Home

Keatskes wike 20

Sneon Roelie Kroondijk wer yn de prizen! In krâns by de dames junioren yn de Hommerts   By de federaasje party in Hartwerd wûn Geertje van der Weide de krâns …

Keatskes wike 19

In nij wiekein, nije kânsen, mei krânsen! Brecht Stegenga sneon yn de finale tsjin Fianne Dijkstra by de federaasje yn Boazum. In moaie krâns en in moaie twadde priis. By …

Ferslach knkb manlju 2e klasse f.f. 15-05-2022

We hawwe in moaie keatsdei hân, prachtich keatswaar, mar in knoerdhurd fjild. De ballen stuiteren by tiden hast oer de keatsers hinne. En wat stûnen ús manmachtige keatsoanmerkers de kreas …

Ferslach ledenpartij 08-05-2022

De 2e ledenpartij alwer fan dit seizoen. Under hearlike waarsomstannigheden waard der fûlein keatst. De manlju keatsten yn it saneamde ‘Sneker systeem’ en de froulju keatsten yn in poule. De …

Aginda

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Installatiebedrijf De Jong
Posthuma skilderbedriuw
Buro Ligthart
Leanbedriuw okkema
MRW Accounts
Eco Style
Drukkerij van der Eeems
Bos mechanisatie