Lidmaatskip

Liket it dy ek wat ta om te keatsen, folje dan hjirneist it formulier yn. Dan krijst fan ús berjocht.

Binne der feroarings yn dyn post- as mailadres, tillefoannûmer, rekkennûmer, ensfh, jou dat dan troch fia leden@kfeasterein.nl

Fansels kin it ek wêze datst gjin lid mear wêze wolst as kinst. Dan kinst dit formulier ynfolje: Opsizze lidmaatskip.

De lede-administraasje wurdt beheard troch:
Karin Sjaarda
A. Joustrastrjitte 5
8734 GJ  Easterein
06-24962215
leden@kfeasterein.nl


Kontribúsje (per jier)

Junioaren / Senioaren € 37,50
Jeugd € 26,50

Nije jeugdleden binne it 1e jier frij fan kontribúsje!

 

 

Trainingen jeugd (per jier)

*Sealtrainings € 12,50
*Fjildtrainings € 17,50
*Seal én fjild € 25,00

 

 

 

Lid wurde

  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.