Bestjoer & Kommisjes

Organisaasje K.F. Easterein
De organisaasje fan de keatsferiening Easterein bestiet út in haadbestjoer fan 5 leden en ferskate kommisjes. De kommisjes wurde diels oanstjoerd troch de bestjoersleden. Foar dizze organisaasjestruktuer is keazen omdat je dêrmei de taken oer mear minsken ferdiele kin. Dêrmei bliuwt it frijwilligerswurk aardich om te dwaan. By elts bestjoers- as kommisjelid stiet in koarte beskriuwing fan de taken. Neist it bestjoer en kommisjes beskikt keatsferiening Easterein ek noch oer trainers, team- en partoerbegelieders en in protte oare frijwilligers. It bestjoer is tige wiis mei al har frijwilligers en meinammen mei de altiid positive wize wêrop hja harren ynsette foar ús keatsferiening. Fan de KNKB út krije wy as feriening ûndersteuning yn de foarm fan in ôfdielingskonsulint en eltse feriening dy oansletten is by de KNKB hat de beskikking oer in útwreidich hânboek foar bestjoerlike, technyske en organisatoaryske saken.

Marten Faber Foarsitter foarsitter@kfeasterein.nl
Hester Minks Skriuwer sekretariaat@kfeasterein.nl
Romine Jelsma Ponghâlder ponghalder@kfeasterein.nl
Dieuwke Kooistra Algemiene saken algemien@kfeasterein.nl
Jan Bouke Bouma Fjilden & Materialen fmk@kfeasterein.nl
Imke v/d Leest Foarsitter foarsitterjongerein@kfeasterein.nl
Fakatuere Partoeren jongerein@kfeasterein.nl
Martina Kooistra Skriuwer en trainingen training@kfeasterein.nl
Trynke Draijer Kompetysje
Peter Stuiver Wedstriden
Wiepkje Sijbesma-Hiemstra Wedstriden
Klaas Sixma Fjilden en Materialen

 

De kompetysje wurd ekstra ûndersteund troch Froukje Dijkstra en Karin Sjaarda.

Wilma Sjaarda Foarsitter foarsitterwk@kfeasterein.nl
Tineke Kamstra Katering en krânsen
Jelmer Hazenberg Algemien lid wedstriidsekretariaat@kfeasterein.nl
Wietse Vink Opjefte ledenwedstriden opjefte@kfeasterein.nl

 

Neist it mailadres foar opjeftes, kin der ek fia in WhatsApp groepsapp opjûn wurde foar kompetysje en ledenwedstriden. Mochten jim dêr yn wolle meld dit dan efkes by Wietse.

Mattie Dijkstra Foarsitter
Judy Bergsma Skriuwer pr@kfeasterein.nl
Akke-Jikke van Berkum Ferieningsklean
Froukje Dijkstra Foarmjouwing
Greet Jorritsma Redaksje programmaboekje / jierferslach
Jetske Sieperda Redaksje Jong-Feinte partij
Dirk-Yde Sjaarda Foarsitter
Romine Jelsma Ponghâlder ponghalder@kfeasterein.nl
Hendrik Kuiper Relaasjebehear stipers
Abe-Jan Stegenga Relaasjebehear stipers
Jan-Simon Jelsma Relaasjebehear stipers
René Rijpma Stiperadministraasje fsk@kfeasterein.nl
Ids de Boer Algemien lid
Wiepkje Sijbesma-Hiemstra Webside en Social Media webbehear@kfeasterein.nl
Sieta Tessemaker Ut- en Ferslaggen
Karin Sjaarda Understeunend lid
Sieta Tessemaker Foarsitter keatskamp@kfeasterein.nl
Selma de Boer Algemiene saken
Tjalie Houtsma Algemiene saken
Halbe Willem Overal Algemiene saken
Jan Bouke Bouma Fjilden en materialen fmk@kfeasterein.nl
Klaas Sixma Fjilden jongerein

De fitte vutters fjildlismannen!

Theo Jelsma, Geert Dijkstra, Roel Sijbesma, Jan de Jong, Lolke Bouma, Willem Twijnstra, Jelle de Boer.