Opsizze lidmaatskip

Jammer datst dyn lidmaatskip opsizze wolst.
Mar is it ek wat om yn it nije jier as Ald-Feintelid (donateur) oan te bliuwen by KF Easterein? Dit kost € 10,00 per jier.
Ast akkoard giest mei de oersetting fan aktyf lid nei Ald-Feint dan joust, oant weropsizzen, machtiging oan KF Easterein om it donateursjild ôf te skriuwen fan de by ús bekende bank- as girorekken.

Is Ald-Feint neat foar dy, dan kinst it formulier hjirneist folslein ynfolje en dêrnei op ‘Ferstjoere’ klikke.

Foar leden oant 18 jier moat ien fan de âlders/fersoargers it formulier ferstjoere.

It opsizzen fan it lidmaatskip kin allinne ferwurke wurde at it skriftlik foar 1 jannewaris bart.
By opsizzen yn it rinnende jier sil noch wol de kontribúsje yn rekken brocht wurde. Dit hat te krijen mei de ôfdracht fan in diel fan de kontribúsje fan elts lid oan de KNKB.

Opsizze lidmaatskip

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.