Keatskes wike 19

Ek dit wiekein binne wer keatsers yn de prizen fallen! Hjirûnder wer in oersicht: Tongersdei 19 maaie, himmelfeartsdei Roelie, Corrie en Jeska de twadde priis op de ôfdieling! Knap! Sneon …

Keatskamp 2024

Ferslach Keatskamp 2024 2 maaie, it wie einliks safier, KEATSKAMP 2024!! Dit jier gong de striid tusken 2 teams, de cowboys en de indianen. De dei begûn mei in moai …

Keatskes wike 17 en 18

Yn it earste keatswike fan it keatsseizoen behelje Jeska, Roelie, Corrie en Roel snein 28 april in priis. Jeska, Roelie en Corrie doche dat by de dames. Jeska de 1e …

Keningsdei Partij 2024

Ferslach Keningsdei 27 april 2024 De earste keatsdei fan 2024! En wat in hearlik keatswaar om it seizoen mei te starten. In genot om elts wer op it fjild te …

Jongerein keatsen 2024

Hé keatstopper fan KF Easterein! We gean wer los en wol mei keatsseizoen 2024! Binne jim der al klear foar om wer mei de keatsbal oan de slach te gean? …

Ferslach sealkeatsen jeugd 2024

Hjoed de (betide) start fan in nij keatsseizoen! In sealwedstriid foar de jeugd foardat alles op it fjild begjint. En wat wie it slagge. Noflik binnen, gjin kâlde hannen wer …