Bestjoer & Kommisjes

Organisaasje K.F. Easterein
De organisaasje fan de keatsferiening Easterein bestiet út in haadbestjoer fan 5 leden en ferskate kommisjes.

De kommisjes wurde diels oanstjoerd troch de bestjoersleden. Foar dizze organisaasjestruktuer is keazen omdat je dêrmei de taken oer mear minsken ferdiele kinne. Dêrmei bliuwt it frijwilligerswurk aardich om te dwaan.

Neist it bestjoer en kommisjes beskikt keatsferiening Easterein ek noch oer trainers, team- en partoerbegelieders en in protte oare frijwilligers. It bestjoer is tige wiis mei al har frijwilligers en meinammen mei de altiid positive wize wêrop hja harren ynsette foar ús keatsferiening.

Fanút de KNKB krije wy as feriening ûndersteuning yn de foarm fan in ôfdielingskonsulint en eltse feriening dy oansletten is by de KNKB hat de beskikking oer in útwreidich hânboek foar bestjoerlike, technyske en organisatoaryske saken.

Marten Faber Foarsitter foarsitter@kfeasterein.nl
Hester Minks Skriuwer sekretariaat@kfeasterein.nl
Romine Jelsma Ponghâlder ponghalder@kfeasterein.nl
Dieuwke Kooistra Algemiene saken algemien@kfeasterein.nl
Jan Bouke Bouma Fjilden & Materialen fmk@kfeasterein.nl
Richt Fokkens  
Imke v/d Leest Foarsitter foarsitterjongerein@kfeasterein.nl
Fakatuere Partoeren jongerein@kfeasterein.nl
Martina Kooistra Skriuwer en trainingen training@kfeasterein.nl
Trynke Draijer Kompetysje
Peter Stuiver Wedstriden en tydlik TK
Wiepkje Sijbesma-Hiemstra Wedstriden
Klaas Sixma Fjilden en Materialen

De kompetysje wurd ekstra ûndersteund troch Froukje Dijkstra en Karin Sjaarda.

Wilma Sjaarda Foarsitter foarsitterwk@kfeasterein.nl
Tineke Kamstra Katering en krânsen
Wietse Vink Opjefte ledenwedstriden opjefte@kfeasterein.nl
Jorrit Veldman Algemien lid
Alien Dijkstra Agemien lid

Neist it mailadres foar opjeftes, kinst dy ek fia in WhatsApp-groepsapp opjaan foar kompetysjekeatsen en ledenwedstriden. Ast yn dy groepsapp wolst, meld dit dan efkes by Wietse.

Mattie Dijkstra Foarsitter
Sieta Tessemaker Skriuwer
Akke-Jikke van Berkum Ferieningsklean
Froukje Dijkstra Foarmjouwing
Jetske Sieperda Redaksje Jong-Feinte partij pr@kfeasterein.nl
Redaksje programmaboekje / jierferslach
Dirk-Yde Sjaarda Foarsitter
Romine Jelsma Ponghâlder ponghalder@kfeasterein.nl
Hendrik Kuiper Relaasjebehear stipers
Abe-Jan Stegenga Relaasjebehear stipers
Jan-Simon Jelsma Relaasjebehear stipers
René Rijpma Stiperadministraasje fsk@kfeasterein.nl
Ids de Boer Algemien lid
Richt Fokkens Webside en Social Media webbehear@kfeasterein.nl
Sieta Tessemaker Ut- en Ferslaggen
Karin Sjaarda Understeunend lid
Halbe Willem Overal Foarsitter keatskamp@kfeasterein.nl
Sieta Hesselius Algemiene saken
Tjalie Houtsma Algemiene saken
Rutger Sijbesma Algemiene saken
Anne Jan Hallema Algemiene saken
Jan Bouke Bouma Fjilden en materialen fmk@kfeasterein.nl
Klaas Sixma Fjilden jongerein

De fitte vutters fjildlismannen!

Theo Jelsma, Geert Dijkstra, Roel Sijbesma, Jan de Jong, Lolke Bouma, Willem Twijnstra, Jelle de Boer.