Lidmaatskip

Liket it dy ek wat ta om te keatsen, folje dan hjirneist it formulier yn. Dan krijst fan ús berjocht.

Binne der feroarings yn dyn post- as mailadres, tillefoannûmer, rekkennûmer, ensfh, mail dat dan efkes nei: leden@kfeasterein.nl

Fansels kin it ek wêze datst gjin lid mear wêze wolst as kinst. Dan kinst dit formulier ynfolje: Opsizze lidmaatskip.

De lede-administraasje wurdt beheard troch:
Karin Sjaarda
Skippersbuorren 11
8734 GT Easterein
06-24962215
leden@kfeasterein.nl


Kontribusje / Trainingen (it jier)

Senioaren (fanôf 17 jier)€ 35,00
Jongerein (oant 17 jier)€ 26,50
Training seal jongerein (6-16 jier)€ 12,50
Training fjild jongerein (6-16 jier)€ 17,50
Training seal én fjild, ‘spesjale oanbieding’€ 25,00

Lid wurde

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.