Opjefte wedstriden

Opjefte ledenwedstriden JONGEREIN/JEUGD by:

Marijke Jellema – Terpstra – Hofsleane 8 – 8734 HN Easterein- 0515-331874

as fia e-mail opjeftejongerein@kfeasterein.nl

Wedstriden op woansdei: opjaan snein foar 20.00 oere

Wedstriden op freed/sneon: opjaan tiisdei foar 20.00 oere

Wedstriden op snein: opjaan woansdei foar 20.00 oere

Graach by opjefte de kategory wêr’t jim yn keatse derby fermelde