Ferslaggen

Ferslach Jong-Feinte partij 08-07-2023

Dronryp 1 mei de keatsers Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma winne de 18e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Dat de waarmte de keatsers yn …

Foarbeskôging Jong-Feinte partij

18E JONG-FEINTE PARTIJ Sneon 8 july 2023 giet de 18e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein     Lotting Tiisdei 4 july 2023 wie …

Ferslach Jong-Feinte partij 09-07-2022

Eksmoarre 1 mei de keatsers Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar winne de 17e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Foar it publyk in moaie en …

Jong-Feinte partij 2021 Ferslach

Berltsum mei de keatsers Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen winne de 16e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein! Yn de finale wienen Eksmoarre en Berltsum echt …

Jong-Feinte partij 2021 finale

Finale: 11. Eksmoarre – 10. Berltsum 5-5:6-8  

Jong-Feinte partij 2021 heale finale

Utslach heale finale: 20. Dronryp 1 – 10. Berltsum 3-5:2-6 11. Eksmoarre – .  

Jong-Feinte partij 2021 3e omloop

Utslaggen 3e omloop: 20. Dronryp 1 – 21. Dronryp 2 5-5:6-4 5. Bitgum – 10. Berltsum 4-5:0-6 11. Eksmoarre – 18. Ingelum 5-1:6-4  

Jong-Feinte partij 2021 2e omloop

Utslaggen 2e omloop: 21. Dronryp 2 – 1. Moarre-Ljussens 5-5:6-0 3. Boalsert – 5. Bitgum 2-5:2-6 7. Menaam – 10. Berltsum 1-5:6-6 11. Eksmoarre – 14. Frjentsjer 1 5-4:6-0 15. …

Jong-Feinte partij 2021 1e omloop

Utslaggen 1e omloop: 1. Moarre-Ljussens – 2. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 5-3:6-6 3. Boalsert – 4. Winsum 5-3:6-4 5. Bitgum – 6. Frjentsjer 2 5-2:6-6 7. Menaam – 8. Wytmarsum 5-2:6-4 9. St …

Jong-Feinte partij 2021 We binne los!

Spitigernôch ôfmeldings fan Peins en Sint Jakob. Mar nei de koffie mei gebak en de groepsfoto fan de frijwilligers kinne we los! It waar is perfekt, net te waarm en …

Jong-Feinte Partij deiferslach

Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en Laas Pieter van Straten winne de 15e edysje fan de Jong-Feinte Partij yn Easterein. Yn de finale waard it partoer fan Winsum …

Jong-Feinte Partij finale

27. Hijum-Feinsum – 24. Winsum 1 5 – 3 6 – 6

Jong-Feinte Partij heale finale

27. Hijum-Feinsum – 10. Frjentsjer 5 3 6 6 15. Moarre-Ljussens – 24. Winsum 1 2 5 4 6

Jong-Feinte Partij 3e omloop

27. Hijum-Feinsum – 2. Mantgum 5 – 4 : 6 – 2 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 10. Frjentsjer 4 – 5 : 6 – 6 12. Gaast-Ferwalde – 15. Moarre-Ljussens 2 …

Jong-Feinte Partij 2e omloop

2e omloop 29. Dronryp 2 – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 4. Seisbierrum-Pitersbierrum – 6. Hommerts-Jutryp 1 5 – 4 : 6 – 6 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum …

Jong-Feinte Partij – We binne los

https://www.youtube.com/watch?v=ns_LzpWjYis

Jong-Feinte partij 1e omloop

1e omloop 1. Eksmoarre – 2. Mantgum 1 – 5 : 4 – 6 3. Minnertsgea – 4. Seisbierrum-Pitersbierrum 3 – 5 : 6 – 6 5. Reduzum – 6. …

Foarbeskôging Jong-Feinte partij 2019

    15E JONG-FEINTE PARTIJ Woansdei 24 july 2019 giet de 15e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein ________________________________________ Lotting Moandei 22 july 2019 …

Ferslach 2018

André van Dellen, Patrick Nauta en Patrick van Dellen ha foar Berltsum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Hijum-Feinsum mei de keatsers Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en …

Ferslach 2017

Djurre Seerden, Allard Hoekstra en Marco de Groot ha foar Frjentsjer de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Seisbierrum-Pitersbierrum mei de keatsers Durk Ennema, Pieter van der …

Ferslach 2016

Ferslach Jong-Feinte Partij 2016 – 12e edysje Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot ha foar Seisbierrum-Pitersbierrum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard …

Ferslach 2015

Op nei de Jong-Feinte Partij 2015! 11e Jong-Feinte   Ferslach Jong-Feinte Partij 2015 – 11e edysje – Parseferslach Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Julian Faber ha foar Boalsert de …

Ferslach 2014

    De dei foar de 10de Jong-Feinte      Ferslach lustrum-edysje Jong-Feinte Partij 2014 – Parseferslach   Op woansdei 23 july waard de Jong-Feinte Partij foar de tsiende kear …

Ferslach 2013

De 9de Jong-Feinte mei 14 PC-keatsers!   Nei de winst op de bûnspartij foar de junioaren yn Minnertsgea pakte St Anne ek de winst op de Jong-Feintepartij. Mei Krijn en …

Ferslach 2012

De achtste JongFeinte, Tsjummearum wint!   Tsjummearum stie foar de fjirde kear yn de finale fan de JongFeinte. Yn 2009 waard ferlern fan Holwert, yn 2010 wûn fan St Anne, …

Ferslach 2011

De Sânde Jong-Feinte, edysje mei rekôrs! De sânde edysje fan de Jong-Feinte wie in alle opsichten in bysûndere edysje. In nij rekôr oan dielnimmende partoeren (27), in rekôr oan beteljende …

Ferslach 2010

28 july, de 6e edysje fan de JongFeintepartij   Op dizze edysje fan de JongFeinte krigen de trije JongFeinten fan Tsjummearum de krânsen omhongen fan de trije JongFammen fan Ie. …

Ferslach 2009

Earste lustrum Jong-Feintepartij   In simmers lustrum foar de JongFeinte partij op 22 july 2009. Fansels, de 4e woansdei fan july falt midden yn de simmer, mar de waarsberjochten wienen …

Ferslach 2008

4e Jong-Feintepartij, poadium foar jong talint   Poadium foar jong talint! Dat skreaun foarsitter Dijkstra yn it programmaboekje fan de 4e edysje fan de Jong-Feinte. Op de list 14 junioaren …

Ferslach 2007

3e Jong-Feintepartij, it jier fan de wierheid   25 July 2007 hat keatsferiening Easterein de 3e edysje fan de Jong-Feintepartij organisearre. It jier fan de wierheid skreaun foarsitter Dijkstra yn …

Ferslach 2006

Jong Feinte partij begjint mei berte Jong Faam   Woansdei 26 july 2006 wie de 2e edysje fan de Jong-Feintepartij. De tarieding foar dizze wedstriid wie al in oantal wiken …

Ferslach 2005

1e Jong-Feintepartij op 27 july 2005   De tariedingen foar de Jong-Feintepartij frege nochal wat fan Keatsferiening Easterein. It gie ommers wol om in partij dy’t wy graach oant yn …