Opjefte wedstriden

Opjefte ledenwedstriden JONGEREIN by:

Peter Stuiver as Wiepkje Sijbesma-Hiemstra

fia de WhattsApp groepsapp Jongereinkeatsen

 

Wedstriden op freed: opjaan foar tiisdei 20.00 oere

Wedstriden op sneon: opjaan foar woansdei 20.00 oere

Wedstriden op snein: opjaan foar woansdei 20.00 oere

 

Graach by opjefte de kategory wêr’t jim yn keatse derby fermelden.