Keatskes wike 30

Woansdei 27 juli: gjin foto fan Sipke mar wol fan sin priis, in horloge. Hy die mei mei de 50+ PC yn Balk. Freed in moaie krâns foar Jelke Sijbesma …

Keatskes wike 29

Snoen 20 juli Roelie in twadde priis by de dames haadklasse yn Minnertsgea. Jelke Sijbesma de tredde priis by de federaasje party yn Wommels.   Op snein 24 juli behellen …

Keatskes wike 27 en 28

Woansdei 6 juli de twadde priis yn Wier foar Bauke en Jelte-Pieter Dijkstra en Evert Pieter Tolsma. Sneon 9 juli, op de dei fan de Jonge Feinte party behelle Sietske …

Jong-Feinte earbetoan fam. Stegenga

Us earlid wile Abe Stegenga mei syn frou Annie hawwe it winnersboerd fan de Jong-Feinte partij stipe. Hast alle jierren wurd Annie Stegenga helle en brocht om de Jong-Feinte partij …

Keatskes wike 25 en 26 mei Bauke yn ‘e prizen

Yn Itens op 26 juni in moaie twadde priis foar Bauke en Jelte-Pieter Dijkstra en Evert Pieter Tolsma op de earste klas. Bauke behelle snein 3 july in moaie tredde …

Federaasje party 01-07-2022

Wat in regio middei!  Foarhinne federaasjemiddei Freed 1 july wie KF Easterein oan beurt: de federaasje partij foar de jeugd stie op it programma! Dit frege foarôf noch in hiele …

Flyer Jong-Feintepartij 2022