Opjefte wedstriden

Opjefte ledenwedstriden JONGEREIN by:

Peter Stuiver as Wiepkje Sijbesma-Hiemstra

fia de WhattsApp groepsapp Jongereinkeatsen

 

Wedstriden op tiisdei: opjaan foar sneon 20.00 oere

Wedstriden op woansdei: opjaan foar snein 20.00 oere

Wedstriden op freed: opjaan foar tiisdei 20.00 oere

Wedstriden op sneon: opjaan foar tiisdei 20.00 oere

Wedstriden op snein: opjaan foar woansdei 20.00 oere

 

Graach by opjefte de kategory wêr’t jim yn keatse derby fermelden.