Home

Keatskamp 2024

Foar de 11de kear sille wy in keatskamp organisearje foar kabouters, welpen, pupillen en skoaljeugd fan keatsferiening Easterein en Wommels. It tema is dit jier ‘It wylde westen’. It keatskamp sil …

Sealtrainings 2024

Fanôf 21 maart geane we wer los mei de sealtrainingen yn Sporthal De Greidhoeke yn Easterein. De trainingsdata binne tongersdei 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april …

Wallball recreatie toernooi 2024

  De Stedon Dutch Open is achter de rug. Misschien hebben jullie een kijkje genomen. Of leden van de vereniging?     Wij kijken terug op een zeer geslaagd toernooi …

KNKB Sinterklaaspartij 26-11-2023

Op snein 26 novimber organisearre de KNKB in Sinterklaaspartij t.i.l. foar de welpen yn de Trije yn Frentsjer.   A/B klasse 1e priis: Jelke Sijbesma   C/D klasse 2e priis …

Aginda

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Leanbedriuw okkema
Drukkerij van der Eeems
Eco Style
Installatiebedrijf De Jong
Posthuma skilderbedriuw
Buro Ligthart
MRW Accounts
Bos mechanisatie