnen helle wurde om aanst gerêst op fakânsje te gean. Mar foaral is der wer manmachtig foar it plesier de …

Keatskes 10-07-2017

It wykein fan 2 NK’s wat foar de junioaren in prachtige 3e priis oplevere!   SNEON 8 JULY   Wier, NK junioaren Bote Jellema, Rémon Tie Bouma en Doede Rients Okkema moasten it yn de 1e omloop opnimme tsjin Ie, se wûnen nei in spannende striid mei 5-4/6-4. Weidum wie de tsjinstanner yn de 2e …

Ferslach teatsen 9-7-2017

Snein 9 july wie, yn gearwurking mei tennisferiening Smash, de teatswedstriid.   Mei 6 pertoer binne we om 14.00 oere los gien. Mei in racket keatse, en dan foaral opslaan, foel foar guon net altyd mei. Der waard dan ek wol gauris bûtenslein.De bal mocht ek net yn ien keer boppe slein wurde en at …

Keatskes 02-07-2017

It reinde in protte de lêste dagen, mar lokkich reinde it ék wer prizen! Sa’t jim yntusken went binne folgje hjirûnder de ferskillende prestaasjes.   TONGERSDEI 29 JUNY   Easterlittens, IFK Jeu de Peloten   2e priis, welpenfamkes: Fianne Dijkstra, Brecht Stegenga, Nienke Zijlstra     1e priis, pupillenjonges: Arjen Stremler, Redmer Stegenga, Jesper Paauw …

Keatskes 25-06-2017

It wykein nei de doarpsfeesten moast der alwer folop keatst wurde!   Under oare 3 NK’s stiene op it programma. Hjirûnder kin jim lêze welke prestaasjes der del setten binne.   Earst efkes werom nei foarrich wykein. Op de Federaasjepartij yn Winsum (17 juny) behelle Jorrit Stap de 2e priis by de pupillen.     …

NK’s 24 juny

Kommende sneon, 24 juny, stean der mar leafst 3 NK’s op it programma. Op alle NK’s is Easterein fertsjinwurdige!   Foar Easterein keatse Redmer Stegenga, Arjen Stremler en Redmer Wiersma op it NK pupillenjonges yn Harns. Boalsert is de 1e tsjinstanner fan it Eastereiner partoer.   Yn Hearrenfean komme Liset Sijbesma, Marije Zijlstra en Judith v/d …

Keatskes 18-06-2017

It wie wer in drokke keatswieke mei it lanenkaatsen en ferskeidene leden, federaasje en KNKB wedstriden. Us Eastereiners om útens kinne jim hjirûnder fine wannear at se yn ‘e prizen fallen binne:     16-06-2017 Federaasjepartij yn Goaiingea1e priis: Redmer Stegenga (pupillen)   18-06-2017 KNKB jubileumpartij yn Huizum3e priis: Jeska Terpstra en Julia Paauw (famkes)   18-06-2017 …

Ferslach ledenpartij 16 juny

In partij op freedtejûn like ús wol wat; miskien mear dielname sadat elts net in hiele sneon as snein ûnder de pannen is op it keatsfjild. Mar helaas, de opkomst wie net grut: 18 keats(t)ers. Dêrom de manlju en froulju troch inoar lotte sadat der dochs noch 3 ferskillende listen komme koene. It mocht de …

Ferslach jeugdledenpartij 14 juny

In wike lynt noch mei de winterjas oan op it keatsfjild by it skoalkeatsen en hjoed koene we lokkich lekker yn de koarte broek en it t-shirt keatse. Hearlik! En sa heart it eins ek by it keatsen.   Nei in lange keatsmiddei en jûn gongen de folgende bern grutsk mei de prizen nei hús. …

Keatskes 12-06-2017

Ek it ôfrûne wykein is der troch de Eastereiners wer om raak keatst op de Fryske fjilden. Hjirûnder folget wer ús wyklikse oersjoch fan de wichtichste barrens.  Mochten wy útslaggen misse, jou dit dan troch yn ús ‘keatsútslaggen-app’ of mail nei webbehear@kfeasterein.nl. Woansdei 7 juny Frjentsjer, jonges finale skoallekeatskampioenskippenYn Frjentsjer op it heilige gers fan …

Ferslach en foto’s pearke-keatsen!

B-klasseYn de B-klasse hienen we in moaie list mei 11 partoeren. Yn de ferliezersronde wienen de prizen foar it pearke Dieuwke en Hans Kooistra (1e) en Sieta Tessemaker en Peter Stuiver (2e). Yn dizze finale like it in iensidige striid te wurden yn it foardiel fan Dieuwke en Hans. Mar as echte ‘diesels’ kamen Sieta …

Keatskes 05-06-2017

It Pinksterwykein stiet tradisjoneel it pearke-keatsen en it NK senioaren op it programma. Mar dêrneist fansels ek wer in protte oare wedstriden wêrby’t de Eastereiner keats(t)ers harren wer sjen litten ha.   Bygeand in oersjoch fan de priiswinners fan it ôfrûne wykein dy’t begie mei it skoalkeatsen en de federaasjewedstriid yn Easterein.   2 JUNY …

Ferslach federaasje partij 2 juny

Hjoed in federaasje-wedstriid yn Easterein foar alle jeugd út Federaasje Snits. Wat in pracht gesicht sa’n fjild fol mei entûsjaste bêrn dy’t sa sportyf en gesellich oan it keatsen binne!   It waar kin in haadrol spylje tydens in keatsdei, soms posityf, soms negatyf. Wêr’t we foarrich jier nei de earste omloop de partij spitich genoch ôflasse …

Ferslach Okkema partij 28 maaie

Snein 28 maaie ús jierlikse leanbedriuw Okkema partij. In frijeformaasje wedstriid welke iepensteld is foar alle federaasjes.   Goed 12.00 oere wurdt de wedstriid iepene en kinne we in start meitsje fan in moaie keatsdei, wêrby de omstannichheden hearlik binne. Prachtich mooi keatswaar!!!Der steane 40 keatsers op’e list, welke ferdield binne yn trije klassen. Der …

Keatskes 28-05-2017

Ek dit (lange) keatswykein wer in protte prizen foar de Eastereiner keats(t)ers! Hjirûnder kin jim sjen wa’t allegear yn de prizen fallen binne.   25 MAAIE   Hearrenfean, manlju 50+ 2e priis A klasse: Tjeerd Dijkstra   2e priis ferl. B klasse: Ype Tiemersma      1e priis pupillenjonges: Redmer Stegenga 2e priis pupillenfamkes: Liset …

Karmasters 10 juny

10 juny ha we de 1e klasse manlju op besite yn Easterein. Hjirfoar ha we noch karmasters nedich!   De list mei karmasters oant no ta:   Jacob van der VeldeElly TiemersmaBas van der WeyJan Bouke BoumaPetra JellemaKarin SjaardaRene VelzenAnne HallemaKlaas de JagerHarm Auke Dijkstra Judy BergsmaIds de Boer   De wedstriid begiet om 10.00 …

Keatskes 21-05-2017

De Eastereiners hawwe wer goed harren bêst dyn op de Fryske fjilden! Alle priiswinners stean hjirûnder op in rige:   14 maaie 2017KNKB Holwerd – jonges t.i.l. + herk. ôfdieling1e priis: Kees v/d Horst   20 maaie 2017KNKB Berltsum – manlju 1e klasse t.i.l.1e priis: Bauke Dijkstra   KNKB Ysbrechtum – famkes ôfdieling3e priis: Roelie …

Ferslach lede-partij 21-05-2017

Under prachtige waarsomstannigheden hiene we hjoed in lede-partij foar de senioaren. Helaas wie der net al te folle opjefte, mar dat mocht de pret beslist net drukke. It wie in gesellige keatserij! De manlju (én Judy Bergsma) keatsten yn twa –en trijetallen yn 2 poules fan 3 partoeren. De froulju keatsten mei de sêfte bal …

Nijs fan de PR kommisje

De gearstalling fan de PR kommisje giet feroarjen.   Martine Tiemersma hat har sûnt koart oansletten by de PR kommisje. Sy nimt de taak fan Jetske oer as skriuwer. Omdat Anke Marije ynkoarten stopt binnen de kommisje nimt Jetske har taken oer as redaksje Jong-Feinte Partij.   Ek Wilma giet de PR kommisje ferlitten. We …

Foto’s froulju haadklasse en 1e klasse Easterein

Lieuwe Bosch hat ôfrûne snein in protte foto’s makke tidens de KNKB haadklasse en 1e klasse froulju yn Easterein.   Klik op ûndersteande link foar de foto’s:    https://myalbum.com/album/WiOhSnrzzUvL    

Keatskes 14-05-2017

It reinde wer prizen ôfrûne wykein! Op alle fronten :-)! Hjirûnder in oersjoch.   13 maaie Easterwierrum, famkes, A klasse, t.i.l. 1e priis: Jeska Terpstra 2e priis: Roelie Kroondijk       Easterwierrum, famkes, B klasse, t.i.l. 2e priis: Corrie Kroondijk       14 maaie   Folsgeare, manlju 50+ 1e priis Ype Tiemersma 3e priis …

Ferslach froulju haadklasse en 1e klasse yn Easterein

Froulju haadklasse en 1e klasse yn Easterein op 14-05-2017.   Om 11.00 oere binne de froulju los gien yn Easterein op de moaie fjilden fan de Skoalleseize. It waar wie hearlik en it sin dus bêst. We ha ús bêst dien om genôch karmasters foar trije fjilden te regeljen en mei wat help fan de …

Ferslach Kniplokaeltsje partij 10-05-2017

  Tradisjoneel altyd de earste keatspartij fan it jier, de Kniplokaeltsje partij op woansdeitemiddei yn maaie.Yn totaal 50 berne keatsers aktyf dizze prachtige sinnige, wynstille en droege middei op de fjilden. Ideaal keatswaar om útein te setten dus!   Bliid binne we mei in soad nije kabouters op’e list, sy keatsten hjoed dan ek harren …

keatskes 07-05-2017

6 maaie Hilversum, manlju t.i.l. ,50 plus 1e priis ferliezersronde foar Tjeerd Dijkstra   7 maaie Huizum, t.i.l., famkes 2e priis foar Roelie Kroondijk en Selma de Boer, se ferlearen de finale mei alles oan ‘e hang.   Frjentsjer, manlju haadklasse t.i.l. 2e priis foar Jan Schurer.

Opfriskursus clubskiedsrjochters

Ek dit jier is der wer in (opfris)kursus foar clubskiedsrjochters. Dizze jûn stiet ûnder lieding fan Jaap Adema.   Datum/tiid: tiisdei 9 maaie, 19.30 oereLokaasje: Sportpark ‘De Skoalleseize’ Oanmelde kin oant 8 maaie, 18.00 oere by Wiepkje Hiemstra fia mail: algemien@kfeasterein.nl. Of sjoch dizze link om op te jaan fia de KNKB webside: http://www.knkb.nl/pageid=13375/articleid=14539/Cursusavond_clubscheidsrechters.html   …

Keatskes 30-04-2017

It keatsseizoen is wer losbarsten en de earste prizen binne alwer wûn troch ferskeidene leden.   27 april Manlju 50+ t.i.l. yn Harns, 1e priis foar Sipke Hiemstra mei syn maten Anne de Groot en Piet Zondervan  

Programmafolder 2017

De programmafolder, nije styl, hat elts fansels al thús krigen. Mar hy is ek op de webside werom te finen; sjoch linksûnder op de thússide.   Op – en oanmerkings oangeande de nije opset hearre we graach!  

Keningsdeipartij – ferslach

 De kâldste Keningsdei sûnt 20 jier! Dat soe bikkeljen wurde hjoed! De spieren waarden goed opwaarme sadat om 10.30 oere it earste baltsje fan it seizoen wer slein wurde koe. Untanks de net al te beste waarsfoarsizzing wie it hast de hiele dei droech, op ien fiks hagelbuitsje nei. Der stie in lekker fris wyntsje …

Seizoenfolder jeugd

De prachtige en oersichtelike jeugdseizoenfolder, makke troch de jeugdkommisje, stiet online. Alle bêrn ha dizze fansels ek al troch de bus krigen. Under jongerein-seizoenfolder is it folsleine eksimplaar te besjen.  

Ofslúting tige slagge keatskamp!

Dei trije De lieders wienen fan’e moarn wekker makke troch de bern mei behulp fan in hiel soad kessens. Dêrnei wie it tiid foar de korveeploech om it moarnsbrochje klear setten, yn de pyama’s dat wol. De keamers waarden ien foar ien perfekt opromme en foar de bern dy’t klear wienen stie de folgende aktiviteit …

Foto’s en ferslach keatskamp dei 2!

It ljocht skimere troch de ôfplakte rúten, de hotelgasten ûntwaakten út in djippe sliep en wienen klear foar it moarnsbrochje. Mar foar de skoaljeugd wie it earst tiid foar de drege moarnsrin troch it doarp!  De trainers en bern stienen te trappeljen om wer te trainen. Nei de earste training fan de dei namen we …

Keatskamp Easterein fan start!

De flessen yn in big-bag Troch in Sweedsrinspul koenen de bern der efter komme wêr harren nije Keatskamp shirts fan dit jier ferstoppe wienen.  Troch waar en wien ha wy in machtich moaie dei hân. In dei fol mei spultsjes, keatsen, muzyk en in lekker broadsje knakwoarst. Nei it jûnsiten wie it tiid foar noch …

Kompetysjekeatsen

Fanôf de earste tiisdei yn maaie begjint it kompetysjekeatsen en trainen foar de jongerein! Dit jier sil it de 2e tiisdei wêze, 8 maaie, yn ferbân mei it keatskamp. Foar jongerein oant en mei 16 jier (14-16 jierrigen meie ek by de snenioaren op tongersdei meidwaan).Tiisdeitejûn om 19.00 oere (de 1e kompetysjejûn is de earste …

Jierferslach 2016

Besjoch it jierferslach fan 2016 ûnder ‘ynformaasje’. It is in prachtich moai neislagwurk fan foarich jier!   Klik op it plaatsje foar it iepenjen fan it jierferslach 2016                                          

Training

  De sealtrainingen begjinne yn de 1e wike fan april  (4x). Fanôf begjin maaie starte de fjildtrainingen (8x).Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de trainingskoordinator Bauke Dijkstra (training@kfeasterein.nl) De jonges en famkes yn de kategory 14-16 jier meie ek gebrûk meitsje, neist harren eigen training, fan de training foar de manlju en froulju …

Opset doarpenkompetysje Wallball

De wurkgroep Wallball is fan plan in doarpenkompetysje op te starten foar Wallball.Ynteresse? Sjoch ûndersteand foar mear ynformaasje!  Teams fan ferskate doarpen, ferienings as stêden spielje tsjinmekoar Op tiisdei –as tongersdeitejûn, oanfang 19 oere, yn maaie, juny en july By foarkar wurdt spiele op in  bûtenmuorre, mar as alternatyf kin ek keazen wurde foar in …

Flessenbonnen-aksje by de Jumbo

Yn de moanne april is Keatsferiening Easterein útlotte foar de flessenbonnen-aksje by de Jumbo yn Wommels. De KF docht dit tegearre mei de keatskampkommisje. Sy sil de dielnimmende bern ynformearje dat de bern de flessen ek meinimme kinne nei it keatskamp (24-26 april 2017)en dan levert de keatskampkommisje de flessen yn.  Mar fansels kinne jimme …

Ferslach 2016

Ferslach Jong-Feinte Partij 2016 – 12e edysje Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot ha foar Seisbierrum-Pitersbierrum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Jelsum-Koarnjum-Britsum mei de keatsers Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay mei 4-5 2-6 ferslein. Op dizze stân slacht Kees …

KNKB WallBall Junior Open 2016

Corrie Kroondijk heeft zaterdag meegedaan bij het internationaal toernooi voor jeugd in Franeker. Daar heeft zij de 3e prijs gehaald in de single categorie –15 jaar.   Annette Kroondijk

11-12-2016 – Sealkeatsen

Ofrûne snein wie it wer safier, de lêste ledewedstriid fan KF Easterein. Der wie wer in moaie folle list fan 18 dielnimmers. Nei de útlis fan de rigels troch Wiepkje waard de earste bal opslein om in oere as 13:15. Mei trije listen en spanende partijen waard der keatst. De sporthal wie soms net heech genôch, it …

KFE: Sealkeatsen 11-12-2016

Snein 11 desimber is de jierlikse keatspartij yn de seal.   It is foar manlju en froulju fanôf de jonges/famkes kategory. Der wurde 3 listen ferkeatst, eltse kear op’e nij troch elkoar lotte It begjint om 13.00 oere en de ynlis is € 5.   Jimme kinne jimme oant freed 9 desimber foar 20.00 oere …

KFE: WallBall sukses foar Corrie Kroondijk

Corrie Kroondijk en Fiera de Vries hebben zaterdag 26-11-2016 mee gedaan aan het Score Wallball toernooi. Er waren 3 poules, Corrie en Fiera zaten in een poule met alleen maar jongens. De kwart finale moesten ze tegen Jeroen Haarsma en Allard van Wigcheren die hebben ze gewonnen met 11-7. De finale moesten ze tegen Mark Minnesma …

KFE: Rabo Ledesponsoring 2016

Rabo Ledesponsoring   Donearje € 5 fan it sponsorbudget fan de Rabobank oan keatsferiening Easterein   Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland hâldt ek dit jier wer de aksje Rabo Ledesponsoring. Binne jo lid fan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kinne jo € 5 fan it sponsorbudget fan de bank fuort jaan oan jo favorite feriening, stichting of ynstelling. Ek keatsferiening …

KFE: Neijiersgearkomste 2016

Utnoeging neijiersgearkomste Leden KF Easterein   Bêste minsken,   Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de neijiersgearkomste fan Keatsferiening Easterein. Op dizze jûn wolle wy graach mei jimme werom sjen op it ôfrûne jier en ús plannen foar it kommende keatsseizoen beprate. Alders fan ús jongereinleden binne ek fan herte wolkom. De gearkomste sil …

Keatswedstriden 55+ yn Snits

De kommisje 55+ organisearret wedstriden yn it winterskoft.   Sjoch foar mear ynformaasje dizze

Keatskes: 18-09-2016

It ‘lêste’ keatswykein fan 2016 mei de Oldhove-partij op sneon, foar de wylde Kippetjespartij fersetten, en sneins dienen fansels ferskate Eastereinder keatsers mei oan de Kippetjespartij mei 248 partoeren!   Freed 9 septimber We krigen ek noch de útslaggen en foto’s fan it nachtkeatsen fan de jongerein.Sjoch by 09-09-2016 – Nachtkeatsen jongerein     Sneon 17 …

09-09-2016 – Nachtkeatsen jongerein

Priiswinners nachtkaatsen jongerein   Welpen A-maten 1e priis Lyset Sijbesma 2e priis Ridzert Veldman 3e priis Jesper Paauw   B-maten 1e priis Jorrit Stap 2e priis Geertje van der Weide 3e priis Theunis Ynema   Skoaljeugd en famkes/jonges A-maten 1e priis Selma de Boer 2e priis Sydrik Kooistra 3e priis Julia Paauw   B-maten 1e …

Keatskes: 11-09-2016

De jongerein ha it seizoen de freeds ôfsletten mei de slotdei yn kombinaasje mei it nachtkeatsen en ek binne de kompetysjeprizen útrikt. De sneins wie it de Stiperdei, de dei dat de stipers útnoege wurde foar in potsje keatsen en efkes werom sjen nei it ôfrûne seizoen, mar ek efkes foarút nei de takomst.   …

11-09-2016 – Stiperdei

Troch middel fan de jierlikse stipers-dei sette wy ús stipers yn it sintsje troch in gesellige keatsdei te organisearjen mei hjir en dêr wat lekkers en fansels om by te praten.   Ofrûne snein wie it wer safier! Om 12 oere waard elk ûntfongen mei sop en broadsjes. Nei’t Dirk-Yde de dei offisjeel iepene hie koe it spektakel los …

Keatskes: 04-09-2016

It seizoen sit der op yn Easterein, dat wol sizze dat we noch twa aktiviteiten ha yn 2016. Fansels de Stiperdei op snein 11 septimber en fan’t winter noch sealkeatsen foar de senioaren. Ek yn de Federaasje is it al dien mei it seizoen, maar by de KNKB noch in pear wykeinen en fansels de …

Keatskes: 28-08-2016

Snein wie de grutte ôfsluting fan it keatseizoen yn Easterein mei de ledepartij en BBQ. En fierder is it seizoen ek hast oer foar de measte keatsers en makket elk him/har wer op foar de wintersporten. Mar der komme fansels noch in pear leuke wedstriden oan foar de manlju en froulju haadklasse en net te …

28-08-2016 – De Jongpartij+BBQ

Snein 28 augustus wie de lêste senioaren ledewedstriid fan dit jier. Dizze wurdt stipe troch ynstallaasje bedriuw de Jong.   We woene der as bestjoer in spesjaal tintsje oan jaan en dêrom wie der nei de wedstriid noch in barbecue foar de keatsers en oare belangstellenden. Foar de bern wie der in springkessen en ûnder …

Op 40ste frouljus PC gjin suksessen foar Easterein

As je de nijsberjochten oer de frouljus PC lêze gean dan binne dy ferskaat. Wy hâlde ús derom allinnich mar efkes dwaande mei de 5 Eastereinder froulju dy der stienen! En wat wie it waarm, mar ek tige gesellig yn Weidum. Organisaasje wer prima foar elkoar en in soad minsken ûntank it hyte waar.

Frouljus PC 2016

40ste Frouljus PC   Woansdei giet it der hyt oan ta yn Weidum!  Fansels doele wy dan op it waar dat it wol 30 graden wurdt! Mar ek de frouljusklasse is fansels fantastysk om te sjen. Dêr wurdt noch echt keatst!   Fannejûn wie de lotting yn Weidum en dit is it resultaat foar de …

20-08-2016 – Nachtkeatsen senioaren

Under goede waarsomstannichheden is d’r juster wer nachtkeatst. Buienradar liet wat oars sjen mar lokkich kaam dat net út en begie it pas letter yn de nacht, doe alles alwer oan ‘e kant wie, flink te reinen. Om goed 21 oere iepene Wilma de wedstriid en gie it spul los efter de sporthal. Nei wat hin …

Keatskes: 21-08-2016

We hiene it nachtkeatsen yn Easterein op sneontejûn en yn Akkrum wie hast tradisjoneel de wiete generale foar de Frouljus PC. Woansdei giet dat los yn Weidum en moandetejûn is de lotting. Takom wike snein de grutte ôfsluting fan it keatseizoen yn Easterein mei de ledepartij en BBQ.   Sneon 20 augustus Easterein – Nachtkeatsen senioaren …

Keatskes: 14-08-2016

Freule 2016 De Freule is west en geande de dei net folle spannende partijen, mar de finale makke alles goed. Menaem in moaie en terjochte winner. Easterein mei de jonges Bauke Reijnhoudt, Rutger Wiersma en Kees vd Horst koene it net risse yn de 1e omloop, al gie it lang gelyk op en wiene der wol …

07-08-2016 – KNKB Skoalfamkes A+B

A klasse skoalfamkes 07-08-2016 Easterein   Under omstannichheden fan rein, sinne, hurde wyn en spitigernôch in blessuere hiene we genôch by it ein op dizze dei. De skoalfamkes keatsten yn poulesysteem wêr fan it oant de lêste wedstriid noch alle kanten út koe. Uteinlik wie der 1 partoer die’t alle wedstriden wûn hawwe en die …

Keatskes: 07-08-2016

Sneon wienen we op de Ald-Meiers, in prachtige wedstriid foar famkes 14-16 jier en Easterein hat altyd meidien. Dit kear foelen we net yn de prizen, mar hawar, takam jier wer! Hitsum hie it wer geweldich foar elkoar en der wienen in soad minsken. No woansdei de Freule yn Wommels en dêr wurdt fansels in hiel …

KNKB: Ald-Meiers 2016

Hitsum – 17e Ald-Meiers   Op in drok besochte Ald-Meiers, moarns siet it fuort al grôtfol minsken om it fjild, binne Mirjam Punter, Selma de Boer en Jeska Terpstra mei begelieder Danny Roos der net yn slagge om in priis te winnen. De Ald-Meiers waard foar de 17e kear organisearre en is in fantastyske wedstriid foar …

FED: Keatsdei 2016 yn Skearnegoutum

Kom op sneon 20 augustus nei it haadklasse- en federaasjekeatsen yn Skearnegoutum!

PC Frjentsjer 2016

PC Frjentsjer 2016   Woansdei 3 augustus 2016 waard de 163ste PC yn Frjentsjer ferkeatst.Om in oer as 10 gong it hinne op It Sjûkelân en sa as elts jier wie Easterein, sawol mei keatsers as publyk ek wer goed fertsjintwurdige.   1e omloop Op de earste list stie Jan Schurer mei Hendrik Tolsma en Jacob Klaas …

KNKB: PC, Ald-Meiers, Freule 2016

163ste PC De Ald-Meiers yn Hitzum, DE ôfdielngswedcstriid foar famkes 14-16 jier is op sneon 1 augustus 2013. Easterein hat alle jierren noch meidien en wie suksesfol yn 2004 (3e priis: Tineke Yntema, Ineke Attema en Joutse OKkema), 2007 (1e priis: Jildou Jorritsma, Marije Hiemstra en Anke Marije Pompstra) en 2011 (1e priis: Tineke Dijkstra, …

Keatskes: 31-07-2016

De 4e woansdei fan july wie wer in grut sukses! Untank de rein ha we in prima Jong-Feintedei hân mei in oantreklike finale en moaie priiswinners. En de finalisten Haye Jan Nicolay fan Jelsum-Koarnjum-Britsum en Kees en Pieter vd Schoot van Seisbierrrum winne as partoer de keatsoff op tongersdei en fertsjinje sa it 16e ticket …

Jong-Fente 2016: Tank!

Tank sizzen is net sa muoilik, it kostet gjin inkele muoite. En foar de oaren is it altyd fyn om te hearen fansels.   By de keatsferiening ha we it der yn it ferline alris oer hân, btanke fan frijwilligers. Eartiids by it kompetysjekeatsen fan de jongerein waarden de âlders mear belutsen om te helpen by …

Priiswinners Jong-Feinte Partij 2016

Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot ha foar Seisbierrum-Pitersbierrum de Jong-Feintepartij wûn.   Yn de finale waard it partoer fan Jelsum-Koarnjum-Britsum mei de keatsers Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay mei 4-5 2-6 ferslein. Op dizze stân slacht Kees van der Schoot de bal boppe …

Jong-Feinte 2016: finale

Ferslach 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 20. Seisbierrum-Pitersbierrum 1 Seisbierrum pakt beide keatsen op in stân fan 0-2 en pakt de 0-6 foarsprong yn it earste earst. Geweldich tuskenspul en Kees v/d Schoot slacht de bal fanôf de boppe ôf werom yn it perk. It earste buordsje foar Seisbierrum. It is 0-1 4-0 en der lizze twa …

Jong-Feinte 2016: heale finales

Ferslaggen   21. Berltsum 1 – 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum It earste buordsje is foar Berltsum yn dizze earste heale finale. Op in stân fan 1-0 4-6 komt der in keats by de opslach en Berltsum mei dizze ferdedigje. It is earsten gelyk en 4-4 en Jelsum-Koarnjum-Britsum pakt as earste de 6 troch in sitbal. It wurdt …

Jong-Feinte 2016: 3e omloop

Ferslaggen 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 3. Frjentsjer 1 In djippe sitbal fan Allard op 6-6 bringt Frjentsjer op in 0-1 foarsprong. It stiet 0-1 6-2 en Jelsum-Koarnjum-Britsum slacht de bal boppe en makket dêrmei earsten gelyk. Op 1-1 6-0 en in lytse keats bringt Jelsum-Koarnjum-Britsum de bal bûten, 6-2. Ferfolgens in sitbal en Jelsum komt op …

Jong-Feinte 2016: 2e omloop

Ferslaggen 1. Easterein – 3. Frjentsjer 1 Easterein pakt it earste buordsje troch in retourslach fan Doede-Rients. Nei in skjin earst komt Frjentsjer op 1-1. Frjentsjer komt op 1-2 nei in sitbal fan Allard op Marco. Nei in boppeslach fan Jan komt Easterein wer gelyk. Frjentsjer pakt op 2-2 6-6 in 2-3 foarsprong oan de …

Jong-Feinte 2016: 1e omloop

Ferslaggen 1. Easterein – 2. Doanjum Easterein, de ferliezend finalist fan de foarige edysje, komme yn it earste earst 0-1 achter troch eigen fouten. It folgende earst is foar Easterein as Jan foar de keats keert. Easterein rint troch nei in foarsprong fan 4-1 trochdat Doede Rients op 3-1 4-6 in sitbal slacht en dêrnei …

Keatskes: 24-07-2016

Woansdei 27 july binne we ta oan de 12 edysje fan de Jong-Feinte! Dat we sizze jimme, keatsleafhawwers, keatsers en doarpsbewenners fan Easterein, kom op de 4e woansdei fan july nei sportpark De Skoalleiseize en wês tsjûge fan ien fan de moaiste keatswedstriden yn Fryslân, fûleindige jonge keatsers mei wille en striid genietsjend fan it …

12e Jong-Feinte

Woansdei 27 july 2016 giet de 12e Jong-Feinte los!   Op dizze 12 edysje dogge 26 partoeren en 22 ferienings mei! We binne as feriening tige wiis mei de opkomst fan safolle jonges en junioaren! Want úteinlik giet om de keatsers en it keatsen fan de Freule nei de PC! Op de list steane 6 …

17-07-2016 – Bospartij

Under prachtige waarsomstandigheden waard hjoed yn Easterein de ledenparty foar de ús jongste leden ferkeatst. Sponsere troch mechanisatie bedriuw Bos út Easterein, werfoar ús grutte dank.    By de kabouters in poule fan 4 partoer wer we lotte hiene mei 3 ferskillende listen. Dus elke kear in oare maat en dan nei 3 partijen de …

Keatskes: 17-07-2016

Noch oardel wike en dan binne we ta oan de 12 edysje fan de Jong-Feinte! Yn 2005 begûnen we foarsichtich… earst mar ris trije jier sjen hoe it giet. No, neffens K.F. Easterein, frijwilligers, parse, leden, stipers, publyk en foaral de keatsers dogge we it goed. As we sjogge nei 2015 wie dan yn alle …

KFE: Ferskaat nijs 14-7-2016

Karmastershirts te keap!   Sa jimme wol witte en wierskynlik ek wol sjoen ha, ha we prachtige nije karmastershirts sadat we der by de wedstriiden wer tige kreas op stean! De âlde karmastershirts ha we ek noch en dizze shirts ‘goaie’ we yn de FERKEAP! Foar mar 5 euro kinne jo eigner wurde fan it …

09-07-2016 – Teatsen mei TV Smash

Teatsen KF Easterein & Tennisferiening Smash Hjoed wie de twadde kear teatsen by KF Easterein. Mar dit kear yn gearwurking mei de Tennisferiening Smash. Gelokkich wie d’r wer in sponsor ree fûn om dizze wedstriid te stypjen, Tiige tank MRW Accountants út Snits! Om twa oere koene alle partoeren los en d’r diene fjirtjin dielnimmers …

Keatskes: 10-07-2016

Op de NK’s foar de junioaren en foar de 50+ gjin suksessen foar de Eastereinder partoeren. Teatsen yn Easterein, Boalserder keatswykein en we komme yn de fakânsjetiid en steane foar de wiken fan de wedstriden op woansdei, Minnetsgea, Easterein-Jong-Feinte, PC, Ald-Meiers (sneon) en Freule.   Freed 8 july Boalsert – Froulju haadklasse Marije Hiemstra wint …

Keatskes: 03-07-2016

http://www.knkb.nl/pageid=13275/wdstid= Freeds de grutte partij fan de Boeren PC, net sa troffen mei it waar, mar wol nei’t sin hân! En sneons de NK’s foar de skoalfamkes en skoaljonges en fansels de Jong-Fammen yn Mantgum. En de sneins de pupillenjonges A+B te gast yn Easterein.   Sneon 2 july Mantgum – Jong-Fammen Foar Easterein keatsten …

03-07-2016 – KNKB Pupillenjonges

A klasse pupillenjonges t.i.l.   Op de moaie fjilden fan de Skoalleseize yn Easterein, mei de hiele dei it sintsje der by waard der om raak keatst. Nei’t der 3 listen ferkeatst wiene yn it nije poule systeem moasten de 2 bêste partoeren om de krânsen keatse: Matthys Renema, Heech en Niels de Boer, Spannum hiene 18 …

KFE: Flessebonaksje Jumbo july 2016

Achte leden,   Foar de jongerein ha wy ek in finansjele aksje!   Yn de moanne july binne wy as Keatsferiening Easterein útlotte foar de flessenbonnenaksje by de Jumbo yn Wommels.  Tige moai want dit hat de ferline jier sa’n 250 euro opsmiten!   We komme yn de moanne july by de doarren lâns foar …

Keatskes: 26-06-2016

Yn Easterein de feesten op woansdei, tongersdei en freed en it wie noch goed treffen mei it waar. Hichtepunt fan it wykein wie fansels it finaleplak fan de pupillenjonges op it NK yn Wommels en úteinlik in prachtige 2e priis. En de froulju dy’t op it NK de 3e priis pakten. Freed 24 juny Reahûs-Turns …

KNKB: Sukses foar Easterein op NK’s

Hjoed wienen de NK’s foar de froulju en de pupillenfamkes en pupillenjonges. Yn de pupillenfamkeskategory hienen we gjin partoer op de list.   Rutger Sijbesma, Jelmer Brouwer en Redmer Wiersma mei coach Harm Auke Dijkstra winne de 2e priis op it NK foar pupillenjonges yn Wommels! (Foto: @kaatsnieuws) De froulju winne de 1e omloop fan …

18-06-2016 – Posthumapartij

Ofrûne sneon 18 juny de jierlikse Posthuma skildersbedriuw partij, wêrby Teake Posthuma stiper is en dêr binne wy tige wiis mei.   Dit kear ha we der foar keazen om ris te starten om 16.00 oere op sneon middei. Elk kin oerdei mei de man as frou boadskippen dwaan en/as de stêd yn gean, der …

Keatskes: 19-06-2016

Sneons de NK’s foar de famkes en jonges. De jonges yn de 1e omloop ferlern en de famkes krekt foar de prizen der ôf. By de 50+ twa partoeren op de ôfdielingswedstriid yn Eksmoarre. En prizen wienen der by de Federaasjewedstriid op freed yn Goaiïngea. Freed 17 juny Goaiïngea – Federaasje jongerein Welpejonges en -famkes …

19-06-2016 – Alder-bernpartij

In moaie keatsmiddei hjoed mei de âlder/bern party yn Easterein Al in oantal jierren keatse wy dizze dei sûnder krânsen en prizen, mar foar de wille. Sa kin elke âlder meidwaan, ek al ha se oare talinten dan keatsen. En dat makket de sfear sa’n dei tige ûntspannen en hiel gesellich foar jong en âld. …

12-06-2016 – Manlju 2e klasse ff

Under prachtige waarsomstannichheden waard hjoed de manlju f.f. 1e en 2e klasse ferkeatst. De 2e klasse stie ûnder lieding fan Sipke Hiemstra. In spannende keatserij makke dat de finale om 17.30 oere ut wie. Yn in list fan 16 partoer kamen partoer Elgar Boersma, Haye Jan Nicolay en Douwe Anema tsjin partoer Michiel Scheepvaart, Gerrit …

12-06-2016 – Manlju 1e klasse ff

Under prachtige waarsomstannichheden waard hjoed de manlju f.f. 1e en 2e klasse ferkeatst. De 1e klasse stie ûnder lieding fan Jenco Sieperda. In tige flotte keatserij makke dat de finale om 15.30 oere al ut wie. Yn in list fan 10 partoer kamen partoer Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra tsjin partoer Peter van …

Keatskes: 12-06-2016

Woansdei in ledepartij foar de jongerein, spitich dat der ek tagelyk skoallekeatsen yn Winsum wie. De sneins de manlju 1e en 2e klasse yn Easterein, in grutte partij mei 10 en 16 partoeren. Moandei is der in spesjale wedstriid yn Frjenstjer.   De ‘Kleine PC’ Moandei 13 juny is der in spesjale wedstriid foar famkes …

08-06-2016 – Altacpartij

Alwer in keatspartij hjoed op de fjilden fan KF Easterein. In partij foar al ús keatsende bern. Spitich genôch troch wat miskommunikatie al wat minder dielnimming troch it skoallekeatsen wat hjoed ek plak fûn yn Winsum. Mar ûntank dat ha we der by alle kategoryen dochs in moaie list fan meitsje kinnen.   By de …

Keatskes: 05-06-2016

Freed de federaasjepartij yn Easterein, mar it waar soarge foar problemen. By de famkes ôfdieling in finaleplakje foar Easterein. En fierdere it oersjoch fan it wykein mei de winners. De sneons wie de dielname oeral wat minder troch de Slachtemaraton http://www.slachtemarathon.frl In soad sportive Eastereinders namen diel.   Freed 3 juny Easterein – Federaasje jongerein …

29-05-2016 – 38ste Okkemapartij

Yn grutte parten fan it lân min waar mei hagel –en tongerbuien mar lokkich yn Easterein prachtich waar mei it sintsje der de hiele dei by op de Okkema partij! Mei yn totaal 22 partoeren op de list, ferdield oer 5 klassen ,waard om goed 12 oere it earste baltsje slein.   Manlju A klasse f.f. …

Keatskes: 29-05-2016

De freeds in grutte jeugdfederaasjepartij yn Drylts mei 113 keatsers. Op de sneins de 38ste (!) Okkemapartij, foar alle federaasjes iepen stelt. In moai keatswykein mei prachtich waar. Oan de (keatsende) leden de oprop om jimme keatssuksessen en keatserfarings ek te mailen nei webbehear@kfeasterein.nl. Foar de begelieders fan ôfdielingspartoeren. We krije graach ALLE útslaggen fan …

Keatskes: 22-05-2016

De sêftebal PC yn Frjentsjer mei mar leafst 60 partoeren en dienen der Eastereinders mei? Sukses yn de 1e klasse manlju foar it frije formaasje- en ôfdielingspartoer!   Freed 20 maaie Boazum – Federaasje Jongerein By de welpen de 1e priis foar Liset Sijbesma uit Easterein en Jelmer de Boer uit Nijland.   Sneon 21 …

KFE: jildsaken2016

Achte leden,   Ynkoarten sille de bydragen foar de kontribúsje, trainingen en donaasjes ynkassearre wurde foar it seizoen 2016.   Kontribúsje De kontribúsje foar JEUGD en SENIOREN wurdt ynkassearre op 25 / 28 maaie 2016.   Trainingen, Donateurs, Ald-Feinten De bydragen foar de trainingen, donateurs en Ald-Feinten sil ein juny ynkassearre wurde.   Ponghalder KF …

KNKB: Easterein wint 4e priis op Bûnspartij 2016

Easterein mei Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer winne in 4e priis op de Bûnspartij (NK Senioaren) yn Frjentsjer!   De 1e omloop winne se fan Mantgum mei 2-5:0-6. Dêrnei moatte se tsjin Jelsum/Koarnjum/Britsum en dat wurdt ek wûn mei 5-4:6-2. Dan tsjin Frjentsjer yn de 3e omloop en se winne dat mei 5-3:6-6 …

15-05-2016 – Pearkekeatsen

Nei juster in kâlde dei op it fjild hân te hawwen koene hjoed de pearkes los. it wie al wat waarmer sadat inkele keatsers sels yn koarte broek derfoar stiene. It pearkekeatsen, stipe troch: Murks slagerij, bouw-tekenburo Wietse B Ligthart en Noflik Easterein waard keatst yn fjouer klassen. De Top, A en B keatsten yn in poule …

Keatskes: 15-05-2016

It Pinksterwynkein mei fansels it Nederlânsk Kampioenskip senioaren yn Frjenstjer op Pinkstermoandei, lykas de fytsalvestêdentocht en foar it keatsen yn Easterein begûn it woansdei al mei de Kniploaeltsjepartij en sneons de Froulju1e klase en sneins it Pearkekeatsen, dat de jongerein- en wedstriidkommisje oan de bak!   Woansdei 11 maaie Easterein – Kniplokaeltsjepartij Sjoch ûnder Wedstriidútslaggen, …

11-05-2016 – Kniplokaeltsjepartij

De 1e ledepartij is wer keatst by de jeugd, tradisjoniel is dat de kniplokaeltsje party. Foar sommige bern wie it ek it earste kontakt mei de keatsbal. Oare bern binne al lang yn training en ha al wer in pear wedstriden keatst. De jongste kategoryen begongen om 15 oere en de âldste jeugd om 17 oere. …

14-05-2016 – Froulju 1e klas t.i.l.

Op de fjilden fan de Skoalleseize yn Easterein wie it sneon 14 maaie in kâlde mar gesellige keatserij. Nei’t de skiedsrjochter him siik ôfmeld hie, ha we lokkich Sipke Hiemstra ree fûn om de wedstriidlieding op him te nimmen en we koene om goed 10 oere los. Nei in protte bijlotterij en ien fikse hagelbui …

Keatskes: 8-5-2016

De earste ledewedstriden ha west en ek by de Federaasje en KNKB dogge leden fan Easterein al wer folop mei! En fansels hie de jongerein fan Easterein in 3e keatskamp! In grut sukses mei tank oan de kommisje, frijwilligers en …Rikkert de Kikkert! Ha jimme ferslaggen, útslaggen, foto’s of oare bysûnderheden oer keatsende Eastereinders! Lit …

KFE: Rikkert de Kikkert

By it keatskamp fan Easterein yn 2016 waard de nije maskotte presintearre. De bern mochten in namme betinke en dat is wurden: Rikkert de Kikkert! Sjoch ek ris op Youtube-Keatskamp Easterein

Keatskamp 2019

At jim dit krantsje lêze sit it keatskamp der alwer op. Des te leuker is it om noch efkes nei te genietsjen mei foto’s, wisten jo datsjes en djipte ynterviews. As ekstra ûnderdiel tidens it kamp, wie der in ‘útdaach-flage’. Wylst it keatskamp fierder gong, mochten de groepen elkoar ûnderling útdage mei planke, tikke, opslaan …

Keatskamp 2017

Keatskamp nûmer 4 tige slagge! Moandei 24 april. In Skoalleseize fol mei flaggen fan allegear ferskillende lannen. In kleurich en fleurich gehiel mei bern dy’t langsum binnendrippelje. Gjin bern wurdt op dat momint fertroud by de dûane. Tassen iepen, troch de sken en ekstra kontrôle by knisperjende kessens (lês: kessens mei ferstoppe sjipspûden) of by …

Keatskamp 2014

Yn 2014 foar it earst keatskamp yn Easterein! Foar it earst sûnt 1904 sil KF Easterein in keatskamp organisearje foar de kabouters, welpen, pupillen en de skoaljeugd fan ús feriening. Dit keatskamp sil plak fine op: woansdei 30 april, tongersdei 1 maaie en freed 2 maaie 2014. It keatskamp is mei mooglik makke troch: Tolsma   …

05-05-2016 – Witteveen & Brouwerpartij

En dêr wiene dan de troch elkenien hope temperatueren op de 5 de maaie by befrijingsdei/Himmelfeartsdei. De dei dat yn Easterein de Witteveen en Brouwerpartij ferkeatst wurd. Mar it moaie waar is ek foar in protte keatsers de kâns om der in dei op út te gean en dat koene we ek merke oan de …

Keatskamp: Ferrassing by start keatskamp 2016

It keatskamp 2016 is begûn! Fan 2 oante mei 4 maaie is de jongerein fan KF Easterein warber op sportpark De Skoalleseize. As ferrassing by de iepening fan it keatskamp waard de eigen Maskotte fan KF Easterein presintearre. De namme fan dizse rpachtige Maskotte is …. jaaa, dat meie de bern betinke! Woansdei wurdt dat …

Keatskes: 01-05-2016

We binne wer los! It keatsseizoen 2016 is begûn en de 1e ledewedstriid is ferkeatst op woansdei 27 april, in kâlde mar moaie dei!. En yn it wykein de 1e KNKB partijen yn Fryslân mei fuort al moaie suksessen yn û.o. Weidum, Penjum en Marsum. TIP: Klik op it Plak – Soart wedstriid foar it …

27-04-2016 – Keningsdei

  Troch de minne waarfoarsizzingen (kâld en rein) koene de keatsers by de 3e Keningsdeipartij kieze mei watfoar bal se keatse woene; de sêfte as gewoane bal. Hjirtroch wiene der 3 ferskillende klassen: • froulju sêfte bal • manlju sêfte bal • manlju en 2 froulju mei de gewoane bal Om goed 10 oere wiene …

KFE: ynformaasje 2016

Op de website is ferskate ynformaasje bywurke. Sa kinne jimme de folgjende saken fine: – Gearstalling Bestjoer en kommisjes (haadmenu) – Jierferslach 2015 (lofts menu: Ynformaasje, Jierferslaggen) – Agende Federaasje Snits (lofst menu: Agenda, Federaasje) – Seizoensfolder foar de jongerein (lofter menu: Jongerein, Seizoenfolder) – Programmaboekje (sjoch foarside lofts)   Miskien ha jimme it al …

Test

test

KFE: Trainingen 2016 – der is noch plak!

Traine by KF Easterein!   It is wer tiid om oan it lytse baltsje te tinken!   Op woansdei 6 april begjinne yn Easterein de sealtrainingen foar de jeugd alwer. Der is hjir en dêr noch wol romte foar in oantal keatsers om mei te trainen. Dus ha jim (of jim heit en mem) ferjitten …

KFE: GEKE & KF Easterein

STAP OER NEI GEKE EN STYPJE HJIRMEI KF EASTEREIN!  

KNKB: Kursus klupskiedsrjochter 2016

Kursus klupskiedsrjochter KNKB   Woansdei 20 april 2016, 20:00, ha we yn de kantine fan de Skoalleseize in opfrisjûn foar klupskiedsrjochters fanút de KNKB. Wurdt fêst in leuke en learsume jûn. Sjoch ek by Cursus clubscheidsrechter   Opjefte by Mattie Dijkstra, fisefoarsitter@kfeasterein.nl    Bestjoer KF Easterein

KFE: Keatskampaksje 2016

Keatskampkommisje op de legere skoalle yn Easterein   Fanôf ôfrûne woansdei kinne alle bern harren op jaan foar it keatskamp dit jier! En tafallich wienen der op dy dei twa boeven te finen op de basisskoalle. De twa boeven hongen earder dizze wike al op in ‘wanted poster’ op skoalle, dus de bern wisten se …

FED: Sealkeatsen 3-4-2016

Fan Federaasje Snits e.o.   Hallo allemaal, De zaalkaatswedstrijd is op zondag 3 april 2016. Deze wedstrijd is voor alle jeugd. De jeugd die de trainingen In Sneek volgt heeft zelf inmiddels ook een uitnodiging ontvangen De jongste categorieën, welpen en pupillen, zullen ‘s morgens kaatsen. Start om 9:00 uur tot ongeveer 12:00/12:30.   De …

KFE: Poieszaksje 7 om 13 maart 2016

Poiesz Jeugdsponsor Aksje – 7 maart 2016 o/m 13 maart 2016   KF Easterein makket kâns op 500 ekstra Sponsor Munten!   Wy freegje leden, sponsors en supporters fan KF Easterein om te stimmen op ús feriening troch deze link: https://poiesz.pgtb.me/Tlm6Hq De 50 ferienings mei de measte stimmen krije oan ti ein fan de Jeugd …

KFE: Fernijde koekeaksje 2016

Achte leden en âlders fan jeugdleden fan KF Easterein, Ynkoarten giet de 9e edysje fan de Molkwarder koeke-aksje wer los! BESTELLIST Molkwarde koeke (PDF)

OneWall: Eastereinder toppers op NK yn Frjentsjer 17-1-2016

Zondag 17 jan waren de NK One Wall wedstrijden voor jeugd in Franeker. Categorie tot en met 13 jaar Roelie kaatste met Rixt Fokkema uit Kimswerd en Corrie Met Fiera de Vries uit Sexbierum. Zij kaatsten mee in de categorie meisjes tot en met 13 jaar. Roelie en Rixt moesten de eerste partij tegen Noa …

Krystwinsk 2015 fan Henk Bootsma

  http://www.henkbootsmafotografie.nl

OneWall: sukses foar susters Kroondijk

Ynternasjonaal OneWall toernoai yn Frjentsjer en we krigen in moai ferslach fan de suskes Kroondijk!   Wij, Roelie en Corrie Kroondijk, hebben zondag 20 december meegedaan aan het internationaal junior open OneWall in Franeker. Roelie met Rixt Fokkema uit Kimswerd en Corrie met Fiera de Vries uit Sexbierum,  in de categorie meisjes tot 13 jaar …

13-12-2015 – Sealkeatsen

Mei in moaie folle list mei 18 dielnimmers koene we goed ien oere los yn de sporthal fan Easterein. It sealkeatsen is in moaie ôfslúting fan it keatsseizoen 2015 alhoewol der noch hieltiten op tongersdei gebrûk makke wurdt fan it MFT om it spultsje Larguess te spyljen. It giet der altiten om wei yn de seal …

Wallball

Neist it tradisjoniele Fryske keatsen hat de Wallball-tak fan de KNKB hieltyd mear dielnimmers en dit jier sels in folweardige wedstyriidaginda mei ferskate toernoaien!  

OneWall útslach

Corrie Kroondijk hat foar it dûbeltoernoai fan ot OneWall of WallBall, stelt mei Fiera de Vries fan Seisbierrum Yn Menaam op 21 novimber wûnen hja it toernoai dêr! Binne der mear keatsers/keatsters dy nei OneWall-wedstriden of toernoaien gean, lit it ús witte. En skriuw in moai ferslach oer de wedstriid!