Ferslach pearke-keatsen 15 augustus 2021

Normaliter fêste prik op 1e Pinksterdei mar troch Corona moast it pearke-keatsen ferstten wurde nei letter yn it seizoen. Der waard keatst yn 3 ferskillende klasse: A klasse mei gewoane bal en A en B klasse mei sêfte bal. Foar it earst koe der dit jier keazen wurde mei welke bal der keatst waard. Under moaie simmerske omstannichheden wie it in prima keatsdei!

 

De priiswinners:

A klasse gewoane bal

1e priis: Julian Faber, Marije Kuperus

2e priis: Christian Hoekstra, Froukje Dijkstra

3e priis: Jelmer Hazenberg, Hedwig Wiersma

 

1e priis ferl.: Durk Haringsma, Jitske Plantinga

2e priis ferl.: Rémon Bouma, Gabriele Bouma

 

 

A klasse sêfte bal

1e priis: Bote Jellema, Petra Jellema

2e priis: Janieke Dijkstra, Ypie van Sinderen

 

1e priis ferl.: Sefan van Krimpen, Vera de Vries

2e priis ferl: Pieter Porte, Anneke Porte

 

B klasse sêfte bal

1e priis: Hendrik Okkema, Mirjam Okkema

2e priis: Tom Couperus, Talitha Dijkstra