Kompetysjekeatsen

Fanôf maaie begjint it kompetysjekeatsen foar de jongerein! Dit jier sil dat op 11 maaie wêze.

Foar jongerein oant en mei 16 jier (14-16 jierrigen meie ek by de senioaren op tongersdei meidwaan).
Tiisdeitejûn om 19.00 oere (de kompetysjejûnen gean troch oant en mei de lêste tiisdei yn augustus).

It kompetysjekaartsje sneins foar 20.00 oere ynleverje by:
Geertje Sijbesma, Hofsleane 12, Easterein, Till. 0515-332197
Mail: kompetysje@kfeasterein.nl (allinnich foar de bûtenleden!)

It kompetysjekaartsje wurdt mei de nije yndieling fan de keatstrainingen útrikt. Immen dy’t gjin keatstrainingen folget, krijt it kompetysjekaartsje op de 1e kompetysjejûn.

 

 

Rigels by it kompetysjekeatsen fan de Kabouter-kategory

Per earst wurdt der altyd fan funksje wiksele, by in 3-tal giet de opslager foaryn, de foarynse wurdt efterynse en de efterynse wurdt opslager.

2-tal:

  • Foarynse
  • Efterynse is de opslager fan dat earst
  • Dit wikselt per earst, dus gjin foarbest en foarminst opslager
  • Ruilje by 1 keats en in 6, as by 2 keatsen
  • As it 2-tal 2 earsten efterelkoar opslein hat sûnder 1 kear te ruiljen fan opslach nei it perk, dan moat der ruile wurde (oars soe yn teory de partij mei allinne mar sitballen útmakke wurde kinne, sûnder dat it 2-tal yn it perk stien hat. En dat kin yn teory frij maklik by de kabouters ;).

 

Utsûndering mei 3-tal:

  • Foarynse
  • Efterynse
  • Bûtenperk is opslager fan dat earst

(Ast bûten perk stietst en dyn maten meitsje gjin keats yn dat earst, komst dus ek net oan de beurt om op te slaan, mar wurdt der nei 1 earst wol wiksele fan funksje)

Kompetysje: by moai waar wurdt der meastal begûn mei in skjinne tillegraaf (noch gjin punten). At it min waar is, foaral by kjeld, begjinne de kabouters meastal mei spul gelyk.

Mei wedstriden keatse se meastal 3 omlopen, dan alle 3 partijen mei spul gelyk begjinne.

De measte bern witte meastal wol wat se dwaan moatte, mar freegje earst en tinke dan nei wat se dwaan moatte. Dus prebearje se earst sels nei tinke te litten.

2 earsten 4 earsten 6 earsten 8 earsten
foarynse bûtenperk efterynse foarynse
efterynse foarynse bûtenperk efterynse
bûtenperk efterynse foarynse bûtenperk

By twifel, resolút beslisse, gjin einleaze diskusje, dit jout de measte dúdlikheid foar elts.