keatskes wike 37

Sietske en Corrie behelle sneon op de haadklasse troch elkoar lotsjen de tredde priis in Marsum. Hokker partij dit wie is net bekend mar Easterein foel goed ien de prizen by in Zurich.

Âlder-bern Partij in súkses!

Op tiisdei 24 augustus wie it wer tiid foar it Âlder-bern keatsen yn Easterein. Dik tweintig partoer op de list en in moaie simmerjûn makken it ta in prachtig barren op ús keatsfjild. Ekstra kleurryk waardt it omt in protte âlders en harren bern oan de oprop om ferklaaid te kommen gehoor jûn hienen. (Besjuch …

Keatskes wike 35

De 50+ by de manlju smite sneon folle prizen op. Tjeerd Dijkstra de 1ste priis bij de A-klasse. Roel Sijbesma de 1ste priis. Jan Vellinga de 1ste priis bij de ferliezers   Fianne Dijkstra de 2de priis bij de KNKB.   Snein behelle Tineke Dijkstra in moaie 3de priis yn Huizum bij de haadklasse dames. …

Keatskes wike 34

Sneon bij de federaasje ien Goenga behelle Fenne Sijbesma de twadde priis en Sanne Frouk Dijkstra de twadde priis bij de ferliezers.  

Keatskes wike 33

Fianne Dijkstra behelle sneon de krans by de KNKB ien Hitzum. Sietske en Jeska binne op dreef! Sneon by de haadklasse ien Burgwerd de twadde priis!   Coorie Kroondijk behelle sneon de krans ien Hallum \   En snein de tredde priis foar Corrie ien Ried!

Keatskes wike 32

In Zurich behelle Geertje van de Weide in 2de priis en Fianne de krans mei de 1ste priis!   In Peins sneon by de v.f. eerste klas dames Corrie Kroondijk mei har maten de krans en Jeska en Sietske de twadde priis.   By de haadklasse foar dames in tredde priis foar Tineke Dijkstra.

keatkes wike 31

Sneon by de 1e klas ien Workum Jeska Terpstra en Sietske Okkema de krans, Roelie Kroondijk de 2de priis en Corrie Kroondijk de 3de priis. Jelte-Pieter Dijkstra in tredde priis op de haadklasse. Bauke Dijkstra in tredde priis bij de eerste klas. Snein Roelie Kroondijk de krans, Sietske en Jeska de 3de priis en Martina …

Keatskes wike 30

By de dames junioren sneon yn Wommels Corrie Kroondijk de 1ste priis en Roelie Kroondijk de 2de priis. Snein de eerste priis foar Roelie Kroondijk by de dames 1e klas yn Jellum-Bears. Snein by de 50+ yn St. Jacob de 1ste priis foar Jan Vellinga. Anco Elgersma in eerste of twadde priis in de A …