Trainingen

Sealtrainings 2024

Fanôf 21 maart geane we wer los mei de sealtrainingen yn Sporthal De Greidhoeke yn Easterein.

Kategory Dei en tiid
Kabouters Bertejier: 2015/2016/2017/2018 Tongersdei 15.30-16.30
Welpen Bertejier: 2013/2014 Tongersdei 15.30-16.30
Pupillen Bertejier 2011/2012 Tongersdei 16.30-17.30
Skoaljeugd Bertejier 2009/2010 Tongersdei 16.30-17.30
Jonges/Famkes Bertejier 2006/2007/2008 Tongersdei 16.30-17.30

De trainingsdata binne tongersdei 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april en 25 april 2024

Foar de kategoryen kabouters, welpen, pupillen en skoaljeugd jildt:
Kinst net oanwêzich wêze op de training? Stjoer dan fan te foaren efkes in berjochtsje of mailtsje nei Martina: 06-25 49 78 97 as nei training@kfeasterein.nl.
Sy jout it dan troch oan de desbetreffende trainer of trainster.

Jou dy hjirúnder op!

 

Simmertrainings 2024

Fanôf tiisdei 30 april starte de simmertrainings. De kabouters, welpen, jongens & famkes bliuwe dit jier yn Easterein. De pupillen en skoaljeugd kinne dit jier meitraine en kompetysjekeatse yn Wommels. Sadra der mear bekind is oer de tiden, kinne jimme dit hjir lêze.

 

Trainingen jeugd 2024

Namme(Vereist)
Geboartedatum(Vereist)
Adres(Vereist)
Keatsseizoen 2024: Kabouters berne yn 2015/2016/2017/2018 - Welpen berne yn 2013/2014 - Pupillen berne yn 2011/2012 - Skoaljeugd berne yn 2009/2010 - Jongens/famkes berne yn 2006/2007/2008
Hast noch fragen? Dan kinst kontakt opnimme mei Martina Kooistra fia: training@kfeasterein.nl
Hiel graach oan’t sjen op de keatsfjilden!