Home

Keatskes wike 24

     Yn Balk by de moaie keatsparty ‘Keatsers foar de Keatsers’ wiene der prizen foar: Bauke Dijkstra twadde priis haadklasse Corrie Kroondijk twadde priis haadklasse en Roelie Kroondijk de 1ste …

Keatskes wike 23

In moaie wike foar ús keatsers!! De wike begûn al op tongersdei mei de krânse foar Corrie Kroondijk by de junioren yn Reduzum. Sneon 4 priiswinners by de feraasje yn …

Bring de keatsers by it keatsen

Sneon 18 juni 2022 K.V. Cannegieter organisearret yn gearwurking mei de ferienings fan Federaasje Snits e.o.: ‘Bring de keatsers by it keatsen’ • 9:00 oere jeugd regiokeatsen Welpen en pupillen …

Ferslach pearkekeatsen 05-06-2022

Tradisjoneel op 1e Pinksterdei it pearkekeatsen. Der waard keatst yn 3 klassen: A en B klasse yn it saneamnde ‘Sneker’ systeem en de C klasse yn in poule mei helaas …

Aginda

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Leanbedriuw okkema
Bos mechanisatie
MRW Accounts
Installatiebedrijf De Jong
Eco Style
Posthuma skilderbedriuw
Drukkerij van der Eeems
Buro Ligthart