Ledegearkomste 2021

Op woansdei 19 maaie om 20.00 oere hâlde wy ús jierlikse ledengearkomste.   Dit is wat letter as oare jieren, mar hat alles te krijen mei de Corona. Ek de KNKB hat harren jiergearkomste fersetten en de efentuele hammerstikken hawwe wy nedich by ús eigen gearkomste.   Hoe de setting wurdt, is noch efkes de …

Underling potsje keatsen senioaren

  Op 1 april 2021 gienen we wer fan start! Ut hûs wei, elkoar reallife sjen, yn beweging, temperatueren trotseren en genieten!   As bestjoer hienen we beslúten it seizoen in moanne earder te starten. Nei it enthousiasme fan foarich jier en we noch praktysk yn deselde situaasje sitte, woenen we mar begjinne met de …

Keatskamp 2021!!

2021-03_Poster_keatskamp   Op snein 2 maaie fan 11.00-15.30 organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp‘ mei it tema KNIKKERGEKTE, oftewol MARBLE MANIA! Dit is foar kabouters oant en mei de skoaljeugd. We sille op ien dei: keatse, allegear spultsjes dwaan en fansels gesellich ite. Nei it kamp sille jimme hielendal klear wêze foar it wedstriden dy …

Jeugd pearkekeatsen ‘Valentijnspartij’

Word je een hartenbreker of verover je de harten?   Flyer Valentijnsdag partij  

Keatskamp 2020

Snein 6 septimber wie it dan einliks safier. De bern koene nei it keatskamp. Y.f.m. korona dit jier ien dei. Mar fan die dei ha we in moai spektakel makke foar de bern! It tema wie dit jier Simmer yn Easterein en de kleur giel. Prachtich kamen sa’n 40 bern rûn 10.45 oan yn in …