Laden aktiviteiten

Afgelopen aktiviteiten

aktiviteiten Zoeken en weergeven navigatie

augustus 2020

Pearkekeatsen

23 augustus 2020 12:00 - 17:00
Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen jeugd

28 augustus 2020 18:00
Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen senioren

29 augustus 2020 21:00
Mear ynformaasje »

september 2020

Boeren PC

4 september 2020 10:00 - 17:00

It gjit troch!!!   Klik hjir foar it programmaboekje

Mear ynformaasje »

Stiperspartij

13 september 2020 12:00 - 17:00
Mear ynformaasje »

Slotwedstriid

20 september 2020 11:00 - 17:00
Mear ynformaasje »

mei 2021

Kleintje Keatskamp

2 mei 11:00 - 15:30
Mear ynformaasje »

Ledegearkomste 2021

19 mei 20:00 - 22:00
Mear ynformaasje »

juni 2021

Jeugd ledenpartij

19 juni 10:00 - 14:00

Jongerein KF Easterein

Mear ynformaasje »

Ledenpartij

20 juni 12:00 - 18:00

Leden KF Easterein

Mear ynformaasje »

Jeugd ledenpartij

25 juni 16:00 - 20:00

Jongerein KF Easterein Jongerein KF Wommels

Mear ynformaasje »

juli 2021

Federaasje jeugd

2 juli 16:00 - 20:00

Federaasje jeugd

Mear ynformaasje »

Ledenpartij

4 juli 12:00 - 18:00

Leden KF Easterein Frije formaasje partij (per partoer moat 2 lid wêze fan de KF) By foldwaande dielname ferskillende klassen

Mear ynformaasje »

Keatsclinic jongerein

9 juli 19:00 - 20:30

Fan Keatstoppers yn de Jong-Feinte arena

Mear ynformaasje »

KNKB Jong-Feinte partij

10 juli 10:00 - 18:00

 

Mear ynformaasje »

Okkema partij

11 juli 11:00 - 17:00

Alle federaasjes (ûnder foarbehâld)

Mear ynformaasje »

Jeugd ledenpartij

17 juli 10:00 - 14:00

Jongerein KF Easterein Jongerein KF Wommels

Mear ynformaasje »

augustus 2021

Pearkekeatsen

15 augustus 12:00 - 18:00

Leden KF Easterein (alle klassen sêfte bal)

Mear ynformaasje »

KNKB generale froulju’s PC

22 augustus 11:00 - 17:00

Froulju haadklasse f.f. 12 partoer

Mear ynformaasje »

Alder-bêrn keatsen

24 augustus 18:30 - 20:00

Jeugd ledenpartij

Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen + slotjûn jeugd

27 augustus 18:00 - 22:00

Jeugd ledenpartij

Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen senioaren

28 augustus 20:00 - 29 augustus 02:00

Leden KF Easterein Wylde partij!

Mear ynformaasje »

september 2021

Stipersdei

5 september 12:00 - 18:00

Stipers + bestjoers- en kommisjeleden KF Easterein

Mear ynformaasje »

Boeren PC

10 september

Keatspartij foar agraryske ûndernimmers   www.boerenpc.frl

Mear ynformaasje »

Slotwedstriid met bbq

19 september 11:00 - 17:00

Ledenpartij

Mear ynformaasje »
+ Exporteer Evenementen