Home

Keatskes wike 20

Freed 17 maaie: De twadde priis foar Sven Sijbesma by de federaasje yn Herbayum.   Snein 19 maaie: De krânse foar Jelke Sijbesma by de KNKB pupillen yn Reard.   …

Keatskes wike 19

Ek dit wiekein binne wer keatsers yn de prizen fallen! Hjirûnder wer in oersicht: Tongersdei 19 maaie, himmelfeartsdei Roelie, Corrie en Jeska de twadde priis op de ôfdieling! Knap! Sneon …

Keatskamp 2024

Ferslach Keatskamp 2024 2 maaie, it wie einliks safier, KEATSKAMP 2024!! Dit jier gong de striid tusken 2 teams, de cowboys en de indianen. De dei begûn mei in moai …

Keatskes wike 17 en 18

Yn it earste keatswike fan it keatsseizoen behelje Jeska, Roelie, Corrie en Roel snein 28 april in priis. Jeska, Roelie en Corrie doche dat by de dames. Jeska de 1e …

Leanbedriuw okkema
Eco Style
Drukkerij van der Eeems
Bos mechanisatie
Posthuma skilderbedriuw
MRW Accounts
Installatiebedrijf De Jong
Buro Ligthart