Bestjoer & Kommisjes

Organisaasje K.F. Easterein
De organisaasje fan de keatsferiening Easterein bestiet út in haadbestjoer fan 7 leden en ferskate kommisjes.  De kommisjes wurde wer oanstjoerd troch de bestjoersleden. Foar dizze organisaasjestruktuer is keazen omdat je dermei de taken oer mear minsken ferdiele kin. Dermei bliuwt it frijwilligerswurk aardich om te dwaan. By elts bestjoers- as kommisjelid stiet in koarte beskriuwing fan de taken. Neist it bestjoer en kommisjes kin keatsferiening Easterein ek noch beskikke oer 15-25 trainers, 30 team- en partoerbegelieders en ± 100 oare frijwilligers. It bestjoer is tige wiis mei al har frijwilligers en meinammen mei de altiid positive wize wêrop hja harren ynsette foar ús keatsferiening. Fan de KNKB út krije wy as feriening ûndersteuning yn de foarm fan in ôfdielingskonsulint en eltse feriening dy oansletten is by de KNKB hat de beskikking oer in útwreidich hânboek foar bestjoerlike, technyske en organisatoaryske saken.

Dirk-Yde SjaardaFoarsitterfoarsitter@kfeasterein.nl
Wilma SjaardaSkriuwersekretariaat@kfeasterein.nl
René RijpmaPonghâlderponghalder@kfeasterein.nl
Chris HoekstraTechnyske sakentk@kfeasterein.nl
Danny RoosJongerein sakenfoarsitterjongerein@kfeasterein.nl
Ids de BoerFjilden & Materialenfmk@kfeasterein.nl
Romine JelsmaWedstriid sakenopjefte@kfeasterein.nl
Wiepkje HiemstraAlgemiene sakenalgemien@kfeasterein.nl
Danny RoosFoarsitterfoarsitterjongerein@kfeasterein.nl
Annebeth de JongSkriuwerjongerein@kfeasterein.nl
Geertje SijbesmaKompetysje sakenkompetysje@kfeasterein.nl
Klaas SixmaFasilitaire saken
Marijke JellemaWedstriid sakenopjeftejongerein@kfeasterein.nl
Marit KuperusAlgemiene saken
Peter StuiverKontaktpersoan teamlieders(net op de foto)
Chris HoekstraFoarsitterBegelieder senioaren/junioaren manlju en frouljutk@kfeasterein.nl

(net op de foto)

Sietske OkkemaSkriuwerBegelieder famkes en skoalfamkes(net op de foto)
Jan SchurerTrainingskoördinatortraining@kfeasterein.nl
Johannes HazenbergBegelieder manlju 50+, jonges en skoaljonges
Lysbet SchilstraBegelieder welpen en pupillen
Tjeerd DijkstraFoarsitterfsk@kfeasterein.nl
René RijpmaPonghalderponghalder@kfeasterein.nl
Hendrik KuiperRelaasjebehear stipers
Hendrik OkkemaRelaasjebehear stipers
Tymen DijkstraRelaasjebehear stipers
Mattie DijkstraFoarsitter
Judy BergsmaSkriuwerpr@kfeasterein.nl
Akke-Jikke van BerkumFerieningsklean
Froukje DijkstraFoarmjouwing
Greet JorritsmaRedaksje programmaboekje/jierferslach
Jetske SieperdaRedaksje Jong-Feinte partij
PR-kommisje

We bin alwer yn folle tarieding op it nije keatsseizoen. De wedstriidaginda is hast klear en sille we presintearje op de lede-gearkomste op 11 maart. Mar no alfêst wat saken oangeande de kommisje. We ha de taken herferdield:

  • Wilma: foarsitter
  • Mirjam: skriuwer (net op de foto)
  • Romine: karmasters/frijwilligers
  • Tineke: katering en krânsen
  • Tjerk: wedstriidaginda
  • Wietse: opjefte en lotting lede-wedstriden (net op de foto)

Sa’t jim lêze kinne nimt Wietse de opjefte en lotting fan Romine oer. Per 1 april hat hy it mailadres opjefte@kfeasterein.nl yn behear. Neist dit mailadres kin der no ek fia in groepsapp opjûn wurde foar lede-wedstriden. Mochten jim dêr yn wolle meldt dit dan efkes by Wietse, Dirk-Yde as Wilma. Groetnis fan de wedstriidkommisje.

 

Wat docht de wedstriidkommisje?
De taak fan de wedstriidkommisje is de organisaasje fan de K.N.K.B. partijen. Sa is der in draaiboek makke wêryn festlein is wa ferantwurdlik is foar bepaalde taken lykas fjildlizzen, prizen regelje, ûntfangst skiedsrjochter ensfh. Ek it regeljen fan (foldwaande) karmasters en oanmerkers is in taak fan de wedstriidkommisje. It freegjen fan karmasters barde meastal op het lêste momint en wie sadwaande faaks in ûnsekere faktor. As wedstriidkommisje wolle wy hjir mear struktuer yn oanbringe en rom fan te foaren de saken regelje.

Ids de BoerFjilden en materialenfmk@kfeasterein.nl
Klaas SixmaFjilden jongerein

De fitte vutters fjildlismannen!

Theo Jelsma, Geert Dijkstra, Roel Sijbesma, Jan de Jong, Lolke Bouma, Yde Sjaarda, Willem Twijnstra, Jelle de Boer (net op de foto)

Imke v/d LeestFoarsitterkeatskamp@kfeasterein.nl
Marco RijpkemaAlgemiene saken
Selma de BoerAlgemiene saken(net op de foto)
Sieta TessemakerAlgemiene saken
Wiepkje HiemstraFoarsitteralgemien@kfeasterein.nl
Marije SchurerRedaksjebehearwebbehear@kfeasterein.nl
Sieta TessemakerRedaksjelid
Imke v/d LeestRedaksjelid
Karin SjaardaEinredakteurleden@kfeasterein.nl