Trainingen

De simmertrainings starte nei it keatskamp, yn de earste wike fan maaie. De kabouters, welpen en de jongens/famkes kategory traine dit jier yn Easterein. De pupillen en skoaljeugd traine yn Wommels. Mar hoe sjocht dit der dan út?

 

Kabouters (bertejier 2013-2016) starte op woansdei 4 maaie yn Easterein. Sy traine fan 17.00 oere oant 18.00 oere ûnder lieding fan Roelie Kroondijk, Liset Sijbesma.

Welpen (bertejier 2011/2012) starte op woansdei 4 maaie yn Easterein. Sy traine fan 18.00 oere oant 19.00 oere ûnder lieding fan Roelie Kroondijk, Liset Sijbesma.

Pupillen (bertejier 2009/2010) starte op tiisdei 3 maaie yn Wommels. Sy traine fan 17.45 oere oant 18.45 oere. Oanslútend meie sy meidwaan oan it kompetysje keatsen. Dit start om 19.00 oere.

Skoaljeugd (bertejier 2007/2008) start op tiisdei 3 maaie yn Wommels. Sy traine fan 17.45 oere oant 18.45 oere. Oanslútend meie sy meidwaan oan it kompetysje keatsen. Dit start om 19.00 oere.

Jongens/famkes (bertejier 2004/2005/2006) starte ek de earste wike fan maaie. Sjoen dizze kategory net hiel grut is, wolle wy hjir graach patoertraining fan meitsje. Elts is wolkom, jou jim op dan besjoche we mei in-oar hokker dei it bêste is.

       

 

 

Opjaan foar de trainingen kin fia ûndersteande link:

Opjaan kin fia ûndersteande

Trainingen jeugd 2022

namme(Vereist)
Geboartedatum(Vereist)
Adres(Vereist)
Keatsseizoen 2022: Kabouters berne yn 2013/2014 Welpen berne yn 2011/2012 Pupillen berne yn 2009/2010 Skoaljeugd berne yn 2007/2008 Jongens/famkes berne yn 2004/2005/2006
Foar fragen kinne jimme kontakt opnimme fia training@kfeasterein.nl