EK Wallball foar jeugd

Oan de EK Wallball foar jeugd hat Corrie Kroondijk mei dien. En mei sukses! Se mei Fiera silver bij Wallball famkes oant 19 jier en mei har maten in tredde priis mei it internationaal spel

keatskes wike 38 en klassementen 2020 en 2021: famkes fan de family Kroondijk ien de prizen

Roelie de 3de priis by de letste party fan de haadklasse froulje ien Ljouwert. Corrie en Roelie Kroondijk ien de prizen by it klassemint ien 2021 En Corrie hie ek fan 2020 noch in priis te goede

keatskes wike 37

Sietske en Corrie behelle sneon op de haadklasse troch elkoar lotsjen de tredde priis in Marsum. Hokker partij dit wie is net bekend mar Easterein foel goed ien de prizen by in Zurich.

Âlder-bern Partij in súkses!

Op tiisdei 24 augustus wie it wer tiid foar it Âlder-bern keatsen yn Easterein. Dik tweintig partoer op de list en in moaie simmerjûn makken it ta in prachtig barren op ús keatsfjild. Ekstra kleurryk waardt it omt in protte âlders en harren bern oan de oprop om ferklaaid te kommen gehoor jûn hienen. (Besjuch …

Keatskes wike 35

De 50+ by de manlju smite sneon folle prizen op. Tjeerd Dijkstra de 1ste priis bij de A-klasse. Roel Sijbesma de 1ste priis. Jan Vellinga de 1ste priis bij de ferliezers   Fianne Dijkstra de 2de priis bij de KNKB.   Snein behelle Tineke Dijkstra in moaie 3de priis yn Huizum bij de haadklasse dames. …

Keatskes wike 34

Sneon bij de federaasje ien Goenga behelle Fenne Sijbesma de twadde priis en Sanne Frouk Dijkstra de twadde priis bij de ferliezers.  

Keatskes wike 33

Fianne Dijkstra behelle sneon de krans by de KNKB ien Hitzum. Sietske en Jeska binne op dreef! Sneon by de haadklasse ien Burgwerd de twadde priis!   Coorie Kroondijk behelle sneon de krans ien Hallum \   En snein de tredde priis foar Corrie ien Ried!

Keatskes wike 32

In Zurich behelle Geertje van de Weide in 2de priis en Fianne de krans mei de 1ste priis!   In Peins sneon by de v.f. eerste klas dames Corrie Kroondijk mei har maten de krans en Jeska en Sietske de twadde priis.   By de haadklasse foar dames in tredde priis foar Tineke Dijkstra.