Ferslaggen

Jong-Feinte partij 2021 Ferslach

Berltsum mei de keatsers Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen winne de 16e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Yn de finale wienen Eksmoarre en Berltsum echt oant de lêste slaggen oan elkoar weage. Foar it publyk dan ek in dreamfinale om nei te sjen mei alles oan ‘e hang. Mar úteinlik …

Jong-Feinte partij 2021 finale

Finale: 11. Eksmoarre – 10. Berltsum 5-5:6-8  

Jong-Feinte partij 2021 heale finale

Utslach heale finale: 20. Dronryp 1 – 10. Berltsum 3-5:2-6 11. Eksmoarre – .  

Jong-Feinte partij 2021 3e omloop

Utslaggen 3e omloop: 20. Dronryp 1 – 21. Dronryp 2 5-5:6-4 5. Bitgum – 10. Berltsum 4-5:0-6 11. Eksmoarre – 18. Ingelum 5-1:6-4  

Jong-Feinte partij 2021 2e omloop

Utslaggen 2e omloop: 21. Dronryp 2 – 1. Moarre-Ljussens 5-5:6-0 3. Boalsert – 5. Bitgum 2-5:2-6 7. Menaam – 10. Berltsum 1-5:6-6 11. Eksmoarre – 14. Frjentsjer 1 5-4:6-0 15. Arum – 18. Ingelum 2-5:4-6 20. Dronryp 1 – . -:-  

Jong-Feinte partij 2021 1e omloop

Utslaggen 1e omloop: 1. Moarre-Ljussens – 2. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 5-3:6-6 3. Boalsert – 4. Winsum 5-3:6-4 5. Bitgum – 6. Frjentsjer 2 5-2:6-6 7. Menaam – 8. Wytmarsum 5-2:6-4 9. St Jakob – 10. Berltsum 0-5:0-6 11. Eksmoarre – 12. Spannum 5-2:6-0 13. Baard – 14. Frjentsjer 1 3-5:4-6 15. Arum – 16. Wommels 5-3:6-2 17. …

Jong-Feinte partij 2021 We binne los!

Spitigernôch ôfmeldings fan Peins en Sint Jakob. Mar nei de koffie mei gebak en de groepsfoto fan de frijwilligers kinne we los! It waar is perfekt, net te waarm en wynstil. Lets go!  

Jong-Feinte Partij deiferslach

Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en Laas Pieter van Straten winne de 15e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein. Yn de finale waard it partoer fan Winsum 1 mei de keatsers Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Evert Pieter Tolsma mei 5-3 6-6 ferslein. Op dizze stân dwingt Hijum-Feinsum Winsum oant in kweaslach …

Jong-Feinte Partij finale

27. Hijum-Feinsum – 24. Winsum 1 5 – 3 6 – 6

Jong-Feinte Partij heale finale

27. Hijum-Feinsum – 10. Frjentsjer 5 3 6 6 15. Moarre-Ljussens – 24. Winsum 1 2 5 4 6

Jong-Feinte Partij 3e omloop

27. Hijum-Feinsum – 2. Mantgum 5 – 4 : 6 – 2 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 10. Frjentsjer 4 – 5 : 6 – 6 12. Gaast-Ferwalde – 15. Moarre-Ljussens 2 – 5 : 0 – 6 19. Boalsert – 24. Winsum 1 4 – 5 : 2 – 6      

Jong-Feinte Partij 2e omloop

2e omloop 29. Dronryp 2 – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 6. Hommerts-Jutryp 1 5 – 4 : 6 – 6 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 – 10. Frjentsjer 4 – 5 : 4 – 6 12. Gaast-Ferwalde – 14. Berltsum 1 5 – 5 : 8 – 6 15. …

Jong-Feinte Partij – We binne los

https://www.youtube.com/watch?v=ns_LzpWjYis

Jong-Feinte partij 1e omloop

1e omloop 1. Eksmoarre – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 3. Minnertsgea – 4. Seisbierrum-Pitersbierrum 3 – 5 : 6 – 6 5. Reduzum – 6. Hommerts-Jutryp 1 4 – 5 : 0 – 6 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 – 8. Arum 5 – 4 : 6 – 6 9. Baard – …

Foarbeskôging Jong-Feinte partij 2019

    15E JONG-FEINTE PARTIJ Woansdei 24 july 2019 giet de 15e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein ________________________________________ Lotting Moandei 22 july 2019 wie de lotting. Yn oanwezigens fan it bestjoer, stiper en earelid Jan Hiemstra, stiper Jouke Huitema fan Nylân, earelid Tjeerd Dijkstra, beide skiedsrjochters en in …

Ferslach 2018

André van Dellen, Patrick Nauta en Patrick van Dellen ha foar Berltsum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en Laas Pieter van Straten mei 5-0 6-4 ferslein. Op dizze stân moat Laas Pieter van Straten in lytse keats behâlde by de opslach. Patrick van …

Ferslach 2017

Djurre Seerden, Allard Hoekstra en Marco de Groot ha foar Frjentsjer de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Seisbierrum-Pitersbierrum mei de keatsers Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Joran Gerbranda mei 5-3 6-6 ferslein. Op dizze stân slacht Allard in tuskenynse bal dy’t Joran tsjin de fuotten fan Pieter oanslacht en …

Ferslach 2016

Ferslach Jong-Feinte Partij 2016 – 12e edysje Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot ha foar Seisbierrum-Pitersbierrum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Jelsum-Koarnjum-Britsum mei de keatsers Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay mei 4-5 2-6 ferslein. Op dizze stân slacht Kees …

Ferslach 2015

Op nei de Jong-Feinte Partij 2015! 11e Jong-Feinte   Ferslach Jong-Feinte Partij 2015 – 11e edysje – Parseferslach Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Julian Faber ha foar Boalsert de Jong-Feinte Partij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Easterein mei de keatsers Doede Rients Okkema, Rémon Tie Bouma en Jan Schurer mei 5-3 …

Ferslach 2014

    De dei foar de 10de Jong-Feinte      Ferslach lustrum-edysje Jong-Feinte Partij 2014 – Parseferslach   Op woansdei 23 july waard de Jong-Feinte Partij foar de tsiende kear organisearre. Yn 2005 is dizze partij ûntstien foar junioaren fan 17-22 jier. Dit jier wie der foar it earst gjin leeftiidsgrins en stiene der sels …

Ferslach 2013

De 9de Jong-Feinte mei 14 PC-keatsers!   Nei de winst op de bûnspartij foar de junioaren yn Minnertsgea pakte St Anne ek de winst op de Jong-Feintepartij. Mei Krijn en Rein Hiemstra wûn hy yn de finale (5-5:6-4) fan it oare prachtige partoer fan Seisbierrum-Pietersbierum mei Johannes vd Veen, Kees vd Schoot en Jelte Visser. …

Ferslach 2012

De achtste JongFeinte, Tsjummearum wint!   Tsjummearum stie foar de fjirde kear yn de finale fan de JongFeinte. Yn 2009 waard ferlern fan Holwert, yn 2010 wûn fan St Anne, yn 2011 waard nei in foarsprong fan 5-1 ferlern fan Frjentsjer. En yn it jier dêr’t Hans en Steven ôfskie namen fan de JongFeinte winne …

Ferslach 2011

De Sânde Jong-Feinte, edysje mei rekôrs! De sânde edysje fan de Jong-Feinte wie in alle opsichten in bysûndere edysje. In nij rekôr oan dielnimmende partoeren (27), in rekôr oan beteljende besikers (258), gjin inkele bal fuort, allinnich de bal wer de lêste slach mei slein waard, waard kocht troch Patrick Scheepstra, it nije multyfunksjoneel terrein …

Ferslach 2010

28 july, de 6e edysje fan de JongFeintepartij   Op dizze edysje fan de JongFeinte krigen de trije JongFeinten fan Tsjummearum de krânsen omhongen fan de trije JongFammen fan Ie. De 4e woansdei fan july, wie in prachtige JongFeintedei. Alles op ien fjild, it waar siet geweldich mei. Foar de nije foarsitter Germ Kooistra syn …

Ferslach 2009

Earste lustrum Jong-Feintepartij   In simmers lustrum foar de JongFeinte partij op 22 july 2009. Fansels, de 4e woansdei fan july falt midden yn de simmer, mar de waarsberjochten wienen dôchs wol drigend foar de JongFeintedei. Wat siet it allegear mei. De wyn yn de goede hoeke, sa’t we alles op ien fjild hâlde koenen …

Ferslach 2008

4e Jong-Feintepartij, poadium foar jong talint   Poadium foar jong talint! Dat skreaun foarsitter Dijkstra yn it programmaboekje fan de 4e edysje fan de Jong-Feinte. Op de list 14 junioaren dy´t in wike letter keatse (kinne) op de PC yn Frjentsjer. De 4e woansdei fan july wurdt njonkelytsen in begryp yn de keatswrâld. No mei …

Ferslach 2007

3e Jong-Feintepartij, it jier fan de wierheid   25 July 2007 hat keatsferiening Easterein de 3e edysje fan de Jong-Feintepartij organisearre. It jier fan de wierheid skreaun foarsitter Dijkstra yn syn foarwurd. Soe de Jong-Feinte nei dizze trije edysjes bewiis levere ha foar it fuortbestean? Eltsenien hat der betrouwen yn en sjoen de partij fan …

Ferslach 2006

Jong Feinte partij begjint mei berte Jong Faam   Woansdei 26 july 2006 wie de 2e edysje fan de Jong-Feintepartij. De tarieding foar dizze wedstriid wie al in oantal wiken oan de gong en tiisdei waard mei sa’n 30 frijwilligers begûn oan de ynrjochting fan it fjild en de keatsarena. Om healwei tolven fytsten de …

Ferslach 2005

1e Jong-Feintepartij op 27 july 2005   De tariedingen foar de Jong-Feintepartij frege nochal wat fan Keatsferiening Easterein. It gie ommers wol om in partij dy’t wy graach oant yn lingte fan jierren organisearje wolle yn Easterein. Foar de keatsferiening, harren leden, de stipers, foar it doarp en omjouwing, mar boppe al foar de keatsers …