Opjefte ledenwedstriden jeugd

LEDENWEDSTRIDEN JEUGD

Opjefte jeugd by:                                                                                                                                                                                                                                  *Peter Stuiver: 06-17 44 67 64                                                                                                                                                                                                            *Wiepkje Sijbesma-Hiemstra: 06-33 70 07 68                                                                                                                                                                                           *fia de WhatsApp groepsapp Jongereinkeatsen.

Wolst graach yn de Jongereinkeatsen-app, meld dit dan efkes by Trynke Draijer (06-17866174).

 

Wedstriden op:

Freed                       opjaan foar tiisdei 20.00 oere

Sneon en snein      opjaan foar woansdei 20.00 oere

Graach by de opjefte de kategory fermelde.

 

Ynlis (per partij): € 0,00

Jeugd fan 14 jier en âlder meie ek dielnimme oan de senioarenledewedstriden. De ynlis is dan € 4,00.

Elts hat in funksje, dus allinnich balkeare mei net.