Lidmaatskip
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Liket it dy ek wat ta om te keatsen, folje dan hjir 'on-line' it formulier yn: Ledenopjefte

 

Binne der feroarings yn dyn post- as mailadres, tillefoannûmer, rekkennûmer, ensfh, jou dat dan hjir troch: leden@kfeasterein.nl

 

Fansels kin it ek wêze datst gjin lid mear wêze wolst as kinst. Dan kinst hjir 'on-line' it formulier ynfolje: Opsizze lidmaatskip.

It opsizzen fan it lidmaatskip kinne wy allinne ferwurkje at it skriftlik foar 1 jannewaris bart. By opsizzen yn it rinnende jier sil noch wol de kontribúsje yn rekken brocht wurde. Dit hat te krijen mei de ôfdracht fan in diel fan de kontribúsje fan elts lid oan de KNKB.

 

De lede-administraasje wurdt beheard troch:
Karin Sjaarda
Skippersbuorren 11
8734 GT Easterein
06-24962215
leden@kfeasterein.nl

 


 

Kontribusje / Trainingen (it jier)

Senioaren (fanôf 17 jier) € 34,50
Jongerein (oant 17 jier) € 26,00
   
Training seal jongerein (6-16 jier) € 12,50
Training fjild jongerein (6-16 jier) € 17,50
Training seal én fjild, 'spesjale oanbieding'        € 25,00

 

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters