Home

Fianne Dijkstra keatser fan it jier 2022!

Dik fertsjinne is Fianne Dijkstra keatser fan it jier 2022 wurden. Mei in hiele bulten krânse krige se der in moaie wikselbeker en blommen by. Lokwinske en geniet der fan …

Keatskes wike 36

Tjeerd Dijkstra en maten de kranse by de 50+ A klasse yn Goutum.   Fianne Dijkstra de krânse yn Reduzum. In moai seizoen Fianne!!

Keatskes wike 35

Fianne de krâns bij de KNKB slotparty yn Stiens.   Roelie en har maten de twadde priis bij de dames haadklasse.

Keatskes wike 34

Freed 26 augustus winne Roelie, Corrie en Gerde Lycklama a Nijeholt de finale wun fan de juniorenkompetisje. De finale wie yn Bolsward. Roelie waard utroppen ta keninginne!!   Snein 27 …

Aginda

Er zijn geen aankomende events.

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Installatiebedrijf De Jong
Bos mechanisatie
Buro Ligthart
Eco Style
Leanbedriuw okkema
MRW Accounts
Drukkerij van der Eeems
Posthuma skilderbedriuw