Home

Sealtrainings 2024

Fanôf 21 maart geane we wer los mei de sealtrainingen yn Sporthal De Greidhoeke yn Easterein. De trainingsdata binne tongersdei 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april …

KNKB Sinterklaaspartij 26-11-2023

Op snein 26 novimber organisearre de KNKB in Sinterklaaspartij t.i.l. foar de welpen yn de Trije yn Frentsjer.   A/B klasse 1e priis: Jelke Sijbesma   C/D klasse 2e priis …

Corrie Kroondijk winters massaal yn de prizen by it wallball!

20 novimber 2023: Corrie hat mei har wallball-maat Harmke Siegersma de twadde plak behelle tidens it NK. Lokwinkse!   5 novimber 2023: Corrie hat tegearre mei Harmke Siegersma de earste …

KNKB klassemintswinner

Roel Sijbesma is dit seizoen KNKB klassemintswinner wurden by de 50+ mei 23 punten. Lokwinske!  

Installatiebedrijf De Jong
Drukkerij van der Eeems
Posthuma skilderbedriuw
Buro Ligthart
MRW Accounts
Bos mechanisatie
Leanbedriuw okkema
Eco Style