Kategoryen

Bertejier, peildatum is 1 jannewaris:

  • Kabouters: 2014 o/m 2017
  • Welpen: 2012 en 2013
  • Pupillen: 2010 en 2011
  • Skoaljeugd: 2008 en 2009
  • Jonges/Famkes: 2005 o/m 2007
  • Junior: 2001 o/m 2004
  • Senior: 2000 en âlder

 

Elts mei fansels lid wurde, mar begjinne mei keatsen wurd advisearre fanôf bertejier 2017