Bestjoer & Kommisjes

Organisaasje K.F. Easterein
De organisaasje fan de keatsferiening Easterein bestiet út in haadbestjoer fan 7 leden en ferskate kommisjes.  De kommisjes wurde wer oanstjoerd troch de bestjoersleden. Foar dizze organisaasjestruktuer is keazen omdat je dermei de taken oer mear minsken ferdiele kin. Dermei bliuwt it frijwilligerswurk aardich om te dwaan. By elts bestjoers- as kommisjelid stiet in koarte beskriuwing fan de taken. Neist it bestjoer en kommisjes kin keatsferiening Easterein ek noch beskikke oer 15-25 trainers, 30 team- en partoerbegelieders en ± 100 oare frijwilligers. It bestjoer is tige wiis mei al har frijwilligers en meinammen mei de altiid positive wize wêrop hja harren ynsette foar ús keatsferiening. Fan de KNKB út krije wy as feriening ûndersteuning yn de foarm fan in ôfdielingskonsulint en eltse feriening dy oansletten is by de KNKB hat de beskikking oer in útwreidich hânboek foar bestjoerlike, technyske en organisatoaryske saken.

Dirk-Yde Sjaarda Foarsitter foarsitter@kfeasterein.nl
Wilma Sjaarda Skriuwer sekretariaat@kfeasterein.nl
René Rijpma Ponghâlder ponghalder@kfeasterein.nl
Bauke Dijkstra Technyske saken tk@kfeasterein.nl
Danny Roos Jongerein saken foarsitterjongerein@kfeasterein.nl
Ids de Boer Fjilden & Materialen fmk@kfeasterein.nl
Romine Jelsma Wedstriid saken opjefte@kfeasterein.nl
Wiepkje Hiemstra Algemiene saken algemien@kfeasterein.nl
Danny Roos Foarsitter foarsitterjongerein@kfeasterein.nl
Annebeth de Jong Skriuwer jongerein@kfeasterein.nl
Geertje Sijbesma Kompetysje saken kompetysje@kfeasterein.nl
Klaas Sixma Fasilitaire saken
Marijke Jellema Wedstriid saken opjeftejongerein@kfeasterein.nl
Marit Kuperus Algemiene saken
Peter Stuiver Kontaktpersoan teamlieders (net op de foto)
Bauke Dijkstra Foarsitter Begelieder senioaren/junioaren manlju en froulju tk@kfeasterein.nl
Sietske Okkema Skriuwer Begelieder famkes en skoalfamkes (net op de foto)
Jan Schurer Trainingskoördinator training@kfeasterein.nl
Johannes Hazenberg Begelieder manlju 50+, jonges en skoaljonges
Lysbet Schilstra Begelieder welpen en pupillen
Tjeerd Dijkstra Foarsitter fsk@kfeasterein.nl
René Rijpma Ponghalder ponghalder@kfeasterein.nl
Hendrik Kuiper Relaasjebehear stipers
Hendrik Okkema Relaasjebehear stipers
Tymen Dijkstra Relaasjebehear stipers
Mattie Dijkstra Foarsitter (net op de foto)
Judy Bergsma Skriuwer pr@kfeasterein.nl

(net op de foto)

Akke-Jikke van Berkum Ferieningsklean
Froukje Dijkstra Foarmjouwing
Greet Jorritsma Redaksje programmaboekje/jierferslach
Jetske Sieperda Redaksje Jong-Feinte partij
PR-kommisje
Wilma Sjaarda Foarsitter sekretariaat@kfeasterein.nl
Tineke Kamstra Skriuwer
Mirjam Reitsma Algemiene saken (net op de foto)
Romine Jelsma Wedstriidsaken opjefte@kfeasterein.nl
Tjerk Politiek Wedstriidsekretaris wedstriidsekretariaat@kfeasterein.nl
Wietse Vink Algemiene saken (net op de foto)

 

Wat docht de wedstriidkommisje?
De taak fan de wedstriidkommisje is de organisaasje fan de K.N.K.B. partijen. Sa is der in draaiboek makke wêryn festlein is wa ferantwurdlik is foar bepaalde taken lykas fjildlizzen, prizen regelje, ûntfangst skiedsrjochter ensfh. Ek it regeljen fan (foldwaande) karmasters en oanmerkers is in taak fan de wedstriidkommisje. It freegjen fan karmasters barde meastal op het lêste momint en wie sadwaande faaks in ûnsekere faktor. As wedstriidkommisje wolle wy hjir mear struktuer yn oanbringe en rom fan te foaren de saken regelje.

Ids de Boer Fjilden en materialen fmk@kfeasterein.nl
Klaas Sixma Fjilden jongerein

De fitte vutters fjildlismannen!

Theo Jelsma, Geert Dijkstra, Roel Sijbesma, Jan de Jong, Lolke Bouma, Yde Sjaarda, Willem Twijnstra, Jelle de Boer (net op de foto)

Imke v/d Leest Foarsitter keatskamp@kfeasterein.nl
Marco Rijpkema Algemiene saken
Selma de Boer Algemiene saken (net op de foto)
Sieta Tessemaker Algemiene saken
Wiepkje Hiemstra Foarsitter algemien@kfeasterein.nl
Marije Hiemstra Redaksjebehear webbehear@kfeasterein.nl
Dirk-Yde Sjaarda Redaksjelid foarsitter@kfeasterein.nl
Imke v/d Leest Redaksjelid
Karin Sjaarda Einredakteur leden@kfeasterein.nl