Keatskes wike 19

In nij wiekein, nije kânsen, mei krânsen! Brecht Sijbesma sneon yn de finale tsjin Fianne Dijkstra by de federaasje yn Boazum. In moaie krâns en in moaie twadde priis. By …

Ferslach knkb manlju 2e klasse f.f. 15-05-2022

We hawwe in moaie keatsdei hân, prachtich keatswaar, mar in knoerdhurd fjild. De ballen stuiteren by tiden hast oer de keatsers hinne. En wat stûnen ús manmachtige keatsoanmerkers de kreas …

Keatskes wike 18

It earste keatswykein mei moaie wedstriden. Dit kear ek mei in soad dielname fanút Easterein.   By de federaasje yn Ysbrechtum siet de jeugd fan Easterein goed yn de prizen. …

Webshop

De nije webshop yn gearwurking mei Muta is klear!  https://kfeasterein.teamshop.club/ By in bestelling yn de moanne maaie 2022 (boppe de €25) krije jo in fergees skuonnetaske kado!! D’r binne ek …

Keatskamp 2022 sit der wer op!!

Keatskamp 2022 Op 1 maaie kaam Rikkert de Kikkert it Olympysk fjoer bringen by de Skoalleseize. Hy brocht it fjoer foar it Olympysk Keatskamp. 37 Bern strieden foar de Olympyske …