Bestjoer & Kommisjes

Organisaasje K.F. Easterein
De organisaasje fan de keatsferiening Easterein bestiet út in haadbestjoer fan 7 leden en ferskate kommisjes. De kommisjes wurde diels oanstjoerd troch de bestjoersleden. Foar dizze organisaasjestruktuer is keazen omdat je dêrmei de taken oer mear minsken ferdiele kin. Dêrmei bliuwt it frijwilligerswurk aardich om te dwaan. By elts bestjoers- as kommisjelid stiet in koarte beskriuwing fan de taken. Neist it bestjoer en kommisjes beskikt keatsferiening Easterein ek noch oer trainers, team- en partoerbegelieders en in protte oare frijwilligers. It bestjoer is tige wiis mei al har frijwilligers en meinammen mei de altiid positive wize wêrop hja harren ynsette foar ús keatsferiening. Fan de KNKB út krije wy as feriening ûndersteuning yn de foarm fan in ôfdielingskonsulint en eltse feriening dy oansletten is by de KNKB hat de beskikking oer in útwreidich hânboek foar bestjoerlike, technyske en organisatoaryske saken.

Wilma Sjaarda Interim foarsitter foarsitter@kfeasterein.nl
Hester Minks Skriuwer sekretariaat@kfeasterein.nl
Ids de Boer Ponghâlder ponghalder@kfeasterein.nl
vacature Technyske & Jongerein saken tk@kfeasterein.nl
Romine Jelsma Wedstriid saken wk@kfeasterein.nl
Dieuwke Kooistra Algemiene saken algemien@kfeasterein.nl
vacature Fjilden & Materialen fmk@kfeasterein.nl
Imke v/d Leest Interim foarsitter foarsitterjongerein@kfeasterein.nl
Sietske Okkema Skriuwer en partoeren jongerein@kfeasterein.nl
Klaas Sixma Fjilden en Materialen
Marijke Jellema Opjefte en kompetysje opjeftejongerein@kfeasterein.nl
vacature Kompetysje kompetysje@kfeasterein.nl
vacature Trainingen training@kfeasterein.nl
Johannes Hazenberg Partoeren
vacature Partoeren
Peter Stuiver Wedstriden
Marit Kuperus Wedstriden
Wilma Sjaarda Foarsitter foarsitterwk@kfeasterein.nl
Mirjam Reitsma Skriuwer
Romine Jelsma HB en Frijwilligers wk@kfeasterein.nl
Tineke Kamstra Katering en krânsen
Jelmer Hazenberg Algemien lid
Wietse Vink Opjefte ledenwedstriden opjefte@kfeasterein.nl

 

Neist it mailadres foar opjeftes, kin der ek fia in WhatsApp groepsapp opjûn wurde foar kompetysje en ledenwedstriden. Mochten jim dêr yn wolle meldt dit dan efkes by Wietse as Wilma.

Mattie Dijkstra Foarsitter
Judy Bergsma Skriuwer pr@kfeasterein.nl
Akke-Jikke van Berkum Ferieningsklean
Froukje Dijkstra Foarmjouwing
Greet Jorritsma Redaksje programmaboekje / jierferslach
Jetske Sieperda Redaksje Jong-Feinte partij
PR-kommisje
Tjeerd Dijkstra Foarsitter fsk@kfeasterein.nl
Ids de Boer Ponghâlder ponghalder@kfeasterein.nl
Hendrik Kuiper Relaasjebehear stipers
Hendrik Okkema Relaasjebehear stipers
Jan-Simon Jelsma Relaasjebehear stipers
Wiepkje Sijbesma – Hiemstra Webside en Social Media webbehear@kfeasterein.nl
Sieta Tessemaker Ut- en Ferslaggen
Imke v/d Leest Jong-Feintepartij
Karin Sjaarda Einredaksje
Marije Schurer Understeunend lid
Halbe Willem Overal Algemiene saken keatskamp@kfeasterein.nl
Selma de Boer Algemiene saken
Tjalie Houtsma Algemiene saken
Sieta Tessemaker Algemiene saken
vacature Fjilden en materialen fmk@kfeasterein.nl
Klaas Sixma Fjilden jongerein

De fitte vutters fjildlismannen!

Theo Jelsma, Geert Dijkstra, Roel Sijbesma, Jan de Jong, Lolke Bouma, Willem Twijnstra, Jelle de Boer (net op de foto)