Oer KF Easterein

Keatsferiening Easterein is oprjochte yn 1904.

Bezoekadres:
Sportpark “De Skoalleseize”
‘t Heechhiem 11
8734 GS
Easterein Gem Littenseradiel
0515-331700

Postadres:
Wilma Sjaarda
Sjaardaleane 1
8734 GH Easterein Gem Littenseradiel
0515-851878
sekretariaat@kfeasterein.nl

Bankrekkennûmer:  NL17 RABO 0349 5019 04
Keatsferiening Easterein
(Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland)