Home

Talitha Dijkstra – Jagersma

Yn memoriam Oandien binne wy, no ’t ús trou lid, Talitha Dijkstra der net mear is. Mem fan Bauke Jan, Sanne Frouk, Fianne, Alien, Janieke en Dian en frou fan …

Sealtrainingen 2023

Oan de jongerein fan KF Easterein! Kinst dy no opjaan foar de sealtraining yn 2023!   Sjoch by Jongerein – Trainingen foar it ynfolformulier.  

Jouke Huitema

Ferstoarn is Jouke Huitema. Hy wie ien fan ús trouwe stipers en supporter fan keatsferiening Easterein, foaral foar de Jong-Feintepartij. Troch him waarden der hiel wat lotsjes kocht… Wy sille …

KNKB activiteitenposter 2023

Activiteitenposter 2023   Team Bondsbureau KNKB:   De zomerperiode staat altijd bol van kaatsactiviteiten. In de winterperiode lijkt het rustig, maar niks is minder waar. Daarom in de link een …

Aginda

Er zijn geen aankomende events.

Webstiper

Kontakt

Sekretariaat
Hester Minks
Hofsleane 18
8734 HN Easterein
Tillefoan: 06-25435671
sekretariaat@kfeasterein.nl

Algemien
info@kfeasterein.nl

Webbehear
webbehear@kfeasterein.nl

Eco Style
Installatiebedrijf De Jong
Posthuma skilderbedriuw
Leanbedriuw okkema
Buro Ligthart
Bos mechanisatie
MRW Accounts
Drukkerij van der Eeems