Trainingen

De fjildtrainingen sille dit jier yn de earste wike fan maaie starte. Alle kategoryen traine dit jier yn Easterein, dat betsjut dat de jeugd út Wommels dit jier nei Easterein komt. Hjirûnder in oersjoch fan de fjildtrainingen fan 2023:

Kategory Dei en tiid Lokaasje
Kabouters Bertejier: 2014/2015/2016/2017 Woansdei 17:00-18:00 Easterein
Welpen Bertejier: 2012/2013 Woansdei 17:00-18:00 Easterein
Pupillen Bertejier 2010/2011 Tiisdei 17:45-18:45 Easterein
Skoaljeugd Bertejier 2008/2009 Tiisdei 17:45-18:45 Easterein
Jonges/Famkes Bertejier 2005/2006/2007 Tiisdei 19:00-20:00 Wommels

De trainingsdata binne:

  • Op tiisdei: 2, 9, 16, 23 en 30 maaie, 6, 13, 20 en 27 juny en 4 july
  • Op woansdei: 3, 10, 17, 24, 31 maaie, 7, 14, 21, 28 juny en 5, 12 en 19 july
Foar de kategoryen kabouters, welpen, pupillen en skoaljeugd jildt:
Kinst net oanwêzich wêze op de training? Stjoer dan fan te foaren efkes in berjochtsje of mailtsje nei Martina: 06-25 49 78 97 as nei training@kfeasterein.nl.
Sy jout it dan troch oan de desbetreffende trainer of trainster.

Hjirûnder kinst dy fansels noch steeds opjaan foar de training.

 

Trainingen jeugd 2023

Namme(Vereist)
Geboartedatum(Vereist)
Adres(Vereist)
Keatsseizoen 2023: Kabouters berne yn 2014/2015/2016/2017 - Welpen berne yn 2012/2013 - Pupillen berne yn 2010/2011 - Skoaljeugd berne yn 2008/2009 - Jongens/famkes berne yn 2005/2006/2007
Hast noch fragen? Dan kinst kontakt opnimme mei Martina Kooistra fia: training@kfeasterein.nl
Hiel graach oan’t sjen op de keatsfjilden!