Kompetysjekeatsen

Fanôf de earste tiisdei yn maaie begjint it kompetysjekeatsen foar de jongerein! Dit jier sil it yn ferban mei it coronavirus op 2 juny wêze.

Foar jongerein oant en mei 16 jier (14-16 jierrigen meie ek by de senioaren op tongersdei meidwaan).
Tiisdeitejûn om 19.00 oere (de 1e kompetysjejûn is dit jier de earste tiisdei yn juny en giet troch oant en mei de lêste tiisdei yn augustus).

It kompetysjekaartsje sneins foar 20.00 oere ynleverje by:
Geertje Sijbesma, Hofsleane 12, Easterein, Till. 0515-332197
Mail: kompetysje@kfeasterein.nl (allinnich foar de bûtenleden!)

It kompetysjekaartsje wurdt mei de nije yndieling fan de keatstrainingen útrikt. Immen dy’t gjin keatstrainingen folget, krijt it kompetysjekaartsje op de 1e kompetysjejûn.