Trainingen

Fjildtrainingen 2024

Fanôf 7 maaie begjinne de fjildtrainingen. De kabouters, welpen, jonges en famkes bliuwe dit jier yn Easterein. De pupillen en skoaljeugd kinne dit jier meitraine en kompetysjewedstriden keatse yn Wommels. Hjirûnder in oersjoch fan de data en trainingstiden per kategory:
Kategory Dei en tiid Plak
Kabouters Bertejier: 2015/2016/2017/2018 Woansdei 17.00 -18.00 oere Easterein
Welpen Bertejier: 2013/2014 Woansdei 17.00 -18.00 oere Easterein
Pupillen Bertejier 2011/2012 Tiisdei 17.45 – 18.45 oere Wommels
Skoaljeugd Bertejier 2009/2010 Tiisdei 17.45 – 18.45 oere Wommels
Jonges/Famkes Bertejier 2006/2007/2008 Tiisdei 19.30 – 20.30 oere Easterein
De trainingen fine plak fan 7 maaie oant en mei 17 july.
Foar alle kategoryen jildt:
Kinst net oanwêzich wêze op de training? Stjoer dan fan te foaren efkes in berjochtsje of mailtsje nei Martina: 06-25 49 78 97 as nei training@kfeasterein.nl.
Jou dy hjirúnder op!

Trainingen jeugd 2024

Namme(Vereist)
Geboartedatum(Vereist)
Adres(Vereist)
Keatsseizoen 2024: Kabouters berne yn 2015/2016/2017/2018 - Welpen berne yn 2013/2014 - Pupillen berne yn 2011/2012 - Skoaljeugd berne yn 2009/2010 - Jongens/famkes berne yn 2006/2007/2008
Hast noch fragen? Dan kinst kontakt opnimme mei Martina Kooistra fia: training@kfeasterein.nl
Hiel graach oan’t sjen op de keatsfjilden!